CDA

: Nieuws : "CDA bezorgd over middeninkomens"

"CDA bezorgd over middeninkomens"

Den Haag, 16 september 1999

De CDA-fractie in de Tweede Kamer spreekt haar complimenten uit in de richting van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend voor hun inspanningen om te komen tot een belastingherziening voor de 21e eeuw. Daarnaast heeft zij ook kritiekpunten. Hoofdpunt van zorg voor de CDA-fractie is de uitwerking van de plannen voor de middeninkomens. Verder vraagt het CDA aandacht voor het principe van gezinsdraagkracht.

Woordvoerder Jacob Reitsma: De CDA-fractie deelt de analyse dat deze belastingherziening nodig is met het oog op internationale, en meer specifiek: Europese, ontwikkelingen. Ook onderschrijft zij de doelstelling van de bewindslieden om te komen tot een eenvoudiger belastingstelsel. Afgemeten aan deze twee doelen heeft het kabinet een goed voorstel aan de Kamer voorgelegd.

Ook het feit dat voor deze belastingherziening een groot bedrag aan smeerolie benodigd is, wordt door het CDA onderschreven. De kritiek van de CDA-fractie richt zich echter op de uitwerking daarvan.

Reitsma: Wanneer we in ogenschouw nemen dat het kabinet ruim 5 miljard uittrekt voor deze belastingherziening en dat de ervaring leert dat bedragen smeerolie over het algemeen hoger uitpakken dan beoogd, dan moet worden opgemerkt dat dit echter niet tot gevolg heeft dat de voordelen van deze herziening over alle lagen van de bevolking gelijkmatig zijn verdeeld. Het lijkt erop dat de middeninkomens, zeker die met schoolgaande of studerende kinderen, het kind van de rekening van deze herziening worden. De ruggengraat van onze samenleving raakt op deze manier meer en meer overbelast.

De alternatieve voorstellen die de CDA-fractie tijdens de behandeling van het belastingplan aan de Kamer zal voorleggen hebben de middeninkomens dan ook als voornaamste doelgroep. Daarbij wil het CDA ook inhoud geven aan een voor haar belangrijk uitgangspunt in het belastingstelsel, te weten: de gezinsdraagkracht. Wij vinden dat de overheid meer en meer uit het oog verliest dat de samenleving uit mensen bestaat die op één op andere manier verantwoordelijkheid voor elkaar willen dragen en dus meer is dan een optelsom aan individuen, aldus Reitsma.

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, telefoon 06-53714623.

Deel: ' CDA bezorgd over middeninkomens '
Lees ook