CDA

Uitbreiding van Europa

Een taak voor politiek en samenleving

Het is van groot belang de dragers van vele vormen van maatschappelijk initiatief in de sfeer van maatschappij-opbouw in Midden- en Oost-Europa in contact te brengen met politiek verantwoordelijken in de Europese Unie en in Nederland. Ook in het debat over uitbreiding van de Europese Unie. Het CDA wil daarvoor een podium bieden.

Op 15 januari aanstaande wordt een conferentie gehouden over uitbreiding van de Europese Unie. Wat betreft de deelnemers nodigen wij deskundigen uit van het CDA, maar vooral ook vertegenwoordigers van betrokken organisaties bij hulpacties naar Midden- en Oost-Europa in de sfeer van de civil society. Ook vertegenwoordigers van ambassades in de betrokken landen worden uitgenodigd.

Vanuit de politiek spreken daar:

Mr. Hans van den Broek

Commissaris van de Europese Unie, verantwoordelijk voor de uitbreiding

Alexander Herlea

minister voor Europese Integratie van Roemenië;

Mgr. Van Luyn

bisschop van Rotterdam;

Gerda Verburg

Tweede Kamerlid voor het CDA;

Ambassadeur Endre Juhász

Permanent Vertegenwoordiger van Hongarije bij de Europese Unie;

Drs. Arie Oostlander

lid van het Europese Parlement voor de Europese Volkspartij;

Mr. Jos van Gennip

Eerste Kamerlid voor het CDA en directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Plaats en tijd

De conferentie zal op vrijdag 15 januari aanstaande worden gehouden van 14.30 tot 21.00 uur in het provinciehuis van Gelderland te Arnhem.

Achtergrond
Het verlangen naar de terugkeer naar Europa was tijdens de jaren van communistische overheersing in de Midden- en Oost-Europese delen van het continent manifest aanwezig. Met de terugkeer naar Europa drukten zij hun wens uit om te delen in de fundamentele Europese waarden en de prestaties, waar zij sinds de communistische machtsovernames van uitgesloten waren: materiële vooruitgang, rechtsstaat en democratie, joods-christelijke waarden als alternatief voor de morele leegte waarin hun samenlevingen zich bevonden, kwaliteit van het milieu en een open samenleving.

Uitbreiding van de Europese Unie als antwoord op dat verlangen, dat is het thema van de conferentie die georganiseerd wordt door drs. A.M. Oostlander, lid van het Europese Parlement, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De conferentie handelt over twee centrale vragen. Ten eerste: Hoe kan er in het uitbreidingsproces van de Unie naar Midden- en Oost-Europa sprake zijn van versterking van de waarden die aan democratie en rechtsstaat ten grondslag liggen? Te denken valt aan waarden van gerechtigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Ten tweede: Hoe kan de politiek bevorderen dat initiatieven vanuit de civil society hieraan een bijdrage leveren?

Commissaris Hans van den Broek zal in de eerste hoofdinleiding vooral ingaan op de uitbreiding van de Europese Unie, de versterking van de rechtsstaat en de waarden die aan de rechtsstaat ten grondslag liggen. Minister Alexander Herlea verzorgt de tweede hoofdinleiding. Hij besteedt aandacht aan uitbreiding van de Europese Unie en versterking van de civil society. 's Avonds is er een forumdiscussie, die zal gaan over de betekenis van kleinschalige projecten vanuit particuliere initiatieven voor de opbouw van de samenleving in Midden- en Oost-Europa en voor het ontstaan van een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van democratie en rechtsstaat. Dit in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie. De leden van het forum U2013 mgr. Van Luyn, Gerda Verburg, ambassadeur Endre Juhász - houden een korte presentatie, waarna vanuit de zaal vragen kunnen worden gesteld en de discussie kan beginnen.

Deelname

Zoals aangegeven, welkom zijn niet alleen deskundigen uit van het CDA, maar vooral ook vertegenwoordigers van betrokken organisaties bij hulpacties naar Midden- en Oost-Europa in de sfeer van de civil society en geïnteresseerden. Ook vertegenwoordigers van ambassades in de betrokken landen worden uitgenodigd.

De kosten voor deelname bedragen f 40,-. In ruil daarvoor krijgt u, behalve toegang tot het aantrekkelijke programma, de avondmaaltijd en eventuele drankjes, alsmede een set uitgebreide documentatie. U kunt zich uiterlijk 31 december 1998 bij het secretariaat van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag of telefonisch, telefoonnummer 070-3424871. U kunt het ook e-mailen naar het volgende adres wi@cda.nl

Deel: ' CDA-conferentie Uitbreiding van Europa '
Lees ook