expostbus51


CBS


CBS: Persconferentie Revisie Nationale Rekeningen

Op dinsdag 27 april organiseert het CBS een persconferentie naar aanleiding van de uitkomsten van de revisie van Nationale Rekeningen.
Tijdens deze persconferentie wordt de revisie uitgebreid toegelicht. De volgende onderwerpen zullen hierbij aan bod komen:

aansluiting Nationale Rekeningen op de nieuwste internationale richtlijnen

bruto binnenlands product opnieuw berekend

gevolgen van de revisie voor enkele belangrijke beleidsindicatoren. Hierbij is er speciale aandacht voor het overheidstekort en de overheidsschuld.

De uitkomsten van de revisie hebben betrekking op de jaren 1995 tot en met 1998
Het CBS nodigt u uit om de presentatie van de uitkomsten van de revisie Nationale Rekeningen bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag van 10.00 tot
11.00 uur. De zaal is geopend om 9.30 uur zodat u in de gelegenheid bent het achtergrondmateriaal voorafgaand aan de presentatie door te nemen.
Tijdens deze bijeenkomst zal Steven Keuning, hoofd Nationale Rekeningen van het CBS, een toelichting geven op de revisie-uitkomsten.
Als u de persconferentie wilt bijwonen, verzoek ik u vriendelijk het bijgaand antwoordformulier vóór 26 april aan de persdienst van het CBS terug te faxen. Voor meer informatie over de persconferentie kunt u contact opnemen met Petra Thomissen van de persdienst, telefoon (070) 337 58 16.

T E L E F A X

Aan: Centraal Bureau voor de Statistiek
T.a.v.: Persdienst
Fax: (070) 337 59 71

Van: ......................................................... Medium: ......................................................... Telefoon:......................................................... Fax: ......................................................... E-mail: .........................................................

Onderwerp:Aanmelding persconferentie Revisie Nationale Rekeningen Datum: .............................................................. .

Aantal pagina s: 1
(incl. voorblad)

Hierbij meld ik mij met ... persoon/personen aan voor de persconferentie op 27 april aanstaande.


19 apr 99 13:38

Deel: ' CBS Persconferentie Revisie Nationale Rekeningen '
Lees ook