CDA

: Tweede Kamer : WAO (040399)

WAO (040399)

Den Haag, 4 maart 1999

ALLES UIT DE KAST VOOR HERSTEL

1. Treurig maar waar het aantal
arbeidsongeschikten stijgt weer en ook het ziekteverzuim neemt toe (Wulbz had weinig effect en zo kort na de Pemba wetgeving moeten al weer nieuwe maatregelen worden genomen). Meer dan 900.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is voor het CDA gewoon te veel. Het is niet aanvaardbaar dat er zoveel mensen aan de kant staan. Een WAO uitkering moet voor mensen die niet meer aan het werk kunnen in betaalde arbeid een goede waarborg zijn. Maar voor hen die nog wel kunnen herstellen, is de WAO vaak een belemmering om weer aan het werk te komen. Terwijl op dat werk juist alles gericht moet zijn.

Volgens mijn fractie is er daarvoor een veel fundamenteler visie op de beperking van de instroom (100.000 mensen per jaar) nodig. Een visie waarbij ook nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheidsverdeling wordt gekeken. Dat is wat ik mis in de brief van de staatssecretaris.

Zo over de afgelopen jaren terugkijkend zie ik door alle stelselherzieningsdiscussies een punt dat onderbelicht is gebleven en wel het keuringstijdstip voor de WAO. Bij therapieen tegen kanker, overspannenheid, burn out, verkeersongevallen in veel van deze situaties zijn de klachten en het arbeidsvermogen op het tijdstip van de WAO-uitkering nog onzeker. Omdat in de nieuwe regelgeving de nadruk ligt op tijdige keuring krijgt de zieke werknemer al in de 7e maand zijn aanvraagformulieren voor een WAO-uitkering in de bus. De keuring zelf dient uiterlijk in de 11e maand te gebeuren. Net zijn de reintegratieactiviteiten goed en wel op gang of je bent al bezig je uitkering te regelen. Er wordt niet of nauwelijks gekeken of iemand nog bij zijn eigen werkgever kan werken. Er wordt een ao-percentage vastgesteld en daarmee de hoogte van de uitkering. De keuring heet niet voor niets claimbeoordeling. De uitkering is de claim en herintreden, herstel is de bijzaak. En dat moet anders!

De keuring wordt juist door de koppeling aan het uitkeringsrecht als definitief gezien en zou dus later moeten plaatsvinden als alles uit de kast is gehaald voor herstel en werkhervatting. Het oude SER idee nog niet keuren als er kans is op werkhervatting met daaraan nu gekoppeld de uitbreiding van de loondoorbetaling voor de werkgever tot maximaal de ontslagtermijn van 2 jaar is dus wel degelijk nog heel relevant. Wees er zo vroeg mogelijk bij en zet alle kaarten op herstel.

Deze fundamentele visie op beperking van de instroom door preventie en voorkomen van instroom, maar ook perspectief bieden aan mensen die in de WAO zijn terechtgekomen mist de CDA fractie node.

2. Vanuit het voorgaande perspectief naar de voorstellen van de sts. Kijkend, vindt de CDA fractie dat hij te veel van te weinig verwacht. Het gaat voornamelijk over verbeteren van de bestaande uitvoeringspraktijk, strenger keuren, herkeuren, normen en richtlijnen. Mijn fractie heeft op 1 voorstel na ( het vaker herkeuren van psychische gevallen om 3 maanden: wij wijzen dat af!) niet zoveel tegen al die voorstellen, maar het is vooral meer van hetzelfde. Zou het aspiratieniveau van de sts niet hoger moeten liggen en zijn de verwachtingen van de sts van zijn maatregelen niet te hoog? Veel zaken worden ook op termijn gesteld. Opmerkelijk vaak wordt gesproken over er wordt gezocht naar. .

Kan de sts hier nu aangeven hoe hij fundamenteel tegen instroombeperking aankijkt? Is hij het met het CDA (en anderen) eens dat hier de winst behaald moet worden (dus in het eerste ziektejaar). Hoe kijkt hij tegen de reacties uit het veld op zijn voorstellen aan? Waarom is hij niet met een meer fundamentele aanpak gekomen? Was dat om inhoudelijke of politieke redenen niet opportuun? Of is de sts toch van plan om met andere voorstellen te komen (in Telegraaf van afgelopen zaterdag leek het daar wel op: huidige verplichte reintegratieplan wordt afgeschaft; wao sancties moeilijker te ontlopen). Ik dacht :we krijgen nog een aangepaste brief de sts heeft verder gedacht. Komt er iets? Wanneer? Hoe moet ik eea zien in relatie tot de STAR? (Vreemd is dat in de brief van het Kabinet aan STAR n.a.v. najaarsoverleg ook aangegeven is de vraag te bezien hoe de instroom in de WAO kan worden ingeperkt)

Waarom wordt niet meer op sectorspecifieke oorzaken van ziekte en arbeidsongeschiktheid ingegaan. Dit ook gegeven het feit dat er gewoon opmerkelijke verschillen zijn aan te geven. Bovendien is het zo er een opmerkelijk onderscheid is te zien in de instroom ten opzichte van het verleden. Vrouwen blijken in verhouding 2 maal zo vaak in de WAO te belanden dan mannen. In de sector gezondheidszorg is dat 4 keer zo hoog. (ook in onderwijs etc). Werkdruk en leefdruk spelen een rol, maar ook het feit dat al in de augustusrapportage van het CTSV stond dat arbodiensten wel aandacht aan de fysieke arbeidsomstandigheden besteden, maar te weinig aan stijl van leidinggeven, werkomgeving werkorganisatie: kortom ook de sociaal emotionele aspecten van belang bij afkeuring om psychische redenen. Mijn fractie vindt dat dit moet . Is de sts bereid op deze problematiek nader in te gaan? Het gehele verhaal van de positionering van arbodiensten vraagt overigens nadere aandacht. Zouden er geen minimumeisen voor de arbocontracten moeten komen? In zon geval weet je als werkgever beter wat je krijgt voor je geld. Evenals het onderscheid tussen MKB en grootbedrijf. Kan de sts hierop ingaan.?

3. Het zal duidelijk zijn : het CDA vindt een meer fundamenteel debat nodig over de vraag hoe we voorkomen dat zieke werknemers in de WAO komen. Maar ook om werkelijk perspectief te bieden voor mensen die in de WAO zijn gekomen. Wij hebben hiervoor ons eigen plan Perspectief op herstel gemaakt.
Ik duid hier slechts de elementen aan:

werkgever en werknemer stellen met de arbodienst een verplicht herstelplan op. Dit is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst;

de kosten van het herstelplan kan de werkgever declareren uit de herstelde Ziektewet per sector.

uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting naar 2 jaar en dat risico wordt voor de werkgever gedempt door een ziektewetbasisuitkering op minimumniveau vanaf 26 weken ziekte. Tegelijkertijd wordt het daardoor mogelijk de herstelperiode met een jaar te verlengen tot twee jaar.

omdat alles gericht is herstel en terugkeer naar de werkplek, moeten taken van de uvis verschuiven naar de arbodiensten.

arbeidsongeschikten die volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen meer mogelijkheden om vrijwilligers werk te doen.

oudere arbeidsongeschikten die al voor de stelselherziening van 1993 een uitkering hadden worden niet meer herkeurd.

Kern van onze ideeen is dat je zo snel mogelijk alle kaarten op herstel zet en nog niet keurt op WAO als er kans is op werkhervatting. Daarvoor rek je de duur van de verblijfsmogelijkheid in de ziektewet op naar 2 jaar. Dit allemaal omdat iedereen weet dat het moeilijk is om uit te stromen uit de WAO als je die eenmaal krijgt. (Wellicht afgezet tegen plannen PVDA: eenzijdig op de werkgever; VVD eenzijdig werknemer en niet op herstel gericht: het meest evenwichtige plan in het neerleggen van verantwoordelijkheden.)

Als ik alle plannen gepresenteerd in de afgelopen weken (behalve van VVD) zie zijn er wel een aantal overeenkomsten te zien. Hoe ziet de staatssecretaris dit? Hoe kijkt hij overigens aan tegen de besprekingen in de STAR? Dit zeker gezien het najaarsoverleg en de daar gemaakte afspraken. Wanneer verwacht hij wat van de STAR en hoe past dit in zijn ideeen?

4. Afrondend: het kabinet formuleert geen duidelijke probleemstelling en doel, legt zijn aspiratieniveau te laag. Er is behalve het vaker herkeuren niet veel tegen de brief van de sts, maar hij verwacht te veel van te weinig!

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

Deel: ' CDA Alles uit de kast voor herstel wao-ers '
Lees ook