CDA

CDA: voor beschermwaardigheid menselijk leven en tegen voorgestelde embryowet

"Voor christen democraten is de beschermwaardigheid van alle vormen van menselijk leven een fundamenteel uitgangspunt, en wel vanaf het allereerste begin", aldus Tweede Kamerlid Clémence Ross-van Dorp aan het slot van haar bijdrage aan het plenair debat over de embryowet, deze week. "Dit leidt tot een positieve bejegening van bio-medisch onderzoek. Dat kan immers veel leed voorkomen. In meer algemene zin sluit het CDA natuurlijk niet de ogen voor de meer algemeen gedeelde reserves over de verwachte voordelen, gevaren en risico's van de moderne biotechnologie. Maar daarnaast heeft mijn fractie grote bedenkingen ten aanzien van bepaalde vormen van biotechnologisch onderzoek."

Ross: "In beginsel staat het CDA afwijzend tegenover vormen van onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van embryo's die daardoor geen levenskansen meer hebben. Waar het gaat om het gebruik van foetaal weefsel pleit het CDA voor terughoudendheid maar in principe heeft het CDA geen bezwaar tegen het gebruik van foetaal weefsel dat afkomstig is uit een legitieme zwangerschapsafbreking. Zoals ik in het begin al opmerkte: de waarden waarop het CDA het beleid voor de gezondheidszorg baseert kunnen geenszins door ons gemonopoliseerd worden. Gelukkig zijn alle politieke partijen in deze zaal het eens over het feit dat zowel een embryo als een foetus beschermwaardig is. Met betrekking tot het ongeboren leven is daarom niet alles toegestaan. De CCMO zal toetsen. Dat niet zoals eerst in de wet stond eens in de drie jaar verslag over de bevindingen van deze commissie zal worden uitgebracht maar eens per jaar volgens nota van wijziging vinden wij een verbetering.

"Het verschil in opvatting zit hem in het feit dat het CDA andere consequenties verbindt aan het verlenen van die beschermwaardigheid dan het kabinet en hoogstwaarschijnlijk enige fracties hier in de Kamer. Voor het CDA is er geen reden om het principiële standpunt op te geven. Er is immers geen sprake van een ontontkoombaar dilemma, van een noodsituatie in het vraagstuk van verbruikend embryo onderzoek. Het is bovendien niet zo dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het ene menselijk leven tegenover een ander menselijk leven. Integendeel, er wordt een keuze gemaakt tussen het menselijk leven en verwachte medische mogelijkheden, of tussen menselijk leven en meer of betere mogelijkheden om kinderen te krijgen, of menselijk leven en een grotere kennis van embryonale ontwikkeling. Er is hier sprake van ongelijke grootheden en daarbij komt dat de therapeutische mogelijkheden nog volstrekt onzeker zijn. Ook wij willen graag alles op alles zetten om mensen met een ernstige aandoening te helpen en zoeken naar wegen om hun lijden te verlichten. Het stimuleren van onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van embryonale stamcellen zien wij dan ook als een belangrijk streven.Voor het CDA is en blijft het algemeen aanvaarde ethisch principe "Primum non nocere" (eerst niet schaden) zo belangrijk dat mijn fractie ook graag zou zien dat het kabinet zich daaraan zou houden."

"Uit deze inbreng mag duidelijk zijn dat er vooralsnog onoverbrugbare verschillen van mening zijn tussen de indieners van dit wetsvoorstel en de leden van de CDA fractie. Ik heb niet de pretentie dat mijn betoog een brug heeft weten te slaan, wel hoop ik dat ik het standpunt van mijn fractie op belangrijke onderdelen van de wet helder heb kunnen maken (...)"

Clémence Ross wilde ook nog iets kwijt over postmortale voortplanting ("daar zijn we tegen") en zeggenschap van donoren van eicellen en geslachtscellen ("daar is verbetering aangebracht en dat prijs ik"): "Ik heb nog twee amendementen liggen: 1. Een amendement dat beoogt een minimum bedenktijd in de wet op te nemen in geval van donatie van embryo's of gelachtscellen, 2. Een amendement dat beoogt de maximale bewaartermijn van ingevroren embryo's te koppelen aan het tijdstip waarop de vrouw, gelet op haar leeftijd, nog voor een IVF behandeling in aanmerking komt. (dit overeenkomstig een daartoe strekkend advies van de Gezondheidsraad).

Uiteindelijk zal onze inbreng leiden tot het uitbrengen van een tegenstem.

De hele bijdrage van Clémence Ross-van Dorp kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken

Deel: ' CDA voor bescherming menselijk leven en tegen embryowet '
Lees ook