Ingezonden persbericht


- PERSBERICHT -

CDA wil relschoppers zelf voor schade laten opdraaien

CDA-fractievoorzitter Leonard Geluk vindt dat de relschoppers, die afgelopen woensdagnacht veel schade hebben veroorzaakt, deze schade zelf moeten betalen. Hij heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd zich hiervoor in te spannen. Geluk schrijft het College dat de schade maximaal verhaald moet worden op de vandalen. Niet de gemeente en niet de ondernemers, maar de vandalen zelf moeten de financiele consequenties van hun wangedrag dragen. Het CDA is van mening dat vandalen niet alleen op grond van het strafrecht vervolgd moeten worden, maar dat zij ook in een civielrechtelijke procedure tot vergoeding van de schade moeten worden gedwongen. 'Als je een nieuw bushokje van de RET moet betalen voor het bedrag van enkele maandsalarissen, dan laat je het wel een tweede keer' aldus Leonard Geluk. De CDA-er vindt dat deze aanpak niet alleen voor relschoppers, maar ook voor andere vandalen moet gelden, zoals graffiti-spuiters.

In bijlage treft u de integrale tekst van de schriftelijke vragen, zoals deze hedenmorgen zijn ingediend bij het College.


---
noot voor de redactie/ niet voor publicatie: voor nadere informatie Leonard Geluk, 06 - 233 66 905.

Middels een tweewekelijkse nieuwsbrief proberen wij zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van zaken die in de Rotterdamse politiek spelen en voor het CDA in het bijzonder. Graag zouden wij ook uw emailadres opnemen in onze verzendlijst. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, laat ons dat weten via cda@stadhuis.rotterdam.nl

CDA-gemeenteraadsfractie
Coolsingel 40, Kmr. SH 1
3011 AD Rotterdam

tel. 010 - 417 21 34
fax 010 - 433 03 32
internet: https://www.cda.nl/rotterdam
e-mail: cda@stadhuis.rotterdam.nl


Bijlage

Aan het College van B&W
t.a.v. de voorzitter, mr. I.W. Opstelten
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 13 mei 2002

Betreft : schriftelijke vragen over civielrechtelijke aansprakelijkheid van vandalen

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 19 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de gemeenteraad van Rotterdam stel ik u hierbij de volgende schriftelijke vragen, alsmede een korte toelichting op deze vragen:

Afgelopen woensdagnacht kwam het, na de verdienstelijke overwinning van Feyenoord in de finale om de UEFA-cup, na middernacht tot ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam. Hierbij is grote schade ontstaan aan zowel gemeenschappelijke (= gemeentelijke) als aan particuliere eigendommen. Naar het oordeel van de CDA-fractie dient deze schade maximaal te worden verhaald op de vandalen. Niet de gemeenschap en niet de ondernemers, maar de vandalen zelf moeten de financiële consequenties van hun wangedrag dragen.

Ik leg u de volgende vragen voor:


1. Hoe groot is de totale schade als gevolg van de ongeregeldheden, zowel voor particulieren als voor de gemeente?
2. Op welke wijze gaat u de door de gemeente geleden schade, aanvullend op de strafrechtelijke vervolging, in rekening brengen bij de daders?
3. Op welke wijze zal het College particulieren ondersteunen bij het verhalen van de schade op de daders?
4. Bent u met de CDA-fractie van mening dat vormen van vandalisme mede kunnen worden verminderd doordat de daders door de gemeente zelf, naast strafrechtelijke vervolging, ook financieel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij veroorzaken?
5. Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en met welke resultaten gebeurde dat reeds in het verleden en op welke wijze wordt deze civielrechtelijke aanpak van vandalen de komende periode geïntensiveerd?
Met vriendelijke groet,

Mr. L.K. Geluk
Voorzitter CDA-fractie

Deel: ' CDA wil relschoppers zelf voor schade laten opdraaien '
Lees ook