CDA

Mosterd: bepalen arbeidstijden in eerste instantie zaak van werknemers en werkgevers

"Voorzitter, de CDA fractie heeft reeds bij het schriftelijk verslag aangegeven sympathiek te staan tegenover dit voorstel tot wijziging van de Arbeidstijdenwet. De twee doelstellingen van dit voorstel, het werknemers beter mogelijk maken werk en zorg of maatschappelijke verplichtingen op elkaar af te stemmen en het versterken van de zondag als collectieve rustdag, zijn voor het CDA belangrijke punten. Daarom zal het CDA voor dit wetsvoorstel stemmen. Toch leven bij het CDA ook bedenkingen. De CDA fractie hecht er altijd zeer aan dat zaken betreffende arbeidsverhoudingen door werkgevers en werknemers samen geregeld worden. Pas wanneer dat niet lukt vinden wij wetgeving op zijn plaats." Zo begon Aart Mosterd zijn bijdrage aan het plenair debat over het voorstell van de Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (Christenunie) tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk wetboek ter verruiming van de zeggenschap van werknemers over arbeidstijden.

Mosterd vervolgde: "Er wordt door de overheid aangedrongen op een hogere arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van individuen. Die hogere arbeidsparticipatie is nodig voor onze economische groei. Dus ook voor het bedrijfsleven. Het combinatiescenario is een mooi uitgangspunt, maar het mag geen blauwdruk worden. Dat lijkt het wel te worden."

"Het CDA verhaal is anders", aldus Mosterd "afstemmen op levensfase, gezinsdal en zorgpiek. Door onbeperkte toepassing voor het combinatiemodel kunnen zorgtaken van een werknemer in het gedrang komen. Dat kunnen zorgtaken zijn binnen gezin of familie. Ook kunnen het maatschappelijke verplichtingen zijn die de werknemer al of niet als vrijwilligerswerk op zich heeft genomen. Zo kunnen taken binnen en buiten het werk elkaar zodanig nadelig beïnvloeden dat het de werknemer niet mogelijk is genoemde taken te combineren. De taken buiten het werk worden natuurlijk sterk bepaald door de individuele werknemer. Om die reden vindt de CDA fractie het juist dat de werkgever, voor zover redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidspatroon rekening houdt met persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid. Arbeid, zorg en andere maatschappelijke activiteiten moeten inderdaad op maat afgestemd kunnen worden. De vraag is wel in hoeverre er voor de wetgever een taak ligt of dat het primair behoort tot de arbeidsverhoudingen."

De hele inbreng van Aart Mosterd kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Deel: ' CDA - bepaling arbeidstijden zaak werknemers en werkgevers '
Lees ook