CBS


CBS: Wet Schuldsanering drukt aantal faillissementen in 1999

In 1999 zijn een kwart minder faillissementen uitgesproken dan in 1998. Vooral bij particulieren is het aantal fors gedaald. Volgens het CBS is dit grotendeels het gevolg van de ingevoerde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In alle bedrijfstakken zijn minder bedrijven en instellingen failliet verklaard. Uit de CBS-gegevens blijkt verder dat ook in alle provincies minder faillissementen zijn uitgesproken.

Dalende trend faillissementen voortgezet
In 1999 zijn 3 840 faillissementen uitgesproken, een kwart minder dan een jaar eerder. Sinds 1994 is sprake van een dalende trend in het aantal uitgesproken faillissementen. Uit deze nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de dalende trend zich in 1999 heeft voortgezet.

Ontwikkeling uitgesproken faillissementen particulieren Bij particulieren (natuurlijke personen met of zonder eenmanszaak) is het aantal faillietverklaringen met 40 procent gedaald. De daling is het gevolg van de per 1 december 1998 ingevoerde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In 1999 is bij 6 331 particulieren definitief een schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard. In het tweede halfjaar van 1999 is het aantal definitief verleende schuldsaneringen beduidend hoger (70 %) dan in het eerste halfjaar.

Minder faillissementen bij bedrijven en instellingen Het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen is met 19 procent afgenomen. Dit komt grotendeels door de flinke daling van het aantal gefailleerde eenmanszaken. Wanneer eenmanszaken buiten beschouwing worden gelaten, is het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen in 1999 met 6 procent gedaald ten opzichte van 1998. Het CBS heeft in alle bedrijfstakken een daling van het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen geregistreerd.

Verschillen per bedrijfstak
Per 1 000 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, zijn er in 1999 zeven failliet gegaan. Per bedrijfstak verschillen de cijfers overigens sterk. In de bedrijfstakken onderwijs, gezondheidszorg, milieu en overige dienstverlening zijn ongeveer 2 op de 1 000 bedrijven failliet verklaard. In de bedrijfstak financiële instellingen ligt dit aantal aanmerkelijk hoger. Hier gaat het om 14 op de 1 000 bedrijven.

Regionale verschillen
In alle provincies is het aantal faillissementen in 1999 gedaald ten opzichte van 1998. De grootste procentuele daling is waargenomen in Flevoland (-45%) en de kleinste in de provincie Utrecht (-14%). Het grootste aantal faillissementen is uitgesproken in Zuid-Holland (891) en het kleinste in Zeeland (60).

Technische toelichting
Per 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van kracht geworden. Particulieren (natuurlijke personen met of zonder eenmanszaak) die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze wet.

Deel: ' CBS Wet Schuldsanering drukt aantal faillissementen in 1999 '
Lees ook