CDA

"CDA steunt actie ANWB tegen Rekening Rijden"

"Stop rekeningrijden, fileheffing lost niets op." Met deze woorden is de ANWB op 20 januari een campagne gestart tegen de plannen van het paarse kabinet om rekeningrijden in te voeren. Het CDA is het met deze actie van harte eens. Verschillende leden van de CDA-fractie, waaronder Jaap de Hoop Scheffer en verkeerswoordvoerder Jacob Reitsma, hebben daarom in de aanwezigheid van de media de ANWB-sticker op de achterruit van de auto geplakt.

Het CDA is van mening dat rekening rijden geen oplossing biedt voor het bestrijden van de files. Minister Netelenbos (PvdA) spiegelt vriend en vijand nog steeds een vermindering van 30% file-uren voor. De CDA-fractie betwijfelt dat zeer. Een goed vergelijkbare vorm van rekening rijden is nog nergens in West-Europa ingevoerd en de veronderstellingen van het model van de minister zijn op zijn minst discutabel. Om 30% filevermindering te bereiken zou 15% van de automobilisten de spits moeten mijden. Hetzij door op andere tijdstippen te werken, hetzij door alternatief vervoer te kiezen. Het eerste is op dit moment slechts in zeer beperkte mate mogelijk, het tweede levert ook de nodige problemen op. Het openbaar vervoer bereikt namelijk lang niet alle woon- en werklocaties in de randstad. Bovendien heeft de NS reeds aangegeven dat een toename van het reizgersaanbod met slechts 5% van de automobilisten tot grote capaciteitsproblemen zou leiden. De treinen zijn nu al behoorlijk vol. De veronderstelling dat automobilisten een alternatief gaan zoeken door de spitsheffing is dan ook een onzekere. De keuze voor de auto als vervoermiddel lijkt vooral ingegeven door het argument dat je er 'van deur tot deur' mee kunt komen. De kosten van de auto spelen minder mee. De invoering van het 'kwartje van Kok' heeft destijds ook weinig effect gehad. De zogenaamde prijselasticiteit van dit woon-werkverkeer is dus zeer laag.
Het enkel en alleen willen oplossen van het fileprobleem door prijsmaatregelen is dus niet alleen onverstandig, het is ook onrechtvaardig. Voor de automobilist die in de resterende 70% van de files (die de minister ons voorhoudt) terecht komt, zal namelijk betaald in de file staan. Voor deze groep weggebruikers, die immers ook niet 'voor de lol' in de file staan, betekent de spitsheffing dus een ordinaire lastenverzwaring, die gemakkelijk kan oplopen tot f2000,-.
Het CDA pleit daarom voor een reeks van maatregelen die het fileprobleem bij de oorzaak aanpakt en die aan de weggebruiker een eerlijke keus biedt. Het rapport 'de filerijder getypeerd' van het ministerie van V&W zelf, geeft bijvoorbeeld aan dat het bevorderen van flexibeler werktijden veel meer effect heeft en goedkoper is. Ook zal gewerkt moeten worden aan een veel beter OV-netwerk in de randstad. Randstadrail zal meer woon- en werklocaties op een snelle manier moeten verbinden dan nu het geval is.
Daarnaast zal er op sommige plaatsen geïnvesteerd moeten worden in aanleg van extra, of verbetering van de huidige wegcapaciteit. Bepaalde knelpunten vragen dringend om een oplossing. Daar waar verbreding van de wegen reeds in de planning is, zouden betaalstroken aangelegd kunnen worden. In dat geval zouden automobilisten op deze trajecten, naast de mogelijkheid van het verbeterde OV, nog een keuze hebben, namelijk die tussen betaald en onbetaald rijden. De kosten van het rijden op deze betaalstrook zullen weliswaar aanzienlijk zijn, de reistijdwinst is dat ook. De automobilist kan in ieder geval zelf de afweging maken. Bovendien kan deze extra wegcapaciteit gefinancierd worden uit de opbrengsten van de betaalstrook.
Hoewel ook de CDA-fractie zeer hecht aan het bestrijden van het fileprobleem, is het onverstandig om vast te houden aan deze vorm van generiek rekening rijden. Zij grijpt immers onvoldoende de oorzaak van het fileprobleem aan, kost enorm veel geld en leidt tot een onrechtvaardige lastenverzwaring. De actie van de ANWB is dan ook terecht. Overigens is het te hopen dat de VVD, die zich inmiddels ook zeer kritisch heeft uitgelaten, ook na de Statenverkiezingen aan haar kritische houding vasthoudt. De VVD lijkt zich namelijk buiten de Kamer tegen het rekening rijden uit te spreken en binnen de Kamer toch haar steun aan dit wetsvoorstel te geven. Ten slotte is het plezierig dat de ANWB haar steun uitspreekt voor het alternatief dat het CDA heeft voorgesteld, de betaalstroken. Het is dan ook te hopen dat minister Netelenbos serieus werk wil maken van de uitvoering van de motie Reitsma, die hierover door de Tweede Kamer is aangenomen. Het model van betaald en onbetaald rijden kan namelijk op veel steun in de samenleving rekenen, dit in tegenstelling tot het rekeningrijden, waar een ruime meerderheid van de bevolking tegen is. Juist bij dergelijke ingrijpende maatregelen is een breed draagvlak van groot belang. Het gaat hier immers in belangrijke mate ook om de bewustwording van de automobilist. Een slecht mobiliteitsbeleid draagt daaraan zeker niet bij.

Woordvoerder: drs.J.Reitsma (070-3182585)
nummer : 131

Deel: ' CDA steunt actie ANWB tegen rekeningrijden '
Lees ook