CDA

: Tweede Kamer : Genetische Modificatie van Organismen (nr. 137)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499) Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Genetische Modificatie van Organismen (nr. 137)

Den Haag, 15 april 1999

Op 14 april heeft in de Kamer het overleg plaatsgevonden over genetisch gemodificeerde organismen (GGO). Het ging daarbij over genetische verandering van gewassen welke onder andere verwerkt worden in voedsel-producten.

CDA-standpunt
Het ingrijpen in de genenstructuur vraagt een zorgvuldige afweging. Als mensen maken wij deel uit van de natuur. Er bestaat een complexe relatie tussen mens en natuurlijke omgeving. Het CDA staat voor een bena-dering dat de mens niet de eigenaar is van de natuurlijke omgeving maar de beheerder. De mens heeft vanuit dit rentmeesterschap de plicht om zorgvuldig en respectvol met de schepping om te gaan. Genetische modificatie roept in de samenleving ethische en praktische vraagtekens op. Ook is er vrees voor onveiligheid van voedsel en blijvende nadelige gevolgen daarvan voor mens en dier. Aan de andere kant moeten we vaststellen dat genetische modificatie positieve mogelijkheden geeft voor een betere voedselvoorziening en minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en mest. Goede voorbeelden zijn enzymen voor broodverbeteringsmiddelen, ingredienten voor zuigelingen voedsel en herbicide-resistente soja. Juist vanuit ontwikkelingslanden is er veel belangstelling voor ggo-productie. In de afweging van positieve en negatieve aspecten van genetische modificatie heeft de CDA-fractie gekozen voor een ja mits-benadering. Wanneer genetische modificatie ertoe leidt dat het nuttig gebruik van de plant wordt verbeterd en/of de teeltwijze minder milieu belastend wordt, is modificatie acceptabel. Ingespeeld moet kunnen worden op nieuwe mogelijkheden en nuttige toepassingen van biotechnologie. Het CDA zal echter nooit ongeclausuleerd ja zeggen tegen genetische modificatie. De CDA-fractie wil modificatie alleen onder stricte voorwaar-den toestaan bij de productie van voedings-middelen. Nadrukkelijk gaat het hierbij niet over mens en dier.

De voorwaarden die het CDA stelt zijn een expliciete toetsing vooraf van elk product op:

gevolgen voor de Volksgezondheid

milieu-veiligheid

transparatie: voor elke consument moet 100% duidelijk zijn dat het product gemodificeerd is, zodat de burger zelf keuzes kan maken. Daarnaast stelt het CDA hoge eisen van zorgvuldigheid. Bij alle ontwikkelingen moet bepaald worden hoe schade wordt voorkomen. Duidelijk moet zijn wie voor het product verantwoordelijk en aansprakelijk is. Het welzijn moet gediend zijn. Keuze vrijheid voor consumenten is essentieel. Daarom moet de etikettering juist en duidelijk zijn en voor goed voorlichting gezorgd worden. Er moeten gen-techniek-vrije alternatieven voorhanden zijn voor elk product. De burger moet altijd een keuze hebben.

Het CDA wil dat er een Europees bureau komt dat over toelating beslist. De regel-geving in Europa moet worden geharmoniseerd. Een breedsamengestelde commissie moet een integrale beleidsnotitie voorbereiden op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden.

Woordvoerder: Klaasje Eisses-Timmerman
Fractieflits: 137, 15 april 1999

Deel: ' CDA standpunt Genetische Modificatie van Organismen '
Lees ook