CBS

Productie groente- en fruitverwerkende industrie omhoog

In 1998 telde de groente- en fruitverwerkende industrie 63 bedrijven met 20 werknemers of meer.

Dit aantal vertoont sedert enige jaren een stijgende lijn. Dit geldt, hoewel in mindere mate, ook voor de werkgelegenheid. Tussen 1996 en 1998 steeg het aantal werknemers met 300 personen. Eind september 1998 stonden ruim 7400 mensen op de loonlijst.

Bedrijven in groente- en fruitverwerkende industrie (bedrijven met 20 of meer werknemers)

In 1998 produceerden de bedrijven in deze sector samen voor 4,9 miljard gulden. Daarmee komt de productiewaarde bijna 600 miljoen hoger uit dan in het voorgaand jaar.

Het resultaat voor belastingen daalde enigszins. In 1996 bedroeg het resultaat na verrekening van interest, baten, lasten en afschrijvingen 235 miljoen gulden. In 1997 was het resultaat gedaald tot 211 miljoen. In 1998 steeg het dit bedrag weer tot 226 miljoen gulden. De winsten van de groente- en fruitverwerkende industrie daalden sedert 1996 dus met 9 miljoen gulden.

Groente- en fruitverwerkende industrie

Frank Ripperda

Bron: CBS, jaarstatistiek groente- en fruitverwerkende industrieën.

Deel: ' CBS over productie groente- en fruitverwerkende industrie '
Lees ook