expostbus51


CBS


CBS:Uitzenduren in 1998 stabiel op hoog niveau

Uitzendkrachten hebben in 1998 meer dan 370 miljoen uren gewerkt; dat is 6% meer dan in 1997. Het aantal uitzenduren is weliswaar nog gestegen, maar de groei is minder sterk dan in voorgaande jaren. De groei lijkt dus over het hoogtepunt heen. Het aantal uitzenduren in
1998 komt overeen met bijna 179 duizend full-time banen. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de omzet inclusief detacheringsactiviteiten in
1998 met ruim 18 procent is toegenomen tot meer dan 13 miljard gulden.

Duizend banen meer in vierde kwartaal
Het CBS rekent het aantal uitzenduren om naar het aantal banen. In het vierde kwartaal van 1998 komt het aantal uitzenduren uit op 180 dui-zend full-time banen. Dit is duizend banen meer dan een jaar eerder. De omzet is in het vierde kwartaal met ruim 13 procent gestegen naar meer dan 3,5 miljard gulden. Deze omzetgroei is niet alleen bepaald door het aantal uitzenduren, maar voor een groot deel ook door toege-nomen detachering.

Full-time banen gecorrigeerd voor seizoen
Om de ontwikkeling van het aantal uitzendbanen tussen opeenvolgen-de kwartalen te kunnen vergelijken, berekent het CBS ook voor het sei-zoen gecorrigeerde cijfers. Het voor het seizoen gecorrigeerde aantal uitzendbanen ligt in het vierde kwartaal van 1998 op 178 duizend. Dit is iets lager dan het derde kwartaal van 1998 (180 duizend). De voor het seizoen gecorrigeerde cijfers over de afgelopen vijf kwartalen schom-melen tussen de 177 duizend en 180 duizend volledige banen. Het aantal banen ligt daarmee stabiel op hoog niveau.

Uitzendwerk en economie
Uitzendwerk heeft in Nederland een hoge vlucht genomen; niet alleen omdat het goed gaat met de economie, maar ook omdat bedrijven be-hoefte hebben aan flexibiliteit van het personeelsbestand. De economi-sche groei in 1998 bedroeg 3,7 procent. De groei van het uitzendwerk lijkt echter over het hoogtepunt heen. Technische toelichting
De omzet van een uitzendbureau omvat ook alle niet-uitzend activitei-ten, waaronder detachering. Het aantal fulltime uitzendbanen is bere-kend door het aantal uitzenduren te delen door 2 080 (520 gewerkte uitzenduren per kwartaal).
Grote ondernemingen: ondernemingen met 100 of meer werknemers, bepaald op basis van eigen en uitgezonden personeel.

Deel: ' CBS Uitzenduren in 1998 stabiel op hoog niveau '
Lees ook