CDA

: Tweede Kamer : Overheid Suriname steunt uitkeringsfraude (040599)

Overheid Suriname steunt uitkeringsfraude (040599)

Den Haag, 4 mei 1999

Schriftelijke vragen van de leden Verburg en Verhagen ( beiden CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Buitenlandse Zaken

1. Kent u het bericht dat Surinaamse autoriteiten meewerken aan fraude met Nederlandse uitkeringen? 1)

2. Is dit bericht juist en heeft u een indicatie van het aantal uitkeringen dat ten onrechte door fraude is verstrekt en welk bedrag daarmee gemoeid is?

3. Wat is uw oordeel over deze gang van zaken?

4. Is hierover op enigerlei wijze contact geweest met de Surinaamse autoriteiten en zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo neen, bent u alsnog voornemens dat contact tot stand te brengen?

5. Indien geen contact is gelegd met de Surinaamse autoriteiten en u daartoe ook geen begaanbare weg ziet, wat betekent dat dan voor uitkeringen die aan mensen in Suriname worden verstrekt en waarvan de rechtmatigheid niet gecontroleerd kan worden?

6. Worden de ten onrechte verstrekte uitkeringen teruggevorderd en zo ja, op welke wijze zult u die terugvordering daadwerkelijk gestalte geven? Zo neen, waarom niet?

7. Welke maatregelen zult u direct nemen om fraude met Nederlandse uitkeringen in Suriname te voorkomen?

1) de Volkskrant, 4 mei 1999

Deel: ' CDA Overheid Suriname steunt uitkeringsfraude '
Lees ook