Algemene Beschouwingen bij de Begroting 1999

Een gevlochten touw breekt niet gemakkelijk

Vanwaar dit motto? Bij de bespreking van het college-programma heeft de CDA-fractie aangegeven dat we vooral het integrale karakter van het programma waarderen. Dat de gemeente in samenspraak en samenwerking met instellingen en bewoners van de stad aan beleid voor de stad wil gaan werken. De gezamenlijke inspanning van verschillende partners voor de stad zien wij als een touw dat uit verschillende strengen bestaat, en dat doordat het in elkaar gevlochten is, stevig is en krachtig. Elke partner, dat is, elke streng levert zijn aandeel. De vervlechting levert een op elkaar gericht, afgestemd en ingesteld beleid, dat Leiden de 21e eeuw binnentrekt. Vanuit deze optiek kijken wij naar de begroting 99.

Goed voor Leiden en goed voor zijn bewoners. Dat vindt het CDA van de begroting '99. Dat we zonder lastenverhoging in '99 al een flink deel van de plannen uit het college-programma kunnen invullen. En dat er daarnaast ook nog een aantal intensiveringen zijn meegenomen. Met de plannen voor '99 wordt het beleid voor de mensen die het moeilijk hebben, beter. En wordt de leefomgeving beter en veiliger. In de binnenstad maar ook in de wijken!

Zo gaat het minimabeleid zich richten op meer doelgroepen; er wordt een begin gemaakt met de brede school, er wordt extra geinvesteerd in het jongerenwerk, de speeltuinen worden opgeknapt, er wordt gewerkt aan begeleiding en maatschappelijk herstel van dak- en thuislozen en van verslaafden; er komt extra geld voor veiligheidsbeleid en toezicht op straat; tevens komt realisering van het Aalmarktproject in beeld, een oplossing voor het LVC, verbetering van zwembad De Vliet, en er komt een Japancentrum. Allemaal zaken waarvoor het CDA zich met de coalitie graag wil inzetten, omdat het in veel van deze beleidsvoornemens zijn eigen programma herkent: investeren in de stad en in de bewoners van de stad.

Het is uniek dat we zulke ambitieuze plannen kunnen starten, zonder dat de lasten worden verhoogd. In Leiden is de belastingdruk de afgelopen 2 jaar door de invoering van de belastingmix en de Zalmsnip blijvend afgenomen. Terwijl in de regiogemeenten de lasten wel omhoog gaan. Dat geeft Leiden een positieve uitstraling.

Dat we zo al in '99 met het nieuwe beleid kunnen beginnen, is niet alleen te danken aan de hogere bijdrage van het Rijk. Want het college heeft er vervolgens voor gekozen om op die hogere bijdrage vast een voorschot te nemen, en dus geen bezuinigingsvoorstellen te doen. Het positieve MJB rechtvaardigt naar de mening van de fractie deze keuze. Het college investeert fors meer nu het economisch tij nog meezit, hoewel de jongste economische ontwikkelingen het optimisme wel wat temperen. Hoe het incidentele tekort dat in 2000 ontstaat, het beste kan worden opgelost, moet in kaart gebracht worden, zodra we meer weten van de effecten van de septembercirculaire, de rekening '98 en de 2e periodieke rapportage met een actuele risicoparagraaf.

Door alle berichten in de media over de economische toestand in de wereld worden wij er de laatste weken steeds aan herinnerd dat ook in ons land de economische ontwikkelingen weleens minder voorspoedig kunnen gaan verlopen dan gedacht. Het is daarom terecht dat er ivm het weerstandsvermogen van de gemeente kritisch gekeken wordt naar de omvang van de A.R. Daarnaast is het wel zo dat voorzienbare risico's steeds beter kunnen worden afgedekt, dat de omvang van de voorzieningen en de bestemmingsreserves is toegenomen en dat de beleidsproducten steeds beter kunnen worden gebudgetteerd. Er kan steeds beter worden gestuurd op effectiviteit en efficiency in relatie tot de gewenste resultaten. Het CDA vindt dat de huidige stand van de A.R. in díe samenhang gezien moet worden.

In hoeverre zijn we in staat een realistische budgettering te verwerkelijken? Als dat beter kan, en dat denken wij, dan betekent dat dat het college verder moet werken aan de verbetering van de planning en controlcyclus, en dat de positie van de A.R. vooralsnog nauwlettend in de gaten moet worden gehouden in samenhang met de voorzieningen en de bestemmingsreserves.

Ik zal nu een aantal thema's van de begroting '99 behandelen, die voor de CDA-fractie belangrijk zijn en die met elkaar gemeen hebben, dat ze in onderlinge samenhang en in goede samenwerking met partners in de stad hun beslag moeten krijgen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt één van de draden in het vlechtwerk van het beleid voor de samenleving. De gemeente wil met name ouderen stimuleren om actief te blijven of te worden in het vrijwilligerswerk, en hun daartoe de nodige ondersteuning bieden. Naar de mening van de CDA-fractie zou het goed zijn om per wijk het potentieel aan oudere vrijwilligers in kaart te brengen, inclusief de wensen die er leven over hoe ze dat vrijwilligerswerk willen invullen, wanneer en wat ze precies willen doen. Dan kan verder op wijkniveau uitgewerkt worden hoe vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

De Brede School.

Voor de start van de Brede School is drie ton structureel beschikbaar. Dat betekent dat er keuzen gemaakt moeten worden. Op termijn echter zou de brede school in alle wijken zijn beslag moeten kunnen krijgen overeenkomstig de mogelijkheden die er zijn. Daarbij zijn wensen van ouders van groot belang en is medewerking van de besturen onmisbaar. In een nieuwbouwwijk als Roomburg kan bij de bouw van het schoolgebouw rekening worden gehouden met meer functies in hetzelfde gebouw. Voordat er naar structurele oplossingen gezocht wordt, zou er geinventariseerd moeten worden wat de wensen zijn van ouders in een wijk, wat de mogelijkheden in en buiten schoolgebouwen en hoe er o.a. door instellingen en sportverenigingen een bijdrage aan de invulling van de brede school kan worden geleverd. Ook particulier initiatief kan hierin een rol spelen. De CDA-fractie ziet graag dat er per wijk zo'n inventarisatie tot stand komt. Ook al kun je dan niet in alle wijken tegelijk in de volle breedte de brede school tot stand brengen, er kan wel per wijk met één of meer onderdelen worden begonnen. Dat laatste mede gelet op het beschikbare budget. Het ligt voor de hand om daarbij de extra gelden voor naschoolse opvang te betrekken.

Mantelzorg

Er is in de afgelopen periode, mede op initiatief van de raad een goed begin gemaakt. Dat heeft geresulteerd in een vereniging van mantelzorgers, een mantelzorggids en een project om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten door het overnemen van zorg door vrijwilligers. In Leiden is ervoor gekozen om naast Zorgnet geen steunpunt te realiseren. Toch worden her en der in den lande regionale steunpunten voor mantelzorgers opgericht. De provincie Zuid-Holland stimuleert de opzet van regionale steunpunten. De CDA-fractie wil graag dat er nogeens naar de mogelijkheid wordt gekeken om in Leiden een netwerk tot stand te brengen van instellingen die in Leiden e.o. een verdere ondersteuning kunnen bieden aan de mantelzorg. Een ander aandachts-punt ivm mantelzorgers betreft het parkeren. De gemeente zou bij probleem-situaties aan mantelzorgers, die hun invalide partners met veel moeite en inspanning van/naar huis moeten vervoeren, een invalidenparkeerplaats moeten verlenen. Dit komt terug in raadscommissie.

Welzijn

Het CDA hecht aan een stedelijk jongerencentrum. Het is iedereen duidelijk dat er op korte termijn met nieuwbouw of verbouw van het Stathuys moet worden begonnen. Gezien de functie is een centrale locatie logisch. Vanaf een bepaalde leeftijd hebben jongeren nu eenmaal behoefte aan ontspanning buiten de wijk waarin zij wonen. Voor het CDA is verplaatsing van het Stathuys naar een andere centrale locatie bespreekbaar. We vinden het noodzakelijk dat de functie van het Stathuys naar andere doelgroepen wordt uitgebreid. Beoefening van sport is voor jong en oud een goede ontspanning. We waarderen daarom de aandacht voor de verbetering van sportfaciliteiten.

Cultuur

Met de komst van een tweede zaal voor de stadsgehoorzaal krijgt niet alleen de culturele infra-structuur een belangrijke impuls, het plan draagt ook bij aan de gehele ontwikkeling in dat gedeelte van de binnenstad. Wat betreft de culturele infra-structuur willen wij het gebied bij de Lammermarkt nauwlettend in de gaten houden, voor het geval het mogelijk is samen met partners toch enige verbetering van de Lakenhal in deze periode tot stand te brengen. In dit verband zijn wij benieuwd naar de verdere ontwikkelingen tussen CBK en Lakenhal.

Sociaal Beleid

Het CDA onderschrijft de prioriteiten en accenten die in het sociale beleidsplan worden gelegd. Waaronder de steun die Leiden traditiegetrouw biedt aan vluchtelingen. De zorg voor mensen die het moeilijk hebben, komt o.m. tot uiting in een verbreding van het minimabeleid. Het CDA vindt het juist dat in dit kader nu ook aandacht is besteed aan nieuwe doelgroepen als kleine zelfstandigen en nabestaanden. Dat de eigen bijdrage voor de aanvullende verzekering van ziektekosten voor de minima wordt verlaagd, steunen wij. Het betekent dat meer huishoudens van deze maatregel gebruik kunnen maken.

Regionale Samenwerking

De regionale, bestuurlijke en maatschappelijk samenwerking tussen de gemeenten in de regio moet de komende jaren verder uitgebouwd worden, maar niet alleen de Leidse regio is in dit opzicht belangrijk. De CDA-fractie wil dat de gemeente vanwege de belangen die de Leidse regio heeft tav Valkenburg, de komende tijd met de Duin- en Bollenstreek in gesprek komt. Uitgangspunt daarbij moet een gelijkwaardig overleg zijn, waarin de gezamenlijke problemen en mogelijkheden besproken worden. Een nieuwe bouwlocatie is bedoeld als oplossing voor de hele regio en daarom moet er gezamenlijk naar de invulling worden gekeken. Ook ivm toeristische belangen is het goed meer samenwerking te zoeken met de Duin- en Bollenstreek.

Binnenstad

Met de plannen voor het Aalmarktgebied zal een extra impuls worden gegeven aan de herinrichting van de binnenstad. De CDA-fractie beschouwt de Aalmarktplannen als van grote economische betekenis voor de stad en m.n. voor de binnenstad. Hoe staat het met de voortgang van Binnenste Beter? Zit het tempo er nog in?

De bereikbaarheid van de binnenstad blijft met de nieuwe plannen voor 99 een belangrijk aandachtspunt: dat uit zich in voortzetting en verdere ontwikkeling van het vervoers- en parkeerbeleid. In Leiden neemt het gebruik van het o.v. af, vergeleken bij de afgelopen jaren. Deze afname is zorgelijk omdat de rijksbijdrage sterk afhangt van het aantal reizigers. Het is goed denkbaar dat deze afname te maken heeft met klachten over de geboden kwaliteit. Zo rijden er steeds meer bussen zonder rugnummer of met een onleesbare aanduiding voorop. Er vallen bussen uit en er rijden nog maar weinig bussen met ruimte voor wandelwagentjes. Wij willen de wethouder vragen met ZWN afspraken te maken over de te bieden kwaliteit. Is er een recent tevredenheidsonderzoek onder reizigers beschikbaar?

Economische Zaken

De afgelopen jaren is veel inspanning verricht om de aantrekkelijkheid van de stad in het algemeen en in het bijzonder van de binnenstad te verbeteren. Belangrijk zijn de ontwikkelingen in Groenoord, en het stationsgebied. In de ons omringende regio's neemt de ec. ontwikkeling sterk toe. Leiden dient naar de mening van de CDA-fractie op dit punt een inhaalslag te maken, waarbij zowel geprofiteerd wordt van de ec.ontw. in de regio Rijnland, als die van Schiphol e.o. Verder is van belang dat er een samenhangend ec. beleid ontstaat, dat afstemming zoekt met werkgelegenheid, ro, cultuur en verschillende sectoren van het onderwijs (in het bijzonder de universiteit). Voor de uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen is het wachten op de ontwikkelingen in de Oostvlietpolder, waar we overigens nog eens zorgvuldig willen kijken naar hoe het verder met de baggerstort moet gaan.

Veiligheid

Meer bevoegdheden van de wijkbureau's van politie, afstemming met de LWO en met wijkbeheer, en meer toezicht op straat zal de veiligheid vergroten. Het is erg goed dat het college voor '99 al met deze concrete plannen komt. Wij pleiten ervoor dat bij deze integrale aanpak ook weer eens gekeken wordt naar de rotzooi rond containers en de rommel rond door de gemeente geplaatste afvalbakken. Leiden moet beslist schoner worden. Overigens vinden wij ook dat bewoners in hun wijk daarin een grotere verantwoordelijkheid mag worden toegerekend. De gemeente zou dit kunnen stimuleren door initiatieven van wijkbewoners te honoreren met een budget.

We gaan als raad en als stad een boeiend jaar tegemoet, een jaar waarin we afscheid nemen van een kleurrijke burgemeester, die erg veel voor Leiden betekent, een jaar waarin een nieuwe burgemeester zijn intree zal doen, een jaar waarin we nog meer dan tot nu toe kunnen profiteren van het grote stedenbeleid, een jaar ook waarin we een brede discussie zullen voeren over Leiden 21. Het zijn ambitieuze plannen die we hebben. We vertrouwen daarbij op de inzet en samenwerking van partners in de stad en de regio. Vz, vandaar het motto van deze beschouwing: een gevlochten touw breekt niet gemakkelijk!

Deel: ' CDA Leiden Algemene Beschouwingen bij Begroting Leiden '
Lees ook