CDA

: Tweede Kamer : Kabinetsstandpunt ten aanzien van het witboek "Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik" (090699)

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het witboek "Een eerlijke vergoeding voor het infrastructuurgebruik" (090699)

Den Haag, 9 juni 1999

Het kabinet heeft bij brief aan de Kamer een reactie gegeven op het witboek. Mede naar aanleiding van een advies van de SER met betrekking tot de doorberekening van de maatschappelijke kosten bij verkeer en vervoer. De Commissie schetst in het witboek de doorberekening van kosten die het zakelijk verkeer veroorzaakt. Aanleiding is de grote diversiteit in de verschillende lidstaten. De commissie wil komen tot een geharmoniseerd EU-raamwerk voor het transportsysteem gebaseerd op het principe de gebruiker/vervuiler betaalt. Uiteindelijke doel: verbetering van de efficiency en de duurzaamheid van een transportsysteem.
Uiteindelijk zullen de algehele maatschappelijke kosten van het transport aanzienlijk lager zijn, volgens de Commissie. Mogelijk 30 tot 80 miljard Euro per jaar.

Inbreng:
De regering steunt de uitgangspunten van het witboek. Voorwaarde is dat de doorberekening van de gebruikerskosten op transparante wijze voor alle verkeersmodaliteiten gelijktijdig wordt toegepast. Dit uitgangspunt wordt door de leden van de CDA-fractie ondersteund. Het uitgangspunt de gebruiker/vervuiler betaalt wordt eveneens ondersteund. Uiteindelijk zullen de totaal marginale externe maatschappelijke kosten van de verschillende vervoerssystemen door de gebruiker betaald dienen te worden, geïnternaliseerd worden. Daarbij dient echter rekening gehouden te worden met vervoerspolitieke doelstellingen. De CDA-fractie is het eens met de stelling dat de samenhang tussen de kostenheffingen enerzijds en BTW en accijnzen en vaste heffingen anderzijds van belang is. Deze worden in het witboek slechts beperkt uitgewerkt.
De CDA-fractie onderschrijft de twijfel of het mogelijk is naast de bredere kostendekking onder andere ook nog eens de mogelijke particuliere participatie in projecten en het duurzame transportbeleid in het onderzoek te betrekken. De vraag is of deze combinatie van doelstellingen uiteindelijk haalbaar is Cumulatie van doelstellingen kan de oplossing frustreren door spanning tussen de verschillende doelstellingen. In ieder geval is onderscheid nodig tussen infrastructuur die bedrijfsmatig beheerd wordt (lucht- en zeehavens) en infrastructuur waarvoor de overheid primair verantwoordelijk is.

De lidstaten bepalen uiteindelijk de hoogte van de heffingen, waardoor het uiteindelijke resultaat onzeker is. De CDA-fractie ziet een tegenstrijdigheid in de wens tot gelijktijdig uitvoeren (regering) en de mogelijkheid tot afwijking door de landen op grond van verschillende geografische omstandigheden en verschil in waardering voor b.v. natuur en landschap. Hoe zit dat?
Wil de regering tijdelijk afwijken toestaan, of structureel? Het pleidooi, met de SER, voor het gebruik van eenvoudigere harmonisatiemogelijkheden voor de korte termijn -zoals de accijnzen van brandstoffen- wordt door ons onderschreven.

De gebrekkige aandacht voor de binnenvaart is vreemd. De Commissie stelt ook nog voor dat eerst het spoor onderzocht wordt en daarna pas de binnenvaart. Een goede aanpak betreft alle modaliteiten tegelijk, vindt het CDA.

De CDA-fractie heeft met waardering kennis genomen van de positief kritische reactie van de Stichting Natuur en Milieu. En van T&E, de European Federation for Transport and Environment. Ze verzoekt de regering in de verdere uitwerking rekening te houden met de door hen gemaakte opmerkingen. Bovendien vraagt het CDA zich af of het voorstel wel bijdraagt aan de versterking van spoor en binnenvaart. Het CDA vreest dat het omgekeerde het geval is. In de berekeningen van de perspectievennota zouden de kosten van het spoor extreem stijgen bij doorberekening van de marginale kosten. Deelt de regering de twijfels van de CDA-fractie. En hoe is dit op te lossen?

Is het tijdpad realistisch? (fasering tot 2004) De problematiek is zeer complex. Wat denkt de regering van het voorstel van Natuur en Milieu om een kopgroep in te stellen van snelle landen bij invoering?

Is de verwachte daling van kosten tussen 30 en 60 miljard Euro een zeer brede marge- realistisch? Is budgettaire neutraliteit bij invoering mogelijk door terugsluizing van inkomsten? Voorts zijn de gevolgen voor individuele vervoerssectoren waarschijnlijk ingrijpend. Heeft dit consequenties voor het beleid van de regering? En vanaf wanneer?
Wordt nu al rekening gehouden met de gemeenschappelijke heffingensystematiek?

Theo Stroeken
Tweede-Kamerlid

Deel: ' CDA over kabinetsstandpunt vergoeding infrastructuurgebruik '
Lees ook