CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 11 juli 2002 CDA steunt kredietaanvraag Sparta

Bijdrage Harm van den Born
kredietverstrekking Sparta,
Raadsdebat 11 juli 2002

Voorzitter,

Het CDA wil dat Sparta en z'n betaald voetbal, behouden blijft voor Rotterdam. Een historische club met veel goodwill in de stad, maar ook daarbuiten. Sparta heeft een grote betekenis voor de stad en voor Spangen in het bijzonder (ik kom daar nog op terug). Een club waar veel mensen plezier aan beleven en een club met positieve uitstraling.

Het CDA staat dan ook positief ten aanzien van het voorstel van het College en steunt de krediet- aanvraag. Toch wil ik graag enkele kritische opmerkingen maken en heeft de CDA-fraktie wat vragen aan de wethouder.


- Een lening verstrekken (en er vanuit gaan dat die terugkomt), betekent dat je als financier, inzicht nodig hebt in het functioneren van de club/organisatie en met name in het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Vraag aan de wethouder: in het stuk schrijft u dat er toezicht nodig is, kunt u dat concretiseren?, waar denkt u dan aan? en wat houdt dat toezicht dan in?


- De belangrijkste klanten van Sparta zijn de supporters. Klanten hebben recht op inzicht en transparantie, zeg maar openheid in de organisatie. Openheid betekent ook dat er op een goede manier verantwoording wordt afgelegd. De belangrijkste klanten van Sparta zijn de supporters.

Is de wethouder het met mij eens dat openheid in de organisatie van Sparta belangrijk is? en dat de supporters daarbij een belangrijke positie innemen?

Sinds kort is er bij Sparta een externe onafhankelijke adviesgroep, die voorstellen gaat doen voor de toekomst. Ik heb in de commissie Sport gevraagd aan de wethouder of wij in de commissie deze voorstellen gepresenteerd konden krijgen. De wethouder heeft toen aangegeven, dat in het kader van het dualisme, dat niet bij de commissie hoort. Dat vind ik jammer, maar de wethouder is het toch wel met me eens dat de voorstellen van deze adviesgroep van groot belang zijn voor Sparta?

En dat deze adviezen op een transparante en open wijze binnen Sparta dienen te worden besproken, met name ook richting supporters en het supportersforum?

Is de wethouder bereidt hierop aan te dringen en daar waar mogelijk te bevorderen dat dat ook gebeurt?

Het CDA heeft in de commissie het idee geopperd om eens na te denken, of het niet goed zou zijn, dat er namens de supporters (het supportersforum) een plek in de Raad van Commissarissen gereserveerd wordt. Zodat ook vanuit de klanten - in deze voor Sparta lastige tijden - een vinger aan de pols gehouden kan worden. De CDA-fraktie beseft heel goed dat het niet aan de gemeenteraad is om dat af te dwingen en dat terughoudendheid gepast is.

Toch willen wij aan de wethouder vragen of hij bereid is zijn invloed aan te wenden en daar waar mogelijk een bijdrage wil leveren aan deze diskussie?

Het CDA vindt het belangrijk dat de binding van Sparta met Spangen wordt versterkt. Sparta kan meer voor Spangen betekenen (andersom misschien ook wel). Wij willen graag zien dat in de nabije toekomst de relatie met Spangen wordt verstevigd en dat er voorstellen worden ontwikkeld, die de band tussen Sparta en Spangen versterkt. Op dit punt wil de CDA-fractie graag een motie indienen.

in Word-format treft u een integrale versie van de motie aan

Ik ben nu aan het eind van mijn betoog. Het CDA wenst Sparta en alle betrokkenen veel sterkte en veel succes de komende tijd.

Deel: ' CDA steunt kredietaanvraag Sparta '
Lees ook