CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA oproep aan kabinet inzake grensarbeid

CDA oproep aan kabinet inzake grensarbeid

Den Haag, 8 februari 1999
Persbericht

CDA: Oproep aan kabinet inzake grensarbeid

Vanavond om 20.00 uur zal Gerda Verburg in Hulst (Sportlaan 24) een oproep doen aan het kabinet om de problemen waar grensarbeiders dagelijks mee te maken hebben op te lossen. Gerda Verburg draagt een aantal concrete oplossingsrichtingen aan. Deze suggesties worden gedeeld door het FNV, die het kabinet hierover een brief heeft gezonden.

Oproep: Grensarbeiders in de knel

In de EU hebben grensarbeiders te maken met vele belemmeringen. Op het terrein van fiscale en sociale zaken zijn er knelpunten in regelgeving. Nu het belastingverdrag met België naar verwachting herzien gaat worden, ziet het CDA dit als een mooie kans voor beide regeringen om een aantal van die belemmeringen en knelpunten weg te nemen.

1. Werknemers die heen en weer tussen België en Nederland pendelen betalen nu in hun woonland belasting en in hun werkland sociale verzekeringspremies. Dit leidt nu tot veel problemen. Daarom hebben de Nederlandse en Belgische regering voorgesteld om het .werklandprincipe. in te voeren. In het werkland betaalt men zowel belasting als sociale zekerheidspremies. Het CDA vindt dit een goed uitgangspunt, maar dit mag niet leiden tot inkomensachteruitgang bij de huidige pendelaars. Daarom roepen we beide regeringen op om de huidige pendelaars een keuzemogelijkheid te geven: òf de nieuwe regeling òf de oude regeling.

2. Het CDA heeft diverse malen gevraagd om een inventarisatie van de knelpunten in regelgeving voor grensarbeiders. We roepen het kabinet op hiervan werk te maken! Een overzicht van de knelpunten is een eerste stap in de richting van het wegnemen ervan.

3. Uitgangspunt in de sociale zekerheid is voor het CDA het voork¢men van dubbele verzekering en niet-verzekering. Ondanks de coördinatieverordeningen zijn er nog steeds mensen die te maken hebben met dubbele betaling van premies volksverzekeringen of die moeite hebben om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Overleg is vereist met de buurregeringen om dit weg te nemen.

4. Een goede en effectieve Eurotoets op alle relevante regelgeving en compensatie waar mogelijk is waar het CDA al jaren voor pleit. Op deze wijze kunnen nieuwe problemen worden voorkomen. Zo heeft fiscalisering van heffingen of vergroening van het belastingstelsel directe gevolgen voor de grensarbeider als er geen coördinatie plaatsvindt.

5. Het CDA vindt dat andere knelpunten, zoals het belasten van de Belgische kinderbijslag, het dubbel belasten van de ziektewetuitkering, gelijke behandeling, etc. nu eindelijk eens moeten worden opgelost. Deze onderhandelingen kunnen daarvoor dienen.

Woordvoerder: Gerda Verburg 0343-517729 Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182510 of
0653153269


08 feb 99 16:41

Deel: ' CDA Oproep aan kabinet inzake grensarbeid '
Lees ook