CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA wil inspectie gevangeniswezen

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is een uitgesproken tegenstander van het onlangs weer geopperde idee om gevangenissen te privatiseren. Zij ontkent niet dat er actuele problemen zijn in de gevangenissen, maar stelt in plaats daarvan een Inspectie voor het gevangeniswezen voor.

CDA-kamerlid Theo Rietkerk: 'Het opleggen van straffen en het ontnemen van iemands vrijheid behoort feitelijk tot het recht van het gebruik van geweld zoals dat in onze samenleving altijd aan de overheid moet zijn voorbehouden. Dat het handhaven van de veiligheid primair een kerntaak van de overheid blijft is belangrijker dan enkel en alleen bedrijfseconomische overwegingen. Wat overigens niet wegneemt dat er verbeteringen in het gevangeniswezen nodig zijn. Het is alleen onzin om te denken dat dat alleen via de weg van de markt kan'

Rietkerk pleit voor het instellen van een onafhankelijke inspectie voor het gevangeniswezen. De inspectie voor het gevangeniswezen houdt toezicht op alle penitentiaire inrichtingen, inclusief de jeugdinrichtingen en de TBS-klinieken. Het toezicht richt zich met name op het uitvoeren van taken (het tenuitvoerleggen van vrijheidsstraffen, de voorlopige hechtenis en de resocialisatie van gedetineerden), het beheer en de kwaliteitszorg in de inrichtingen en de resultaten in het gevangeniswezen. Ook verricht de inspectie voor het gevangeniswezen onderzoek naar incidenten. De inspectie voor het gevangeniswezen werkt onafhankelijk en rapporteert gevraagd en ongevraagd rechtstreeks aan de minister van Justitie. Op deze wijze kan de Tweede Kamer beter worden geinformeerd en kan zij haar controlerende taak beter uitvoeren. Er gaat 1 miljard gulden om in het gevangeniswezen.
De inspectie voor het gevangeniswezen is te vergelijken met de inspectie politie. Deze inspectie houdt toezicht op de 25 regiokorpsen en de KLPD. De inspectie voor het gevangeniswezen dient een formele positie te krijgen in de wet.

'De maatschappelijk relevante prestaties moeten omhoog in het gevangeniswezen. Het gevangeniswezen moet haar doelen vertalen in duidelijk, meetbare resultaatafspraken. Zij zal inzichtelijk verantwoording moeten afleggen over het realiseren van doelen in relatie tot de budgetten. Sturen op cijfers en getallen is onvoldoende. De regie vanuit Den Haag moet krachtiger en duidelijker worden,
geen centralisatie overigens, wel centraal beleid. Het zwaartepunt van de organisatie blijft in de regio liggen.', aldus Rietkerk.

Naar de mening van het CDA bestaat er onvoldoende overeenstemming over de normen waaraan de detentie moet voldoen, noch op de manier waarop je die kunt bereiken. Gevangenisdirecteuren hebben een eigen budget, een eigen jaarverslag, eigen tradities en veel vrijheid in de bedrijfsvoering. De jaarverslagen van de afzonderlijke inrichtingen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken.
Rietkerk: 'Het is een slechte zaak, dat de jaarverslagen niet te vergelijken zijn. Net zoals bij de jaarverslagen en de financiele huishouding van de politiekorpsen, zou het een goede zaak zijn als de Algemene Rekenkamer hier eens goed naar ging kijken.'

Woordvoerder: Theo Rietkerk, 06-51603649

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter,
06-53714623

21 aug 01 17:00

Deel: ' CDA wil inspectie gevangeniswezen '
Lees ook