CDA

Themabijeenkomst Respect

De bijeenkomst die op zaterdag 20 maart a.s. zou plaatsvinden in Bergen op Zoom gaat wegens het te beperkte aantal aanmeldingen niet door.

School aan de ouders

Op maandag 22 maart organiseert het CDA in Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht vanaf 19.30 uur een debat over het thema School aan de ouders. De positie en invloed van ouders op het onderwijs van kinderen staat breed in de maatschappelijke belangstelling. Onlangs hebben de Kamerleden Clémence Ross en Wim van de Camp in Christen Democratische Verkenningen, het blad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, gepleit voor het versterken van de invloed en verantwoordelijkheid van de ouders. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt in de eerste plaats bij de ouders. Daarom wordt in dit artikel voorgesteld om de invloed van ouders op de school te vergroten, door bijvoorbeeld eenderde van de zetels in het schoolbestuur voor ouders te reserveren. De overheid zou dat als voorwaarde kunnen hanteren voor de bekostiging van een school. Verder wordt voorgesteld dat scholen elke vijf jaar opnieuw met alle geledingen (bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad, docenten, ouders en leerlingen) over de identiteit van de school discussiëren.
Met deze voorstellen wil het CDA recht doen aan de oorspronkelijke betekenis van de vrijheid van onderwijs, namelijk dat de school moet voldoen aan de levensbeschouwelijke opvattingen van de ouders.

In het Oudaendebat staan twee vragen centraal:
1. Hoe kan de betrokkenheid van ouders bij de school worden vergroot? Is het voorstel van de Tweede-Kamerleden van de Camp en Ross om ouders eenderde zetels in het schoolbestuur te geven een goede manier om de betrokkenheid te vergroten?
2. Ouders en school zijn partners in de opvoeding. In hoeverre is het dan van belang dat identiteit leeft binnen de school? Identiteit als kwaliteit? Ofwel: Biedt identiteitsgebonden onderwijs meer kwaliteit dan niet-identiteitsgebonden onderwijs?

Aan dit debat werken mee de heer R.J. Rijnbende (directeur van de Unie voor Christelijk Onderwijs), de heer R. Limper (directeur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs), de heer W.J.V. van Katwijk (directeur Ouders&Coo) en namens de Tweede-Kamerfractie van het CDA mevrouw Clémence Ross-van Dorp. Het debat staat onder leiding van drs. G. van Soest, voormalig wethouder gemeente Ede en CDA-kandidaat voor de Eerste Kamer.

Graag nodigen wij u van harte uit om actief deel te nemen aan deze discussie.

Voor nadere informatie over deze discussiebijeenkomst van het CDA kunt u contact opnemen met Peter Spierings (070-3424833) en Giovanni Wouters (070-3424834).

Deel: ' CDA debat over het thema School aan de ouders '
Lees ook