CDA

CDA stelt kinderkorting voor in Belastingplan (140100)

De Hoop Scheffer: We willen meer aandacht voor gezinsdraagkracht.

Tijdens de presentatie van de inbreng van de CDA-fractie voor de behandeling van het Belastingplan 2001 heeft CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer bekendgemaakt dat zijn fractie een amendement zal indienen om in het Belastingplan 2001 een kinderkorting te realiseren. Deze korting geldt voor ouders met kinderen tot en met 12 jaar en zal worden betaald uit een verlaging van de Arbeidskorting. Verder sprak De Hoop Scheffer zijn voorkeur uit voor een optioneel splitsingsstelsel en een vermogenswinstbelasting. Over deze plannen vinden in het debat nadere gedachtewisselingen met het kabinet plaats. Voor de belastingpolitiek op de langere termijn sprak De Hoop Scheffer de verwachting uit dat het plan van de CDA-fractie om armoedevallen te verminderen (De moeite waard) uiteindelijk een zogenaamde flattax mogelijk kan maken.

De volledige tekst van De Hoop Scheffer luidt:

We staan aan vooravond van de behandeling in de Kamer: 2x nota-overleg en plenaire behandeling. Nota van wijziging heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de kritieken uit de samenleving tot belangrijke verbeteringen kunnen leiden. Dat tezamen met het principiële punt over een AO tijdens de schriftelijke behandeling maakte dat we als oppositie niet hebben willen meewerken aan het AO van voor de kerst. Procedurele discussie laten we nu achter ons: richten ons op de inhoud.

We hebben woensdag een eerste reactie gegeven op de Nota van Wijziging tal van voorstellen van mede het CDA zijn in de schriftelijke behandeling overgenomen. Een aantal ook niet, zoals bij de lijfrentes en de vermogensrendementsheffing. Jacob Reitsma zal daar straks specifieker op in gaan. Ik concentreer me op onze meer fundamentele kritiek op de voorstellen: de individualisering en de (gezins)draagkracht. Samen met het Wetenschappelijke Instituut is daar in de afgelopen maanden nader naar gekeken.

Teveel werk, werk, werk
Het belastingsvoorstel wat voorligt is doordesemd met het motto van het vorige kabinet: werk, werk, werk. Aan het nieuwe motto: de kwaliteit van de samenleving, geeft het nog onvoldoende inhoud. Het belang van participatie op de arbeidsmarkt is boven alles verheven. Dat zie je in de benadering van alleenverdieners en kleine tweeverdieners, maar ook in de waardering van het vrijwilligerswerk en de zorg voor kinderen.

Kwaliteit van de samenleving
Een belangrijk onderwerp waar wij in ieder geval altijd, maar ook hier meer oog voor hebben dat dit paarse kabinet is de mens in zijn relaties tot anderen: partners, kinderen, zorgafhankelijken. Voorop staat dat mensen een eigen keuze moeten kunnen maken hoe ze hun leven in richten. Als de overheid al een voorkeur laat blijken dan moet het zijn om de zwakke te beschermen, waarborgen daarvoor te scheppen. Het zelf zorgen voor kinderen moet vanuit dat concept eerder worden bevorderd dan ontmoedigd. Wanneer we kijken naar de positie van de alleenverdiener en 1,2 à 1,4 verdiener dan is dat met dit stelsel niet het geval. De reparaties van de middeninkomens alsmede het op 0 laten beginnen van de arbeidskorting heeft natuurlijk ook een positief effect op deze inkomensgroepen, maar nog niet voldoende.

Optioneel splitsingstelsel
In de schriftelijke behandeling hebben wij de suggestie van het optioneel splitsingstelsel gedaan. Kortom, een systeem dat aan de mensen zelf de keuze laat. De keuze om beide inkomens bij elkaar op te tellen en vervolgens door twee te delen, waarna de individuele belastingheffing plaatsvindt. Kortom, op een moderne manier inhoud geven aan gezinsdraagkracht.
Wanneer dit met een als realistische beschouwde splitsingsfactor 1.9 zou worden toegepast brengt dit een kostenpost van 2,4 mld met zich mee. Over de specifieke arbeids- en inkomenseffecten vinden op dit moment nog berekeningen plaats, maar dat neemt niet weg dat wij hierover de discussie met het kabinet verder willen aangaan. De positieve effecten van dit stelsel komen ten goede aan de alleenverdieners, anderhalfverdieners en de middeninkomens. Een eventueel nadelig effect voor AOW-ers zal door het CDA alsdan worden gecompenseerd door een verhoging van de ouderenkorting.

Kinderkorting
Een voorstel waartoe de CDA-fractie in ieder geval een amendement zal indienen betreft de zogenaamde kinderkorting. Ook deze maatregel is van belang in het kader van de gezinsdraagkracht. Deze geldt voor het eerste kind, omdat dit de belangrijkste veroorzaker is van het inkomensdal dat agv het krijgen van kinderen ontstaat. De kosten hiervan bedragen 510 mln op basis van een korting van fl. 500,-. Deze korting ontvangt ieder gezin met een kind onder de 12. Dit voorstel zullen wij dekken uit de arbeidskorting. Qua systematiek is dit voorstel gelijk aan de ouderenkorting.

De Moeite Waard maakt op termijn flattax mogelijk Als dekkingsbron wordt door het CDA inderdaad vooral naar de arbeidskorting gekeken. Dat is niet alleen om het financiële plaatje, maar ook vanwege een principieel andere opvatting over het noodzakelijke arbeidsmarktbeleid. Niet de afstand tussen loon en uitkering, maar andere maatregelen zijn noodzakelijk om allochtonen, ouderen en arbeidsongeschikten (weer) aan het werk te krijgen. Een ander argument voor de arbeidskorting is het wegwerken van de armoedevallen. Het probleem van de armoedevallen erkent het CDA nadrukkelijk ook. Sterker nog, wij hebben daar in de campagne van 1998 een uitgebreid plan voor gepresenteerd: De Moeite Waard. Het voordeel hiervan is dat op deze manier de armoedevallen veel gerichter worden aangepakt dan via een generieke lastenverlichting als de arbeidskorting.

Het gaan werken met De Moeite Waard (gefiscaliseerd via heffingskortingen) biedt ook en dat is in deze discussie een belangrijk voordeel de mogelijkheid om op termijn te werken aan een nog verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel. Wanneer via DMW het draagkrachtbeginsel is geëffectueerd kan er daarnaast met 1 belastingpercentage worden gewerkt, een zogenaamde flattax. Dus 1 tarief dat voor iedereen geldt. Ook in het plan van het kabinet zie je de ontwikkeling dat de tarieven steeds meer naar elkaar toegroeien. Kortom, een tussenstap op weg naar een compleet nieuw stelsel voor de 21e eeuw. Ook de Europese integratie en de ontwikkeling van de ICT (bijv. arbeid die niet meer plaatsgebonden is) maken dat noodzakelijk.

Vermogenswinstbelasting
Kijk je naar de Europese omgeving en naar de plannen van het kabinet dan is ook het voorstel voor de vermogensrendementsheffing een vreemde eend in de bijt. Een voorstel ook, waar wij om principiële redenen problemen mee hebben. Én met het feit dat je inkomen vanwege een verschil in bron verschillend belast, maar ook omdat je niet het werkelijke inkomen belast, maar een aanname daarvan. Dat strijdt met ons uitgangspunt van rechtvaardigheid en draagkracht. De werkelijke koopkrachttoename moet de grondslag zijn voor belastingen. Een rechtvaardiger voorstel is dat van de vermogenswinstbelasting. Het kabinet heeft ons nog niet kunnen overtuigen van de onuitvoerbaarheid hiervan. Wij gaan derhalve het debat in met een voorkeur voor de vermogenswinstbelasting.

Resumerend:

-Het CDA vindt dat dit stelsel teveel in het teken staat van werk, werk, werk.

-Waar er nog wel degelijk mensen aan de kant staan is de arbeidskorting niet het beste middel voor het arbeidsmarktbeleid.
-De kwaliteit van de samenleving, en dus zorg voor kinderen en vrijwilligerswerk moet meer fiscaal worden gewaardeerd.
-De mens moet ook fiscaal niet worden gezien als individu, maar als relationeel wezen. Gezinsdraagkracht moet dus een uitgangspunt zijn voor het fiscale stelsel.

-Voor de belasting van inkomen moet eigenlijk geen verschil worden gemaakt vanwege de bron van dat inkomen.

-Werkelijk inkomen moet worden belast en geen fictief inkomen.
-Het bestrijden van armoedevallen moet gericht gebeuren, draagkracht is van meer afhankelijk dan van inkomen alleen. Het gaat om de leefsituatie en de specifieke kosten die daaraan verbonden zijn.
-Wanneer je dat goed regelt (DMW) dat stelt dat in staat tot een verdere toekomst van dit stelsel: één belastingtarief.

Woordvoerder: Jacob Reitsma
Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

Deel: ' CDA stelt kinderkorting voor in Belastingplan '
Lees ook