CBS

Werken en leren 1999-2000

De langdurige werkloosheid neemt af. De meeste werkenden gaan met de auto naar het werk. De loonstijging was in 1998 groter dan in voorgaande jaren. De helft van de alleenstaande ouders heeft een betaalde baan. Dit zijn enkele conclusies uit de vandaag verschenen publicatie Werken en leren 1999-2000. Het boek biedt in kort bestek een overzicht van de stand van zaken op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in Nederland.

Langdurige werkloosheid neemt af
De mogelijkheden om een baan te vinden, zijn de afgelopen jaren gunstig geweest. Daarom nam ook de langdurige werkloosheid af. Het aantal mensen dat al langer dan een jaar werkloos is, daalde in de periode 1994-1998 met ruim 30 procent. Van iedere tien werklozen waren er in 1998 vier al langer dan een jaar werkloos. Dit betekent dat 2 procent van de beroepsbevolking langer dan een jaar werkloos is. De langdurige werkloosheid is vooral hoog onder allochtonen, ongediplomeerden en mensen die in de grote steden wonen. Dit is niet iets van de laatste jaren, want ook in 1994 waren dit de mensen die het meest met langdurige werkloosheid te maken hadden.

Woon-werkverkeer
De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoermiddel in het woon-werkverkeer. Ruim de helft van de werkenden gaat met de auto naar het werk. De trein wordt vaak genomen als er verder gereisd moet worden. De treinreiziger overbrugt gemiddeld tweemaal zoveel kilometers naar het werk als de automobilist. In Limburg, Noord-Brabant en Drenthe nemen werkenden vaker de auto dan in andere provincies. Het openbaar vervoer wordt het meest gebruikt in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en de provincie Utrecht.

CAO-loonstijging 3,4 procent in 1998
In 1998 zijn de CAO-lonen gemiddeld met 3,4 procent toegenomen. De contractuele loonstijging was daarmee groter dan in voorgaande jaren. Dit is mede het gevolg van de aanhoudend gunstige situatie op de arbeidsmarkt.

Arbeidsdeelname alleenstaande ouders stijgt sterk
De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk gestegen. In 1985 behoorde 49 procent van de mensen tussen de 15 en 65 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. In 1998 is dit toegenomen tot 62 procent. Onder alleenstaande ouders ligt de arbeidsdeelname van oudsher veel lager dan gemiddeld. Dit komt omdat het voor deze ouders lastig is betaald werk en zorg voor kinderen te combineren. Toch is hun arbeidsdeelname sterker gestegen dan gemiddeld. In 1985 had slechts een kwart van de alleenstaande ouders een betaalde baan, terwijl dit in 1998 is toegenomen tot bijna de helft.

Technische toelichting
Verder bevat Werken en Leren 1999-2000 naast de genoemde onderwerpen informatie over arbeidsomstandigheden van werknemers, de terugloop van techniekstudenten, regionale werkloosheid, vakkenpakketten van jongens en meisjes, werkende scholieren en studenten, lonen van jongeren, dynamiek op de arbeidsmarkt, de daling van het aantal mensen in de bijstand en werkloosheid onder schoolverlaters.

Deel: ' CBS Werken en leren 1999-2000 '
Lees ook