CDA

CDA: Evaluatie Agrarisch Seizoenwerk 1999
Den Haag, 5 april 2000


1. Onderzoek naar problemen personeelsvoorziening in de agrarische sector in 1999 brengt een aantal significante punten in beeld.
Allereerst het grote probleem voor agrarische bedrijven om personeel te vinden voor de seizoenarbeid. Een zeer groot deel van de vacatures blijft onvervuld.

Ten tweede de brede verwachting dat voor dit jaar en de komende jaren de knelpunten in de personeelsvoorziening verder zullen toenemen. De vraag naar seizoenpersoneel zal ongeveer gelijk blijven (+/- 100.000 personen) het aanbod zal bij ongewijzigde beleid afnemen.

Deze conclusies uit het rapport doen bij de CDA-fractie de vraag rijzen welke maatregelen de Staatssecretaris voornemens is te treffen om dit probleem te tackelen.


2. Wij erkennen dat afdoende oplossingen voor het personeelsprobleem in de seizoenarbeid niet eenvoudig zijn. Niet voor niets wordt al vele jaren in de Kamer over de seizoenarbeid gesproken. De PMA-regeling heeft zeker niet gebracht wat het kabinet en velen in de Kamer ervan verwachtten. Nu de PMA-regeling voor de doelgroepen huisvrouwen,
-mannen, studenten en scholieren is afgeschaft vraagt de CDA-fractie zich af waarom de Staatssecretaris de PMA-regeling met de huidige strekking handhaaft: slechts 382 uitkeringsgerechtigden hebben in 1999 immers een PMA-beschikking gehad, terwijl in totaal 1300, 1500 uitkeringsgerechtigden zijn ingezet bij seizoenwerk. Het GUO blijkt ook al niet actief te zijn geweest om te wijzen op premie-vrijstelling voor uitkeringsgerechtigden op grond van de PMA. Vraag aan de Staatssecretaris, waarom niet?

Waarom wordt ten behoeve van het inzetten van uitkeringsgerechtigden door arbeidsvoorziening en overige relevante instanties geen actiever beleid gevoerd? Welke initiatieven heeft de Staatssecretaris terzake ondernomen? Welke gaat hij nog ondernemen?
Of is het zo dat in de categorie uitkeringsgerechtigden vrijwel geen potentieel voor seizoenarbeid aanwezig is? Als daarover meer exacte informatie beschikbaar zou zijn, dan weten wij, maar ook de land- en tuinbouwsector wat verwacht mag worden van de categorie uitkeringsgerechtigden. Zolang geen reële gegevens over het werkelijke aanbod van uitkeringsgerechtigden voor seizoenarbeid bekend zijn kan beschikbaarheid van prioriteitsgenietend aanbod niet als criterium worden gesteld.

Volgens de brochure genoeg personeel in ieder jaargetijde van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en LTO-Nederland zal de arbeidsvoorziening dit criterium ruim toepassen en wel ten aanzien van:

Werkzoekenden / uitkeringsgerechtigden

Aantal huisvrouwen, studenten, scholieren

Werkzoekenden in EER-landen

Asielzoekers

Kandidaten bij uitzendbureaus, loonbedrijven en detacheringsbureaus.

Mijn fractie heeft en houdt grote aarzeling bij het inzetten van asielzoekers. Hier wordt het probleem van de niet adequate asielprocedure voelbaar. Waarom wordt niet veel meer ingezet op toegelaten vluchtelingen? (ongeveer 5.000 per jaar waarvan naar schatting 60 % werkloos is) Als arbeidsvoorziening oordeelt dat met deze gegevens voldoende geschikt personeel te vinden is, dan zal er geen tewerkstellingsvergunning verleend worden. Hoe je er ook tegenaan kijkt, dit blijft natuurlijk knellen.

Arbeidsvoorziening doet geen enkele poging om uitkeringsgerechtigden te stimuleren tot seizoenarbeid en indien de tuinders na veel wervingsinspanningen een of meerdere werknemers buiten de EU willen werven houdt diezelfde arbeidsvoorziening dat tegen. Het verontrustende daarbij is de toename van illegale werknemers. Het is duidelijk dat het hier om een fiks knelpunt gaat.

De CAO-regeling blijkt ten aanzien van de verlaging van de loonkosten goed te werken, nu het arbeidsaanbod nog. De CDA-fractie had met haar
f. 3000,- regeling die twee vliegen in één klap willen slaan, maar tot nu toe is voor die regeling nog steeds geen beweging in de coalitie te krijgen.

Door het instellen van de PMA-regeling hebben kabinet en Kamer aangegeven dat arbeidsvoorziening in de seizoenarbeid vanwege de hardnekkige problematiek niet alleen een zaak van de sector is maar ook van de overheid.

De CDA-fractie pleit ervoor dat de Minister, arbeidsvoorziening en bedrijfsorganisaties indringender afspraken maken voor dit jaar over vervulling van de vacatures in de seizoenarbeid. Wanneer kunnen we die concrete afspraken tegemoet zien?

Kamerlid: Theo Stroeken

Deel: ' CDA Evaluatie Agrarisch Seizoenwerk 1999 '
Lees ook