CDA

: Tweede Kamer : Centraal Bureau voor de Statistiek (300699)

Centraal Bureau voor de Statistiek (300699)

Den Haag, 30 juni 1999

Inbreng:

1. Limburg is geen jojo en CBS-medewerkers zijn geen ping-pong-ballen. Dat was mijn vaststelling tijdens het laatste debat over het CBS dat we in april met de Minister voerden. De Minister heeft goed geluisterd tijdens die debatten. Daarom, compli-menten aan de Minister omdat ze een begin heeft gemaakt met het voeren van open en reëel overleg met OR en bonden. Dat levert al direct resultaat op nu blijkt dat er op hoofdlijnen brede overeenstemming bestaat over de uitgangs-punten voor de reorganisatie. Overeenstemming tussen de directie, de onafhankelijke regie groep, de OR, de bonden en zelfs de Centrale Commissie voor de Statistiek, met als doel te komen tot twee volwaardige vestigingen, die met oog voor kwaliteit en mensen toekomstgericht functioneren: het transformatieversnellingsscenario, dat uitgaat van een versnelde vernieuwing van het statistisch proces en de upgrading van het personeel. (Plan is gebaseerd op het business-plan 1996-2000.) Hulde.

2. Dat gezegd hebbend, stelt de CDA-fractie vast dat het oorspronkelijke voorstel van de Minister op geen enkele steun kon rekenen en dat de financiële onderbouwing evenmin klopte. De Minister wilde 33 miljoen structureel bezuinigen met een inzet van 120 miljoen aan reorganisatiekosten: dat is volgens alle rekenmeesters onhaalbaar. Het oorspronkelijke plan bespaart hooguit 18 à 20 miljoen structureel en vraagt 113 à 325 miljoen aan reorganisatiekosten. Naast het plan van de Minister zijn 5 andere scenarios uitgewerkt. Wat daarbij opvalt is dat de reorganisatiekosten zo enorm uiteen lopen. Dat komt omdat onduidelijkheid bestaat over de vraag of CBS-medewerkers uit Limburg bij overplaatsing al dan niet verplicht kunnen worden te verhuizen. Volgens EZ kan de verhuisplicht worden opgelegd, volgens juristen kan dit absoluut niet. Vraag aan de Minister: waarop baseert zij de veronderstelling dat ambtenaren bij verhuizing van de werkplek kunnen worden verplicht te verhuizen?

3. In het akkoord op hoofdlijnen staat een tiental punten van overeenstemming inzake de uitgangspunten voor de reorganisatie en een drietal punten van nader onderzoek. De vraag is of hier nu sprake is van een half vol of een half leeg glas. De CDA-fractie is geneigd om te veronderstellen dat hier sprake is van een half vol glas. Maar die veronderstelling is wel zeer fragiel. Zeker als blijkt dat er een enorm interpretatie-verschil is tussen bonden en OR enerzijds en de DG en de Minister anderzijds, als het gaat om het te behalen structurele bezuinigings-bedrag. De OR gaat uit van 13 miljoen bezuiniging structureel en misschien ietsje meer. De Minister heeft in haar persconferentie de door de DG geschatte 25 miljoen reeds naar zich toegetrokken. Daar tikt het eerste bommetje onder het fragiele akkoord op hoofdlijnen. De vraag aan de Minister is: welke keuze maakt ze? De keuze voor kwaliteit, waarbij het risico van een iets lager bedrag aan structurele bezuiniging voor de hand ligt? Of kiest ze voor de 25 miljoen als uitgangspunt, met het risico dat de kwaliteitsslag geheel of gedeeltelijk gemist wordt?

4. Daarmee samenhangend is de vraag op welke wijze de Minister de rest van de taakstelling van de 5% bezuiniging op haar Ministerie denkt te gaan invullen. Dit zou namelijk wel eens meer kunnen zijn dan de 8 miljoen die de Minister afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie noemde.
Graag een reactie.

5. Open en reëel overleg met bonden en OR, dat is een rode draad door het debat dat de Kamer tot nu toe met de Minister heeft gevoerd over de reorgani-satieplannen van het CBS. Nogmaals onderstreep ik de complimenten voor de start van dit overleg. Om vervolgens te benadrukken dat het voortzetten van dat overleg in een constructief veranderingsproces, van cruciaal belang is. Het kan het verschil maken tussen een plan dat wel slaagt of niet slaagt. De CDA-fractie wil er geen geheim van maken dat wij kiezen voor het wel laten slagen van dit plan. Daarom doe ik een indringend beroep op de Minister om gedurende het gehele veranderingsproces open en constructief overleg te blijven voeren met de mensen om wie het gaat (en hun vertegenwoordigers).

6. Tot slot het volgende. Mijn collega van de VVD benadrukt voortdurend de noodzaak van het up-to-date maken van de ICT bij het CBS. Welnu, met de geavanceerdheid van de ICT is helemaal niets mis. Maar daarmee raak ik wel aan een geheel ander knelpunt en dat is het feit dat veel gemeenten en andere organisaties vaak (nog) niet over de apparatuur beschikken om adequaat te communiceren met het CBS. Het CBS moet hierdoor veel verschillende systemen in de lucht houden. Dat is natuurlijk wel een probleem dat om een oplossing vraagt. Wat de CDA-fractie betreft, kan dit punt worden meegenomen bij de behandeling van de aanbevelingen die worden gedaan in de concept-reactie op de plannen voor het CBS van 21 juni jongstleden inzake de toegang van het CBS tot registergegevens (pag. 4).

Kamerlid: Gerda Verburg

Deel: ' CDA over reorganisatie CBS '
Lees ook