CDA

: Europa : Nieuws uit het Europarlement

Nieuws uit het Europarlement

Straatsburg, 26 oktober 1999

EU-begroting

De christen-democraten in het Europees Parlement vinden dat de Europese financiering van de wederopbouw van Kosovo, hulp aan Oost-Timor, hulp aan de door de aardbeving getroffen gebieden in Turkije en het EU-visserijakkoord met Marokko niet ten koste mag gaan van de hulp voor EU-programma´s in Afrika en Midden-Amerika. Hiermee staan de christen-democraten achter de Tweede Kamer die met algemene stemmen een motie van die strekking heeft aangenomen.

Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer ƒ 700 miljoen.Om dit te financieren heeft de Raad in de ontwerpbegroting voor het jaar 2000 fors gesneden in bestaande hulpprogramma´s voor Midden Amerika en Afrika. Het Europees Parlement heeft via een amendement -waarover as. donderdag gestemd zal worden-deze bezuinigingen ongedaan gemaakt. Vervolgens zullen in het kader van het Interinstitutioneel Akkoord de meerjarenramingen voor begrotingscategorie 4 (extern beleid) moeten worden aangepast. Het gevolg is dat de eigen bijdrage van de lidstaten voor de Europese begroting zou kunnen stijgen. CDA-Europarlementariër Bartho Pronk (begroting) hoopt echter dat het zover niet hoeft te komen.

Pronk: "Je mag Afrika niet de rekening van de oorlog in Kosovo laten betalen. Ik ben blij dat de Tweede Kamer dit ook zo ziet en dit principe heeft vastgelegd in de motie Timmermans die tijdens de Staat van de Europese Unie is ingediend en aanvaard. In het Interinstitutioneel Akkoord tussen Raad, Parlement en Commissie staat een clausule dat bij onvoorziene omstandigheden de plafonds kunnen worden aangepast. Dat is nu aan de hand. Via dat akkoord hebben wij indertijd de begroting van de EU verlaagd onder het afgesproken plafond. Er is dus sprake van een verlaagd plafond. Wij willen nu een klein deel van dat verlaagde plafond gebruiken om die extra middelen te vinden. Nederland draagt ongeveer 5% bij, dat komt in de maximale variant neer op een extra bijdrage van ƒ 35 miljoen."

Bartho Pronk hoopt echter dat in de komende maand een andere oplossing wordt gevonden. Allereerst kan de Raad besluiten om de flexibele reserve van ƒ 200 miljoen aan te spreken. Daarnaast kan worden gekeken of er geen begrotingsposten zijn binnen de begrotingscategorie 4 die te ruim zijn ingevuld. In principe vloeit geld dat aan het einde van het begrotingsjaar over is terug naar de nationale begroting van de lidstaten. Dit geld kan worden gebruikt voor het nieuwe beleid. Tot slot is het onzeker of bijvoorbeeld de economie van Kosovo de toegezegde ƒ 400 miljoen wel aan kan. Wellicht is het beter om dit geld in kleinere tranches ter beschikking te stellen. Dit zal de financiële pijn over een aantal jaren uitsmeren.

De ƒ 705 miljoen die de Raad heeft toegezegd zijn als volgt verdeeld: Wederopbouw Kosovo 400 miljoen, Oost -Timor 30 miljoen, Turkije 50 miljoen en de uitvoering van het Visserijakkoord 125 miljoen.

Woordvoerder: Bartho Pronk, telefoon 00-33 388 17 5865
Voor meer bijzonderheden:
Eduard Slootweg, persvoorlichter, telefoon 00.32 75 721 280

Deel: ' CDA Europarlement niet korten op hulp ontwikkelingslanden '
Lees ook