Nieuws uit de partij...nieuws uit de partij...nieuws uit de partij

Conceptverkiezingsprogramma: méér geld voor sport en verenigingsleven

Het CDA-Tubbergen wil in de komende 4 jaar extra geld uit trekken voor de sport en het verenigingsleven. Dit blijkt uit het conceptverkiezingsprogramma 1998-2002 van het CDA-Tubbergen. Hierin wordt voorgesteld de kapitaalsubsidies voor het onderhoud/uitbreiding van de sportaccommodaties te verhogen van fl. 75.000,- naar fl. 100.000,- per jaar. Deze verhoging is volgens het CDA noodzakelijk omdat de sportkapitaalsubsidies al een fors aantal jaren niet meer zijn verhoogd en er in de afgelopen jaren steeds meer takken van sport/sportverenigingen zijn bijgekomen die aanspraak kunnen maken op deze kapitaalsubsidies. Ook stelt het conceptverkiezingsprogramma voor om de gemeentelijke subsidies aan de diverse verenigingen jaarlijks te verhogen met het kostenindexcijfer. Op dit moment zijn deze gemeentelijke subsidies nog constant. Concreet gaat het hierbij om o.a. KPO's, Vrouwenverenigingen, Muziekverenigingen, toneelverenigingen, sportverenigingen, Bejaardensocieteiten, Dorpsraden, KPJ's, scouting, EHBO-afdelingen, Peuterspeelzaalwerk, huurvergoeding dorpshuizen.

Leefbaarheid In het conceptverkiezingsprogramma staat 'leefbaarheid' centraal. Een leefbare gemeente houdt voor het CDA in dat mensen zich veilig voelen en dat criminaliteit met kracht wordt bestreden, dat de belangrijkste voorzieningen dichtbij de deur zijn, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor wonen en werken in de kernen, een bloeiend verenigingsleven, in elke kern tenminste een basisschool .

Het CDA wil een versterking van de politiezorg voor de gemeente Tubbergen. Daarbij gaat het niet alleen om capaciteitsuitbreiding, maar dient ook de bereikbaarheid van de politie voor de burgers goed te blijven en moeten de aanrijtijden na een melding kort blijven.

Het CDA wil complete kernen, waarbij voorzieningen (zoals werk, winkels, school, speelgelegenheden, dorpscentrum en bedrijven) zoveel mogelijk binnen handbereik zijn. Dit betekent dat er ook in de komende periode in alle kernen in de gemeente woningbouw mogelijk moet zijn en, al naar gelang de behoefte, bedrijventerrein beschikbaar. Ook moet er volgens het CDA in elke kern basisonderwijs gehandhaafd worden. Voor de kernen waar de leefbaarheid onder druk dreigt te komen staan wil het CDA dat de gemeente gezamenlijk met de inwoners, de dorpsraad en de maatschappelijke organisaties een leefbaarheidsplan opstelt. Aan de hand van dit leefbaarheidsplan wordt door de gemeente met de inwoners gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid van de kern.

Werkgelegenheid Een belangrijk speerpunt van het gemeentelijk beleid is voor het CDA behoud en versterking van werkgelegenheid. Ten behoeve van een betere serviceverlening moet volgens het CDA binnen de gemeentelijke organisatie een vast contactpersoon voor het bedrijfsleven worden benoemd. Het CDA wijst de ontwikkeling van een 24-uurseconomie af en is geen voorstander van verruiming van de openstelling van winkels op zondag.

Agrarische bedrijfsontwikkeling moet worden bevorderd. De gemeente moet voorwaarden scheppen ter versterking van de structuur van de land- en tuinbouw. Het CDA wil dan ook doorgaan met het structuurfonds voor de landbouw. Ook in de komende periode zal het fonds financieel gevoed moeten worden. Met de georganiseerde landbouw zal de gemeente projecten selecteren die gefinancierd zullen worden uit dit structuurfonds. De gemeente moet werken aan een verdere versterking van de toeristische infrastructuur, ondermeer door het aanleggen van toeristische fiets- en wandelpaden. Bij drukbezochte toeristische trekpleisters in en rond natuurgebieden dienen er, ter ontlasting van de parkeerdruk, parkeervoorzieningen getroffen worden. Het CDA wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor de aanleg van het fietspad Vasse-Ootmarsum en hier bij de andere betrokken gemeenten op blijft aandringen.

Ook in de komende periode is het volgens het CDA noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan een verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Prioriteit bij de verkeersveiligheid krijgen de schoolroutes. Voor de Reutummerweg, Langeveenseweg en Manderveenseweg moet via specifieke verkeersmaatregelen (bv. suggestiestroken) de verkeersveiligheid voor met name fietsers verbeterd worden.

Totstandkoming Voor de totstandkoming van het conceptverkiezingsprogramma heeft de programcommissie gesprekken gevoerd met vele maatschappelijke organisaties uit de gemeente. Gesprekspartners waren o.a. de dorpsraden, GLTO, Ondernemersvereniging, Ouderenraad, Woningstichting, Bibliotheekbestuur, Muziekfederatie, een aantal directeuren van basisscholen, voorzitters van sportverenigingen.

Verdere procedure Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14 oktober a.s. wordt het conceptverkiezingsprogramma door de CDA-leden behandeld en definitief vastgesteld. Dan zal ook de titel van het verkiezingsprogramma gekozen worden.

Meer informatie over het verkiezingsprogramma is vanaf 15 oktober te vinden op deze pagina.

Deel: ' CDA-Tubbergen conceptverkiezingsprogramma '


Lees ook