CDA

: Tweede Kamer : Douane (300999)

Douane (300999)

Den Haag, 30-9-1999

I Uitvoering van het douanetoezicht
II Herziening douanesysteem

I De uitvoering van het douanetoezicht (Fin-99-281)

De CDA-fractie zegt de staatssecretaris en zijn medewerkers dank voor de uitvoerige en zakelijke beantwoording van de reeks van vragen van de heer Van Dijke. Het leek wel haast een schriftelijke enquête die berustte op uitvoerige inside information. De toonzetting van de vragen vonden de leden van de CDA-fractie hier en daar wat overtrokken en suggestief. Na lezing van de antwoorden voel ik mij een echte douanedeskundige, hartelijk dank.
Naar aanleiding van het werkbezoek van de Commissie in Zeeland verschenen er in de pers zeer kritische commentaren van een aantal leden. Daarbij werd zelfs mijn naam genoemd hoewel ik in Zeeland niet aanwezig was.
De CDA-fractie heeft waardering voor de douane. Ons bereiken ook positieve signalen daaromtrent. De douane heeft zeer ruim en sterk wisselend takenpakket, dat zeer internationaal gericht is. Vooral de niet-fiscale taken worden steeds omvangrijker. Het is niet eenvoudig daarop adequaat in te spelen.
Naar aanleiding van de vragen worden een aantal misverstanden opgehelderd. Onder andere het feit dat bij inklaren van zeeschepen niet de lading gecontroleerd wordt, maar bijvoorbeeld de personeelsverblijven. Ook wordt hier en daar terecht kritiek geleverd op bepaalde aspecten: in een zo grote organisatie lijkt dat onvermijdelijk. Zorgelijk vindt de CDA-fractie het geringe vertrouwen in het hogere management. Positief valt te waarderen dat deze informatie open gecommuniceerd is naar het douanepersoneel. Ook de kritiek op de fysieke controle in de avond en het weekeinde in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven is terecht. Wij vragen de staatssecretaris adequaat met deze kritiek om te gaan. Door de versnelde afbouw van de taken in de jaren vóór 1993 en daarmede de afbouw van de personeelsformatie, een teruggang van circa eenderde van de formatie, is de leeftijdsopbouw van de formatie momenteel tamelijk onevenwichtig. Helaas kan alle de tijd hier een echte oplossing bieden.
De CDA-fractie onderschrijft het optreden op basis van risicoanalyses, uit de praktijk blijkt dat dit goed werkt. Het is jammer dat er nog geen kwalitatieve doelstellingen opgesteld zijn voor de fiscale douanetaken. Het CDA dringt aan op het tot stand komen daarvan, in overleg met de andere departementen.

Al met al ontstaat er bij de CDA-fractie een positief beeld van de douane, ondanks hier en daar echte kritiek. Wij danken nogmaals voor de uitvoerige beantwoording van de zeer uitvoerige vragen.

II Herziening douanesysteem (22 112, nr. 125)

Informatie vooraf
Op verzoek van de kamer deelt de Staatssecretaris het overzicht mee van de vorderingen van de herziening van het douanesysteem. Hierbij komen tevens de internationale ontwikkelingen aan de orde. Uitgangspunt is het bevorderen van enerzijds efficiënte en effectieve controles en anderzijds het opheffen van barrières voor het internationale handelsverkeer.

Inbreng
Met waardering heeft de CDA-fractie kennis genomen van de vorderingen van het douanesysteem. Zowel de communautaire ontwikkelingen als de mondiale ontwikkelingen worden helder geschetst. Tevens geeft de staatssecretaris informatie over fraudebestrijding en wederzijdse bijstand en samenwerking. De CDA-fractie onderschrijft de doelstelling op communautair gebied. Naast effectieve bestrijding van fraude, vereenvoudiging van wetgeving en harmonisering van douaneoptreden. In de bijlage wordt het een en ander helder toegelicht. Toch blijken er ook binnen de EU verschillen te bestaan, met name waar het milieugevaarlijke stoffen betreft. Is het juist dat sommige producten van buiten de EU ingevoerd worden in een ander EU-land dan Nederland en daarna vanuit dat andere EU-land naar Nederland gebracht worden, omdat de milieuregelingen in het andere EU-land dit mogelijk maken en rechtstreekse invoering in Nederland belemmerd wordt? Een vreemde situatie.
Gemeenschappelijke monitoring van beleidsafspraken door de 15 douanediensten van de EU en van de Europese Commissie is van groot belang. Hoever is men daarmee gevorderd?
Mondiale ontwikkelingen: In het zich sterk ontwikkelende handelsverkeer bestaat er een veelheid van taken voor de douane, heffing van rechten, importbeperkingen, vergunningenstelsels, landbouwpolitiek, gezondheid, openbare orde en veiligheid, milieu enzovoort. Daar op in te spelen is voor de douane geen eenvoudige zaak. De CDA-fractie vraagt zich af of hier ook een gemeenschappelijke aanpak in de EU tot stand is gekomen? De vereenvoudiging van douaneprocedures, voortvloeiende uit de vereenvoudiging van de internationale handelsprocedures, verdergaande liberalisering, is geen eenvoudige zaak. Op welke wijze speelt de douane in op GATT-rondes, de WTO en de organen van de Verenigde Naties?
De CDA-fractie ondersteunt de aanpak van waarbij de douane de nadruk de nadruk legt op goederenverzendingen met een verhoogd risico op basis van risicoanalyse en moderne controletechnieken. Uiteraard in combinatie met steekproefsgewijze controle. Wat zijn de resultaten hierbij met betrekking tot drugssmokkel en de fraude met accijnsgoederen als alcohol en tabak? De CDA-fractie ondersteunt de activiteiten die op steeds nauwere internationale samenwerking gericht zijn.
De bijlage geeft een goed beeld van de bepaald niet simpele wijze waarop de Nederlandse douane inspeelt op de internationale ontwikkelingen. Een compliment is op zijn plaats.

Kamerlid: Theo Stroeken

Deel: ' CDA over douanetoezicht '
Lees ook