CDA

: Tweede Kamer : CDA: scholen niet aan de markt overlaten (091199)

CDA: scholen niet aan de markt overlaten (091199)

Den Haag, 9-11-1999

Bezuiniging op Open Universiteit moet van tafel

"Woorden als de overheid is de grootste financier, de terugtredende overheid, meer marktwerking en de school als publieke onderneming lijken op een fundamentele koerswijziging. Dit is meer een visie op ondernemen dan een visie op onderwijs. Scholen kun je niet aan de markt overlaten. Daarom wil de CDA-fractie bij de begrotingsbehandeling Onderwijs een duidelijke uitspraak van de bewindslieden dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor de bekostiging van het onderwijs voor 100% waarmaakt.

Clémence Ross en Camiel Eurlings, de CDA-woordvoerders bij deze begrotingsbehandeling, vrezen dat als er nu geen grenzen worden gesteld we onder Paars als gevolg van een overheid die niet voldoende bekostigt afkoersen op een tweedeling in het onderwijs. Scholen met minder kapitaalkrachtige ouders, waar geen bedrijf is dat computers of de schoolbibliotheek wil sponsoren, moeten net zo veel onderwijskwaliteit kunnen leveren als scholen die dat geluk wel hebben. Kan een school nog onderwijskwaliteit bieden zonder afhankelijk te zijn van ouderbijdragen. Het CDA vraagt zich dit af. Is de huidige bekostiging daarvoor nog voldoende.
De Inspectie moet alleen de kernvakken zoals rekenen,taal en lezen controleren. Scholen krijgen dan meer gelegenheid aan eigen kwaliteit te werken.
Ross is van mening dat het schort aan de noodzakelijke randvoorwaarden om de in gang gezette onderwijsvernieuwingen te laten slagen. Scholen hebben niet voldoende geld om ICT, het studiehuis en het VMBO waar te maken. Scholen moeten per leerling 600 gulden zelf ergens vandaan zien te halen om de huisvesting aan te passen aan veranderingen die hen notabene wettelijk zijn opgelegd.

Voor scholen met veel allochtone leerlingen heeft een leerkracht specifieke vaardigheden nodig. Het CDA stelt daarom voor een specialisatie na de PABO te ontwikkelen. Dit betekent natuurlijk vanzelfsprekend een andere salarisinschaling.

Voor een veilige school moeten scholen meer mogelijkheden krijgen om spullen die in de huidige wetgeving niet onder de wapens vallen (zoals kleinere messen en afgevijlde schroevendraaiers) af te pakken. Kan het Rotterdamse voorbeeld- afspraken tussen OM en scholen over wat verboden is en als wapen wordt beschouwd- landelijk worden opgevolgd. Kunnen de betrokken ministeries daar eens snel echt werk van gaan maken, dringt Ross aan. Haast moet er nu ook worden gemaakt met de uitvoering van de motie om de schoolleider meer uren te geven om alle beheerstaken uit te voeren en alle onderwijskundige vernieuwingen te kunnen doorvoeren. Er moet meer aan worden gedaan om de zittende leraren te houden bijvoorbeeld door de kwaliteit van hun werkomstandigheden te verbeteren, zoals een eigen werkplek. De vakantiespreiding wil het CDA voor de kleine vakanties op de helling. Partners en kinderen hebben nu vaak niet tegelijk vakantie. Ook binnen een familie zijn er verschillende periodes waardoor logeren bij neefjes en nichtjes niet kan.

Ook bij het hoger onderwijs bespeurt Camiel Eurlings bij deze minister één en al liberalisering, flexibilisering en marktdenken. Ook hier moet de overheid haar publieke taak blijven behartigen en voor een 100% financiering zorgen, een basiskwaliteit handhaven en voor een brede toegankelijkheid zorgen. Bij de financiele invloed van het bedrijfsleven moet de publieke verantwoordelijkheden helderder worden gesteld. Op zich is het CDA voorstander van financiele betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs maar de minister moet aangeven waar de grenzen liggen. Hij wil dat de minister toezegt dat als er in de toekomst een overgang komt naar een bachelors en masters systeem, waarover de Kamer volgend jaar spreekt, het nooit zo zal zijn dat de overheid de financiering voor een deel, bijvoorbeeld het masters-deel, doorschuift naar de studenten.

Eurlings pleit voor het stimuleren van overstappen van MBO naar HBO of van HBO naar VO. Voor de Voorjaarsnota wil het CDA-kamerlid een plan van aanpak zien waarin wordt aangegeven hoe het dreigend tekort aan hoger opgeleiden te voorkomen is. Het motto Een leven lang leren wordt anders niet meer dan een visioen. Typerend voorbeeld is hier de voorgenomen bezuiniging op de open universiteit. Die moet van tafel. Wij willen dat de minister samen met de Open Universiteit bekijkt hoe Een leven lang leren vorm gegeven kan worden en hoe met name tweede kansers daar aan mee kunnen doen. Fout is natuurlijk ook om het doorleren fiscaal af te straffen zoals het Belastingplan doet. Eurlings wijst op de OESO-cijfers waaruit blijkt dat Nederland nog meer dan tevoren achterloopt qua bestedingen in het onderwijs. De rek is er uit. Bij motie roepen wij de minister op bij zijn collegas geld los te krijgen met name voor de HBO-sector waar de nood het hoogst is. Het is te gek dat hoge scholen geen extra personeel durven aan te nemen omdat zij door iedere extra student in feite minder te besteden krijgen.
Over de OV-kaart wil hij de toezegging krijgen dat indien voortzetting van de huidige kaart binnen het financiele kader mogelijk is, hij alleen voor een ander alternatief kiest als dit tot nog grotere tevredenheid van de studenten leidt. De voorkeur van de studenten moet doorslaggevend zijn, zegt Eurlings.

Woordvoerders: Clémence Ross, telefoon 070-3182580 Camiel Eurlings, telefoon 070-3182551
Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512 of 06-53267862

Deel: ' CDA Bezuiniging op Open Universiteit moet van tafel '
Lees ook