CDA

"Opheffing bordeelverbod"

Voorgeschiedenis

Al jaren wordt gesproken over de opheffing van het bordeelverbod. Prostitutie is als zodanig in Nederland niet verboden. Er is geen prostitutieverbod. Er is alleen een verbod tot het uitbaten van prostitutie. Verder wordt via gemeentelijke verordeningen sinds jaar en dag de openlijke prostitutie (bijvoorbeeld tippelen) verboden. Begin jaren tachtig kwam minister Korthals Altes met een voorstel. Dat voorstel strandde. Vervolgens kwam minister Hirsch Ballin met een voorstel. Ook dit haalde het niet. Het voorstel dat op 27 en 28 januari in de Kamer is besproken is voorbereid door minister Sorgdrager. Haar wetsontwerp is ongewijzigd overgenomen door minister Korthals.
Dat ministers van velerlei politieke signatuur en voorstel hebben ingediend toont aan dat opheffing van het bestaande strafrechtelijke verbod nauwelijks omstreden is. Dat lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk. Maar dat is het niet.
Bordelen zijn overal in de wereld, dus ook in Nederland. Niet alleen in de grote steden. Nu is er geen enkele regeling die voorwaarden stelt aan de vestiging. Elk bordeel en elke seksclub in Nederland bestaat bij de gratie van een gedoogbeleid. Gemeenten hebben dringend behoefte aan een beter handvat ter regulering van het prostitutiewezen.

Het wetsvoorstel heeft zes hoofddoelstellingen:

1. Beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie.

3. bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik

4. bescherming van de positie van prostitueés

5. ontvlechting van criminaliteit en seksindustrie

6. tegengaan van illegaliteit.

De laatste twee hoofddoelstellingen zijn op verzoek van de CDA-fractie toegevoegd.

Standpunt CDA-fractie

Het CDA is in beginsel voorstander van opheffing van het huidige strafrechtelijke bordeelverbod. De huidige situatie past niet bij de wens van het CDA de gedoogcultuur terug te dringen. Het CDA onderschrijft de wet vanwege de hoofddoelstellingen , kort gezegd: het beter kunnen bestrijden van criminele uitwassen en uitbuiting. Maar het CDA verzet zich ertegen dat een gemeente geen wettelijke mogelijkheid krijgt bordelen als zodanig tegen te houden. Het wetsvoorstel Hirsch Ballin dat dat wel mogelijk maakte, is door een meerderheid in de Eerste Kamer afgeschoten. De meerderheid vond het in strijd met de grondwet om een gemeente een dergelijke mogelijkheid te geven. Inmiddels is echter de Wet op de Kansspelen geïntroduceerd die een gemeente een verbodsrecht ten aanzien van speelautomatenhallen geeft. Het CDA formuleert het verbod kort gezegd via de economische weg en niet meer via het strafrecht). Het argument van de meerderheid van toen is daarmee niet meer houdbaar. Via het wetsvoorstel kunnen gemeenten alleen via een bestemmingsplan de komst van bordelen tegenhouden. Maar dat is een omweg, die de kans op mislukking in zich draagt.
Het CDA stelt twee andere wijzigingen bij het amendement voor: Ten eerste wil het CDA escortbureaus onder de wet laten vallen, om te voorkomen dat de illegale praktijken zich daarheen verplaatsen. In de wet zijn deze niet opgenomen omdat ze gezien worden als normale uitzendbureaus.
Ten tweede wil het CDA eisen stellen waaraan de gemeentelijke verordening moet voldoen zoals: het regelen van antecedenten- onderzoek, vreemdelingentoezicht en arbeidsomstandigheden. Bij voorkeur zou het CDA gezien hebben dat al deze eisen bij wet werden gesteld. Maar daar lijkt de regering niet aan te willen.

Sociale wetgeving

De opheffing van het bordeelverbod laat nog heel veel vragen onbeantwoord. Met name voor wat betreft de sociale wetgeving. Heeft een ontslagen prostitueé recht op WW? Wanneer is een prostitueé arbeidsongeschikt? Prostitueé is geen passende arbeid, maar is barkeeper in een bordeel dat wél? Het CDA wil in het debat een duidelijk antwoord op deze vragen.
Dan zijn er vragen over de handhaafbaarheid. Er is meer extra politieinzet nodig, zegt de minister. Maar of die ook komt, en zo ja, ten koste waarvan, wordt niet duidelijk gemaakt. Het CDA wil die duidelijkheid wel.
De wet ademt naar de mening van de CDA fractie te veel de sfeer uit dat met een wettelijke legalisering de seksbranche meteen een bedrijfstak wordt zoals alle anderen. Maar dat is niet zo. Uitbuiting en criminaliteit zijn niet van de ene op de andere dag weg. Evenmin wordt prostitueé een baan zoals alle anderen. Het CDA wil dat de wet daar meer op let, door duidelijke eisen te stellen aan bordelen, door gemeenten betere handvaten te geven ter regulering en door de prostitueés, die veelal de zwakke partij zijn in de arbeidsverhouding met een bordeelhouder, meer te beschermen.
Tijdens het debat wil het CDA duidelijkheid krijgen over de vele vragen, en over de steun voor het amendement. Het zal afhangen van de antwoorden of het CDA de opheffing van het bordeelverbod in de vorm waarin deze nu wordt voorgesteld zal steunen.

Woordvoerder: Pieter-Jan Biesheuvel
nummer : 130

Deel: ' CDA voor opheffing bordeelverbod '
Lees ook