expostbus51


CBS


CBS:Stijging industriële productie zet door

Het volume van de industriële productie ligt in september van dit jaar bijna 3% hoger dan in september vorig jaar. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de industriële productie, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in het derde kwartaal van dit jaar 1,2% is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal.

Lichte versnelling industriële productie
Van kwartaal op kwartaal loopt het niveau van de industriële productie in 1999 steeds verder op. Nadat in 1998 de productie langzaam terugliep, werd in het eerste kwartaal van dit jaar een lichte stijging ten opzichte van het vierde kwartaal 1998 waargenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar zette deze stijging door. In het derde kwartaal neemt de productie opnieuw toe en zelfs met iets meer dan in de voorafgaande kwartalen het geval was. Over de eerste negen maanden van 1999 ligt de productie daarmee op hetzelfde niveau als in de eerste negen maanden van vorig jaar. De ondernemers in de industrie verwachten een verdere toename van de bedrijvigheid in de komende maanden, zo blijkt uit de meest recente uitkomsten van de Conjunctuurtest van het CBS over de maand september. Ook hebben ondernemers een positief oordeel over de orderpositie en de voorraden gereed product. Het producentenvertrouwen ligt momenteel op recordhoogte.

Stijgende productie in veel bedrijfstakken
Voor de industrie als geheel geldt, dat de productie in het derde kwartaal gemiddeld 1,2% hoger ligt dan in het tweede kwartaal. Hogere groeicijfers zijn waargenomen in de chemie, de rubberindustrie, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie en de houtindustrie. In de metaalindustrie laat de productie slechts een bescheiden stijging zien. Binnen deze groep vertoont de basismetaalindustrie een sterke groei. De bouwmaterialenindustrie en de textiel-, kleding-, en lederindustrie hebben te kampen met een afnemende productie ten opzichte van het tweede kwartaal.

Technische toelichting
De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (september 1999 ten opzichte van september 1998) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (september 1999 ten opzichte van augustus 1999) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Deel: ' CBS Stijging industriële productie zet door '
Lees ook