CDA

"Discussiestuk "School aan de ouders" "

Debat

Jaap de Hoop Scheffer heeft 25 januari j.l. de nieuwe opzet van de CDVerkenningen gepresenteerd. In dit nummer is opgenomen het discussiestuk "De school aan de ouders" van de kamerleden Van de Camp en Ross-van Dorp. In het artikel wordt ingegaan op de relatie tussen ouders en school en worden concrete voorstellen gedaan om de verantwoordelijkheid èn invloed van ouders te versterken. De opvoedende taak van de school waarbij het overdragen van waarden en normen zeer belangrijk is, kan niet zonder de directe betrokkenheid van ouders. Het artikel is bedoeld om de discussie over dit onderwerp te starten. In deze fractieflits wordt de inhoud kort weergegeven.

Verantwoordelijkheid ouders

Ouders zijn in de visie van de schrijvers eerst en vooral verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Vanuit die verantwoordelijkheid kiezen ouders een school. De huidige wetgeving biedt ouders diverse mogelijkheden voor betrokkenheid bij de school van hun keuze. De mogelijkheden voor ouders om invloed te kunnen uitoefenen vinden Van de Camp en Ross echter niet voldoende.

Vrijheid van onderwijs

Kern van de onderwijsvrijheid is "de school aan de ouders". Ouders hebben het recht om op basis van gezamenlijk gedragen opvattingen scholen te stichten. Dankzij deze vrijheid van onderwijs zijn scholen gesticht met verschillende levensbeschouwelijke grondslagen. Nu er sprake is van een toenemende pluriformiteit binnen de scholen en ouders niet alleen om grond van identiteit maar ook op grond van pedagogisch didactische opvattingen voor een bepaalde school kiezen, dient de vraag zich aan hoe omgegaan moet worden met identiteit en de invloed van de ouders op de grondslag van de school.

Invloed ouders op grondslag

De grondslag van een school ligt vast in de statuten. Schoolbesturen hebben de bevoegdheid om de grondslag te wijzigen. Leerlingen worden op een school toegelaten nadat het schoolbestuur de ouders heeft geïnformeerd over de grondslag van de school en de wijze waarop deze in praktijk wordt gebracht. Als ouders dan kiezen voor deze school mag van hen verwacht worden dat zij de grondslag van de school respecteren. Tevens ontstaat dan het recht van ouders om mee te mogen praten, wat de auteurbetreft óók in het schoolbestuur.

Voortbouwend op de vrijheid van onderwijs en het recht van ouders om een school te stichten, pleiten Van de Camp en Ross voor het versterken van de invloed van ouders. De schrijvers willen ouders meer bij hun school betrekken en hen daar verantwoordelijkheid in geven. Ouders kunnen zich niet enkel als consumenten opstellen. Zo van : hier is mijn kind en zoek het verder maar uit.
De invloed van ouders op de grondslag van de school kan versterkt worden door een aantal zetels (bijvoorbeeld éénderde) in het schoolbestuur te reserveren voor ouders.

Grondslag wijzigen

Als er onder ouders behoefte aan wijziging van de grondslag van de school bestaat, (populair aangeduid met "van kleur verschieten") kan dit binnen de school breed aan de orde worden gesteld. Dit betekent dat een toevallige meerderheid niet zo maar de grondslag van school kan wijzigen. Van de Camp en Ross stellen voor dat iedere vijf jaar opnieuw op een school wordt gesproken over de identiteit. Uiteindelijk zal het bestuur over een voorstel tot wijziging van de grondslag besluiten.

Tot slot

Van de Camp en Ross willen recht doen aan de vrijheid van onderwijs, namelijk dat de school moet aansluiten bij de levensbeschouwelijke opvattingen van de ouders. Het veranderen van de grondslag hebben zij in hun artikel niet onbesproken willen laten, tegelijkertijd mag een meer serieuze discussie over de vrijheid van onderwijs daartoe niet verengd worden, vinden zij.

Woordvoerders: Clémence Ross van Dorp en Wim van de Camp nummer : 129

Deel: ' CDA discussiestuk School aan de ouders '
Lees ook