CDA

: Nieuws : CDA presenteert discussienotitie "Naar een meer menselijke maat in de gezondheidszorg"

CDA presenteert discussienotitie "Naar een meer menselijke maat in de gezondheidszorg"

Den Haag, 17 september 1999

Op vrijdag 17 september hebben fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer en de voorzitter van de fractiecommissie VWS, Nancy Dankers een discussienotitie gepresenteerd die voorstellen bevat voor de toekomst van de gezondheidszorg. Over deze voorstellen wil de CDA-fractie de discussie aangaan in de eigen partij en met zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenorganisaties.

Jaap de Hoop Scheffer: De discussie van de gezondheidszorg moet over meer gaan dan over geld. Wil de gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en solidair blijven dan moeten we ook de discussie voeren over de structuur, de verantwoordelijkheden en het stelsel . Het CDA durft deze discussie aan en daagt andere partijen uit hetzelfde te doen.

De hoofdpunten uit de notitie Naar meer menselijk maat in de gezondheidszorg, zijn de volgende:


1. Aanval op de wachtlijsten in de langdurige zorg en in de ziekenhuiszorg.


2. Mensen kunnen weer kiezen op welke wijze ze zorg willen ontvangen. Meer pluriformiteit en kleinschaligheid in de zorg.


3. Goed verzekerde zorg: betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.


4. Ruimte voor zelfstandige ziekenfondsen en instellingen als maatschappelijke ondernemingen in de gezondheidszorg.

DE ZORG ZELF

De zorgvrager staat centraal.
Instellingen komen op eigen benen te staan en kunnen beter in spelen op wensen van hun cliënten. Er komt weer ruimte voor nieuwe initiatieven.

De langdurige zorg De langdurige zorgbehoefte wordt persoonsgebonden gefinancierd:

Een onafhankelijk indicatieorgaan stelt vast welke zorg iemand nodig heeft naar zorgzwaarteklasse.

In de AWBZ zijn normbudgetten opgenomen op grond van deze zorgzwaarte.

Het normbudget is vanaf dat moment beschikbaar via de eigen verzekeraar;

De zorgvrager kan zelf zorg inkopen of dit door zijn/ haar verzekeraar laten doen, zonder de huidige bureaucratie van het Persoonsgebonden Budget (nl. werkgeversverplichtingen).

De ziektekosten
In de cure worden ziekenhuizen en andere aanbieders weer zelfstandig als maatschappelijke ondernemingen.

De huidige aanbodfinanciering (capaciteitsplanning en instellingsbudgettering) door de overheid wordt sterk teruggedrongen.

De overheid is het vangnet. Als het particulier initiatief achterwege blijft (witte vlekken), dan creëert de overheid zelf het aanbod. De overheid stimuleert i.p.v. dicteert.

Verzekeraars en aanbieders van zorg onderhandelen en sluiten overeenkomsten over bv. te verrichten behandelingen en de kosten daarvan. De overheid respecteert deze.

Zo kunnen zowel verzekeraars als instellingen sneller reageren op ontwikkelingen in de behoefte in de samenleving, als de huidige aanbodfinanciering is verdwenen.

De positie van de zorgvrager
De veranderingen voor cliënt houden in dat er geen wachtlijsten, minder bureaucratie en meer keuzemogelijkheden zijn.

Ouderen en mensen met een handicap krijgen eer keuze hoe zij hun leven willen inrichten omdat er meer variatie mogelijk is in vormen van wonen en zorg. Zo kunnen verpleeghuizen woonvormen aanbieden opdat partners bij elkaar kunnen blijven. Er is meer ruimte voor vormen van wonen en zorg op levensbeschouwelijke grondslag of op een manier die rekening houdt met specifieke beperkingen van mensen. Hospices kunnen zich verder ontwikkelen als bijzondere vorm van verpleeghuiszorg.

Na indicatie komt iemand niet meer op wachtlijst voor een voorziening in natura, maar komt het budget ter beschikking om zorg te regelen, zelf of door de verzekeraar danwel zorgmakelaar.

Iemand heeft alleen met de eigen verzekeraar te maken en niet meer een aparte verzekeraar voor ziektekosten naast een zorgkantoor voor de AWBZ.

Alleen voor langdurige zorg is gang naar het indicatie-orgaan (RIO) nodig. Nu is dat ook nodig voor kortdurende thuiszorg, bijvoorbeeld na ontslag uit ziekenhuis of na een bezoek aan de huisarts.

Als bij ontslag uit ziekenhuis nog thuiszorg nodig is, dan moet het ziekenhuis dit regelen opdat niemand tussen de wal en het schip valt.

Geen ellende van de knip in de thuiszorg, zoals onlangs. De thuiszorginstelling stuurt de rekening naar de verzekeraart. De verzekeraar claimt vervolgens het normbudget bij het AWBZ-fonds.

EEN GOEDE EN BETAALBARE VERZEKERING

De AWBZ als volksverzekering:

De AWBZ zal op den duur beperkt kunnen worden tot de langdurige zorgbehoefte.

En wordt gehandhaafd als volksverzekering met inkomensafhankelijke premies. De aanspraak is voor iedereen gelijk en de eigen inkomensafhankelijke bijdragen vervallen, behalve een drempel aan de voet.

De ziektekostenverzekering:

Iedereen moet verzekerd kunnen zijn en blijven tegen een door de overheid vast te stellen basispakket.

Dus geen gedwongen verhuizingen meer als gevolg van het wijzigen van baan of bereiken van een inkomensgrens.

Mensen moeten op de polis verzekerd kunnen blijven die ze hebben, en mogen niet gedwongen worden om deze op te zeggen.

Ruimte scheppen dat ziekenfondsen als maatschappelijke onderneming in de verzekeringswereld als zelfstandig verzekeraar kunnen opereren met handhaving van solidariteit binnen de verzekering.

Deze ziekenfondsen kunnen dan leeftijdonafhankelijke premies hanteren en accepteren mensen zonder nadere voorwaarden:
* zij kunnen als een normaal verzekeringsbedrijf opereren;
* de tarieven in de zorg worden op reële kostprijzen gebaseerd, dus de premies van de ziektekostenverzekeringen zijn dat ook;
* zij hanteren nominale premies en via een zorgsubsidie blijven de kosten voor mensen met een smalle beurs betaalbaar;
* zij hebben niet meer het imago een fonds voor de armen te zijn.

BETAALBAARHEID, LASTEN EERLIJK VERDELEN:


1. Een zorgsubsidie, betaalt uit algemene middelen, zorgt ervoor dat iedereen de ziektekostenverzekering kan betalen. Het stelt een maximum van 10% van het huishoudinkomen aan de zorgkosten. Zo garandeert de overheid de financiële toegankelijkheid voor iedereen van de zorg. En blijft de ziektekostenverzekering een echte verzekering zonder inkomenspolitieke effecten. De draagkracht van een huishouden blijft in stand.

2. De AWBZ blijft een volksverzekering, met inkomensafhankelijke premies.

3. De ziektekostenverzekering worden betaald via nominale premies.

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623. Woordvoerder: Nancy Dankers

Deel: ' CDA "Naar een meer menselijke maat in de gezondheidszorg" '
Lees ook