CBS

Werkloosheid gestegen

De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden februari-april gemiddeld uit op 167 duizend. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal geregistreerde werklozen nu twaalfduizend hoger. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Stijging werkloosheid
In de maanden februari-april van dit jaar waren er gemiddeld 167 duizend geregistreerde werklozen. Dat zijn er zesduizend meer dan in de maanden januari-maart. Vanwege seizoeneffecten is echter een daling van het aantal werklozen met twaalfduizend gebruikelijk. Na verwijdering van de seizoenseffecten komt het werkloosheidscijfer 18 duizend hoger uit dan in de vorige driemaandsperiode. Vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal werklozen nu bijna dertigduizend hoger.

Ontwikkeling werkloosheid
Na een jarenlange daling zette begin 1992 een forse stijging van de werkloosheid in. Dit leidde begin 1994 tot een niveau van een half miljoen geregistreerde werklozen. Vervolgens daalde de werkloosheid jarenlang onafgebroken tot voorjaar 2001. Het aantal geregistreerde werklozen nam af tot 135 duizend, ongeveer een kwart van het aantal begin 1994. Vanaf het voorjaar van 2001 schommelden de seizoengecorrigeerde cijfers maandenlang tussen de 135 en 150 duizend. De laatste maanden is de werkloosheid echter gestegen. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is het aantal werklozen nu 12 duizend hoger.

Vertraging economische groei zichtbaar in werkloosheidscijfers De economische groei in ons land is al vanaf het eerste kwartaal van 2001 laag. De groei van de werkgelegenheid daarentegen begon pas in het 3e kwartaal 2001 af te vlakken. Ook het aantal vacatures begon toen te dalen. En nu is voor het eerst de sterk vertraagde economische groei ook zichtbaar in oplopende werkloosheidscijfers. Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een betaalde baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de CWI's en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder ruim dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw. drs. S.C.H.H.L. Lucassen, tel. (045) 570 73 46.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-097
21 mei 2002
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken
Persbericht

Deel: ' CBS, Werkloosheid gestegen '
Lees ook