CDA

Marleen de Pater: CDA wil meer concrete veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke weerssituaties

Het enkele feit dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen bij dreigende weersituaties ligt bij andere - informatie-ontvangende
-instanties, dan het KNMI, leidt naar de mening van de CDA-fractie tot ad hoc beleid en onduidelijkheid of en hoe maatregelen genomen kunnen worden en
- het allerbelangrijkst - hoe de verantwoordelijkheidstoedeling is, aldus Tweede Kamerlid Marleen de Pater-van der Meer.
Daarom deed zij namens de fractie een aantal "concrete suggesties.

Marleen de Pater: "Wij herinneren ons een aantal geruchtmakende voorvallen tijdens de afgelopen zomer, waarbij de weerstoestand een negatieve beïnvloedende factor was en medebepalend voor de (achteraf)kwalificatie: calamiteit; het openlucht popconcert op het grondgebied van de gemeente Velzen:
plotseling verslechterend weer langs sommige delen van de kust waardoor de verkeersafwikkeling dramatisch verliep. Ook lezen wij bijv. jaarlijks van manifestaties, waarbij in gebruik zijnde grote tenten door windvlagen losgerukt worden."

"Bij grote publieksevenementen zou naar de mening van de CDA-fractie een integrale veiligheidsanalyse, waaronder ook aandacht voor mogelijk bedreigende weerscenario's, gemaakt moeten worden ten behoeve van de vergunningverlening. Dat betekent, dat b.v. bij grote feesttenten beoordeeld moet worden tegen welke windkracht of storm deze bestand is. Dat betekent b.v. ook dat aan de hand van het weerrapport van het KNMI nog op het laatst getoetst wordt of aan de vergunning wellicht nadere eisen moeten worden gesteld.
Mevrouw de Voorzitter, de CDA-fractie zegt niet: er dreigt een buitje, je kunt maar beter afzeggen. Nee, het gaat er ons om dat ook veiligheid i.v.m. weerssituatie een standaard aandachtspunt wordt", aldus De Pater.

De hele bijdrage van Marleen de Pater-van der Meer kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA wil concretere veiligheidsmaatregelen gevaarlijk weer '
Lees ook