expostbus51


CBS


CBS:Toename aantal leerlingen en studenten

Het aantal leerlingen en studenten in het door de overheid bekostigde onderwijs is dit schooljaar zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs én in het hoger onderwijs hoger dan een jaar geleden. In het basisonderwijs en het speciaal onderwijs werd het aantal kinderen al eerder in de jaren negentig steeds groter. Nu laat ook het voortgezet onderwijs voor het eerst sinds 1982 een stijging zien, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs groeit voor het dertiende opeenvolgende jaar. In het wetenschappelijk onderwijs werden de laatste jaren dalingen gemeten. Dit studiejaar treedt ook daar geen daling op, maar blijft het aantal studenten gelijk. Het aantal eerstejaarsstudenten in het wetenschappelijk onderwijs is dit jaar vijf procent groter dan vorig jaar. De uitkomsten in dit persbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op bestanden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het departement brengt vandaag over deze uitkomsten een afzonderlijk persbericht uit, waarin onder meer wordt ingegaan op beleidsmatige aspecten en toekomstige ontwikkelingen.

Groei basisonderwijs en speciaal onderwijs
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is sinds het begin van de jaren negentig met negen procent toegenomen. In het lopende schooljaar (1998/.99) volgen ruim 1,5 miljoen kinderen basisonderwijs. Tot het midden van de jaren negentig nam ook het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs toe. Daarna traden dalingen op. Ook in het lopende schooljaar is het aantal afgenomen, tot 54 duizend. Het speciaal voortgezet onderwijs liet in de jaren negentig een onafgebroken groei zien. Dit schooljaar telt het 29 duizend jongeren. Vergeleken met 1991/.92 is dit een toename van een kwart. Ook bij de overige vormen van speciaal onderwijs, onder meer aan gehandicapte kinderen, steeg het aantal voortdurend. In het huidige schooljaar ligt het aantal leerlingen op 41 duizend, eenderde meer dan in 1991/.92. In totaal nam het aantal leerlingen in de onderscheiden vormen van speciaal onderwijs tussen 1991 en 1998 toe met bijna 15 duizend ofwel dertien procent.
Meer leerlingen in het voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs kent dit jaar voor het eerst sinds 1982 weer een toename van het aantal leerlingen. Dit schooljaar volgen 856 duizend jongeren mavo, havo, vwo of voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Dat zijn er 4 duizend meer dan een jaar geleden, maar nog altijd veel minder dan in het topjaar 1982 (1,2 miljoen).

Minder deelnemers in het secundair beroepsonderwijs Binnen het onderwijs is dit jaar wel sprake van een voortgezette daling van het aantal deelnemers in de zogeheten beroepsopleidende leerweg van het secundair beroepsonderwijs (het voormalige mbo). Het aantal deelnemers is dit jaar precies 300 duizend, zevenduizend minder dan vorig jaar. Dit schooljaar volgen daarnaast 123 duizend jongeren een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (het voormalige leerlingwezen). Dat is iets meer (drieduizend) dan vorig jaar.

Toename in het hoger onderwijs
Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) nam na 1985 voortdurend toe. Dit studiejaar studeren 289 duizend personen aan een hogeschool. Ruim acht van de tien hiervan studeren in voltijd. Het aantal studenten dat dit studiejaar voor het eerst een studie in het hbo startte, is 75 duizend. Het aantal ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs is na vier opeenvolgende jaren van daling niet verder afgenomen. Op 1 december 1998 stonden 160 duizend personen ingeschreven voor een wetenschappelijke opleiding aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er vrijwel even veel als in het jaar daarvoor. De Universiteit Maastricht kent een grote toename. Vergeleken met een jaar eerder bedraagt de stijging elf procent. Het aantal eerstejaarsstudenten aan universiteiten komt uit op 31 duizend. Dat zijn er bijna tweeduizend ofwel vijf procent meer dan op 1 december
1997. De Technische Universiteit Eindhoven kent de grootste stijging van het aantal eerstejaars, de Landbouw Universiteit Wageningen kent als enige een daling.

Technische toelichting
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is inclusief het aantal kinderen dat onderwijs volgt aan rijdende scholen en de ligplaats-scholen voor varende kleuters. Tot het speciaal basisonderwijs wordt gerekend het speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (so-lom), moeilijk lerende kinderen (so-mlk) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). Het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom) en aan moeilijk lerende kinderen (vso-mlk) wordt aangeduid met de term speciaal voortgezet onderwijs. De scholen die deze onderwijsvormen aanbieden zullen in de komende jaren worden samengevoegd met of omgevormd tot scholen voor voortgezet onderwijs.
De overige soorten speciaal en voortgezet speciaal onderwijs richten zich onder meer op dove kinderen, visueel gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en kinderen met ernstige spraak-moeilijkheden.
De kinderen verbonden aan ziekenhuisscholen zijn niet in de aantallen inbegrepen.
Tot het voortgezet onderwijs behoren het mavo, havo, vwo en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). De gegevens zijn inclusief de leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs/individueel voorbereidend beroepsonderwijs. De gegevens zijn inclusief de vbo-leerlingen in de sector landbouw.
Het secundair beroepsonderwijs bestaat uit de beroepsopleidende leerweg (het voormalige mbo) en de beroepsbegeleidende leerweg (het voormalige leerlingwezen). Bij de beroepsbegeleidende leerweg wordt een zwaarder accent gelegd op de beroepspraktijkvorming. De gegevens voor de beroepsopleidende leerweg zijn inclusief de leerlingen in de sector landbouw. De gegevens voor de beroeps-begeleidende leerweg zijn exclusief de leerlingen in de sector landbouw.
De aantallen studenten in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn inclusief extraneï en auditoren. De aantallen hebben alleen betrekking op de door het Rijk bekostigde instellingen voor hoger onderwijs. De studenten in de sector landbouw zijn in de aantallen inbegrepen.
De gegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op tellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Informatie Beheer Groep en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deel: ' CBS Toename aantal leerlingen en studenten '
Lees ook