expostbus51


CBS


CBS: Veel vacatures moeilijk vervulbaar

Voor werkgevers is het vorig jaar moeilijker geworden om aan personeel te komen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijna de helft van de vacatures eind september vorig jaar moeilijk vervulbaar was. Een jaar eerder gold dit nog maar voor eenderde van de vacatures. Vooral personeel met een beroepsopleiding is moeilijk te krijgen.

Bijna helft vacatures moeilijk vervulbaar
Eind september vorig jaar stonden ruim 117 duizend vacatures open bij particuliere bedrijven. Dat is 40 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is nog sterker gestegen. Bijna de helft van de vacatures werd door werkgevers als moeilijk vervulbaar beschouwd tegenover eenderde een jaar eerder. Werkgevers hadden vooral moeite met het vervullen van vacatures voor mensen met een beroeps- of wetenschappelijke opleiding. De helft van deze vacatures was moeilijk vervulbaar. De vervulling van vacatures voor mensen met basisonderwijs of een mavo/havo/vwo opleiding leverde wat minder vaak problemen op. Van deze vacatures was ruim eenderde moeilijk vervulbaar.

Verschillen per bedrijfstak
De grootste problemen bij de personeelsvoorziening deden zich voor in de bouwnijverheid. Van de ruim 8 duizend vacatures in de bouw waren er eind september vorig jaar bijna 6 duizend moeilijk vervulbaar. Maar ook in veel andere bedrijfstakken was het moeilijk om aan personeel te komen. De minste problemen deden zich voor in de bedrijfstakken gezondheids- en welzijnszorg, cultuur en overige dienstverlening en energie- en waterleidingbedrijven.

Meer vacatures voor mensen met voortgezet onderwijs In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal vacatures voor mensen met voortgezet onderwijs toegenomen. Bijna 60 procent van alle openstaande vacatures eind september was bestemd voor mensen met voortgezet beroepsonderwijs (vbo of mbo). Ook de vraag naar mensen met algemeen voortgezet onderwijs (mavo,havo,vwo) trok sterk aan. Dat is bijzonder omdat het aandeel vacatures voor mensen met dit type onderwijs in voorgaande jaren voortdurend was gedaald. In 1993 was nog 27 procent van de vactures bestemd voor werknemers met algemeen voortgezet onderwijs. In 1997 was dit gedaald tot nog maar 5 procent. Vorig jaar is het aandeel vacatures voor werknemers met algemeen voortgezet onderwijs voor het eerst weer gestegen; tot 8 procent. De vraag naar werknemers met een HBO- of wetenschappelijke opleiding trok ook aan maar minder sterk dan die naar werknemers met voortgezet onderwijs. De vraag naar mensen met basisonderwijs nam af.

Regionale verschillen
Landelijk is het aantal vacatures in vergelijking met een jaar eerder toegenomen met ruim 40 procent. Koploper bij de vacaturegroei is de provincie Flevoland. Het aantal vacatures is in deze provincie ruim verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Ook in Noord-Holland en Gelderland groeide het aantal vacatures meer dan gemiddeld. De vacaturegroei in de drie noordelijke provincies en in Zuid-Holland lag duidelijk onder het gemiddelde.

Deel: ' CBS Veel vacatures moeilijk vervulbaar '
Lees ook