CDA

Herindeling Den Haag en omgeving: geen oplossing voor problemen van Den Haag

De Eerste Kamerfractie van het CDA heeft dinsdag 10 juli jl. unaniem tegen het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving. Jan Pastoor verwoordde tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel de bezwaren van zijn fractie.

"Verregaande verplichtende vorm van samenwerking beter" Het CDA vindt dat de herindeling "geen of nauwelijk meerwaarde heeft voor de oplossing van de Haagse problematiek, niet nu, niet echt voor de korte termijn en zeker niet voor de lange termijn en dat het niet "de slagkracht, regie en uitbreidingsruimte" brengt die de regering (en overigens ook wij) voorstaan. De problemen van Den Haag zijn die van de regio en die van de regio die van Den Haag. Een verregaande verplichtende vorm van samenwerking in de Haagse regio met een voortrekkersrol voor de centrumgemeente Den Haag lijkt daarom een betere oplossing. Het samengaan van de gemeenten Nootdorp en Pijnacker èn Leidschendam en Voorburg is daarbij alleen een pre, omdat bij samenwerking de bestuurskracht van de partners afstraalt op het geheel."

Het CDA erkent dat de stad Den Haag "een onaanzienlijk aantal niet geringe problemen": ruimtegebrek voor wonen en bedrijvigheid, maatschappelijke tweedeling, afname van arbeidsplaatsen, afkalvend inwonersbestand, "en meent ook dat daar waar mogelijk helpende handen dienen te worden uitgestoken. In ieder geval via een oplossingsrichting waar de centrumstad Den Haag als zodanig in en met de regio zijn regisserende functie behoudt en waar mogelijk versterkt."

Pastoor, tijdens de plenaire behandeling: "Dat is ook het uitgangspunt van de motie Remkes, die immers lettelijk voorstelt om door toevoeging van Vinexlocaties Den Haag een zelfstandige regiefunctie over dit gebied te geven. De regering vertaalt dat in de nota naar aanleiding van het verslag in de Tweede Kamer met de drie woorden "slagkracht, regie en uitbreidingsruimte" voor Den Haag."

"Kan die uitbreidingsruimte, die regie en de daaruitvoortvloeiende slagkracht bereikt worden door het wetsvoorstel tot herindeling dan nu voorligt of is een meer regionale aanpak zoals tot nu toe in Den Haag ook het geval is geweest, maar dan met meer zeggingskracht voor Den Haag een meer voor de hand liggende oplossing?

"Regionale bestuursautoriteit"
De CDA-fractie vindt dat er beter voor had kunnen worden gekozen de oprichting van een openbaar lichaam door alle betrokken gemeenten, waarin Den Haag een beslissende stem zou hebben over de ontwikkeling en grondexploitatie van de Vinex-locaties, alsmede een aantal Haagse locaties. Beherende, planologische en andere relevante bevoegdheden van de deelnemende gemeenten zouden aan het openbaar licht kunnen worden overgedragen, "met als eindfase een regionale bestuursautoriteit".

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft uiteindelijk ingestemd met het herindelingsplan van minister De Vries. Volgens CDA-Eerste Kamerlid Jan Pastoor hebben een aantal VVD-senatoren zich laten beïnvloeden door minister Jorritsma, VVD-voorzitter Eenhoorn en Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Franssen.Zij hebben uiteindelijk "uit politieke argumenten" - dat wil zeggen behoud van (de eenheid binnen) de coalitie - voor het voorstel gestemd.

Deel: ' CDA vindt herindeling Den Haag geen oplossing voor problemen '
Lees ook