CDA

CDA: WAO probleem niet generiek benaderen

Den Haag, 13 januari 1999

De CDA-fractie wil een gerichte aanpak om het aantal WAO-ers te beperken. Geen ingrepen in hoogte en duur van de uitkeringen, maar maatregelen die langdurige arbeidsongeschiktheid in een aantal gevallen voorkómen en de oorzaken aanpakken.

Ank Bijleveld: "De ingrepen van het vorige kabinet in Ziektewet en WAO hebben vrijwel geen resultaat gehad ten opzichte van de eerdere wijzigingen. Alleen een grotere selectie op gezondheid door werkgevers is het gevolg naast herverzekering van risico's op de particuliere verzekeringsmarkt."

In aansluiting op MKB-voorzitter Hans de Boer die afgelopen zondag in Buitenhof een aanzet in deze discussie heeft gegeven, die tot nu toe onderbelicht is gebleven, stelt het CDA het volgende voor:


-

Een verlenging van de periode waarin er een directe band tussen werkgever en werknemer bestaat. Dit biedt een oplossing voor werknemers met aandoeningen waarvan herstel mogelijk is, zoals psychische klachten. Omdat nu na een jaar de weg naar de WAO toch open staat, zoals nu het geval is, is er vaak sprake van papieren reïntegratieplannen. De WAO staat - wat het CDA betreft - na een jaar alleen open voor mensen met aandoeningen waarvan geen herstel mogelijk is.


-

Een gerichte sectorale aanpak van arbeidsomstandigheden: niet alleen de fysieke arbeidsomstandigheden, waaraan tot nu toe de meeste aandacht is besteed. Maar een arbeidsomstandighedenbeleid die de oorzaken voor arbeidsongeschiktheid die te maken hebben met werkdruk en arbeidsorganisatie wegneemt. Een voorbeeld hiervan is de zorgsector.


-

Een andere verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoeringsorganisatie van de werknemersverzekeringen, omdat met name de uitvoering van de WAO nu te ver afstaat van de werkvloer. Een andere verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoering van werknemersverzekeringen, waaraan publieke regelgeving ten grondslag blijft liggen, zou de reïntegratie van mensen die al een WAO-uitkering hebben wél kunnen bevorderen. Een uitvoering van de werknemersverzekeringen waarbij niet zoals in het verleden werkgevers en werknemers invloed op individuele claimbeoordelingen uitoefenen, maar een uitvoeringsorganisatie die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid en aan de solidariteit onderling.

Woordvoerder Bijleveld: "Het kabinet lijkt nu papieren maatregelen te gaan voorstellen, die in sommige gevallen zullen leiden tot een lagere uitkering of tot een groter aantal herkeuringen, maar niet noodzakelijk tot daadwerkelijk weer aan de slag komen. Het CDA kiest ervoor om via een gerichte aanpak met de juiste verantwoordelijkheidsverdeling te komen tot een sociale zekerheid die waarborgen biedt voor de mensen die het nodig hebben en die een preventieve en reïntegrerende werking heeft. "

"Afhankelijk van de voorstellen waar staatssecretaris Hoogervorst aanstaande vrijdag mee komt, overweegt de CDA-fractie dit zelf nader uit te werken tot een eigen voorstel."

Woordvoerder: Ank Bijleveld
Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, telefoonnummer 06-53714623.

Deel: ' CDA WAO probleem niet generiek benaderen '
Lees ook