CDA

: Nieuws : CDA: Handen af van het Waddengas (111199)

CDA: Handen af van het Waddengas (111199) CDA: Handen af van het Waddengas (111199)
Begroting OCW Begroting OCW
Conferentie Hoe houden we onze democratie vitaal Conferentie Hoe houden we onze democratie vitaal
Partijraad neemt resolutie over veiligheid aan Partijraad neemt resolutie over veiligheid aan
Toespraak Van Rij, CDA-Partijraad te Oss Toespraak Van Rij, CDA-Partijraad te Oss
Speech Jaap de Hoop Scheffer CDA-partijraad 6 november 1999 Speech Jaap de Hoop Scheffer CDA-partijraad 6 november 1999 CDA: geen gasboringen in Waddenzee (051199) CDA: geen gasboringen in Waddenzee (051199)
Discussieer mee over bijstandsmoeders Discussieer mee over bijstandsmoeders

CDA: Handen af van het Waddengas (111199)

Den Haag, 11 november 1999

Brief van 5 november 1999 AEP 99071760 van de minister Jorritsma en Pronk en staatssecretaris Faber over GASWINNINGSBELEID in de WADDENZEE

Mevrouw de Voorzitter,
De CDA-fractie kan de situatie waarin met name de PvdA thans verkeert niet beter karakteriseren dan via een gedicht van de hand van Frank van Pamelen (Trouw d.d. 9 november 1999):

Welnee, zegt Pronk, dat boren op de Wadden
Dat doet ons socialisten niet zo veel
Vooral door die ontbindende bepaling

Want daarin staat gewoon heel essentieel:
Er mag geen sprake zijn van bodemdaling
Wanneer die het karakter blijvend schaadt

En verder hebben wij behoorlijk maling
Aan wat in ons partijprogramma staat
Of wat we aan milieubewustzijn hadden

Want dát karakter hebben we alvast
Zo goed als onherstelbaar aangetast

De CDA-fractie bespreekt 3 punten.


1. Haar eigen standpunt over het boren naar het waddengas luidt dat dit niet dient te geschieden, noch voor exploratie, noch voor exploitatie. Er bestaat geen economische noodzaak, elk maatschappelijk draagvlak ontbreekt en ecologische schade als gevolg van bodemdaling kan niet worden uitgesloten. De Waddenzee is een uniek natuurgebied van mondiale betekenis. Het is zowel op nationaal niveau als volgens internationaal verdragsrecht beschermenswaardig en ook grotendeels concreet beschermd. Een verlengd moratorium is wel het minste waartoe nu dient te worden besloten. De regering mag niet overgaan tot het toestaan van boringen naar waddengas; of het nu proefboringen betreft dan wel boringen voor gaswinning en of die boringen nu op zee plaatsvinden, vanaf de eilanden of schuin vanaf de vaste wal. Dàt er zich bodemdalingen voordoen staat vast. Men vergelijke de situatie in Groningen en op Ameland. Dàt daardoor schadelijke effecten ontstaan voor het buitengewoon delicate ecologische evenwicht van de Waddenzee valt niet uit te sluiten, zeker niet als ook rekening wordt gehouden met de niet door ons te beïnvloeden zeespiegelrijzing. Het voorzorgbeginsel noopt dus tot de beslissing: niet boren.


2. De brief van het kabinet bevat interne tegenstrijdigheden. Eerst staat er: de nieuwe PKB zal geen proefboringen in de Waddenzee toestaan. Dan staat er dat het unieke karakter van het Waddengebied als wet-land behouden dient te blijven. Essentieel is daarvoor: geen bodemdaling die dat karakter blijvend aantast. Er worden voorwaarden geformuleerd die tot dit resultaat leiden en kan daaraan een voldoende invulling worden gegeven maar hoe weet men dat van te voren? -, dan volgt vergunningverlening voor die schuine boringen vanaf de vaste wal.
Dàn volgt een zin die rechtstreeks in strijd is met de zojuist geciteerde PKB-formule want: Voor Ballum en Ballonplaat wordt in dat geval toestemming gegeven tot het verrichten van een proefboring. Ook verdere winning wordt dan mogelijk en verder eveneens toestemming tot het verrichten van proefboringen bij Eemsmond en ook dan kan weer winning volgen. Die PKB-Waddenzee wordt dus ook bijvoorbaat uitgehold en tot een voos stuk papier gedegradeerd. Er dreigt alleszins aantasting van het unieke karakter van het Waddengebied!

De dichter heeft de brief in alle geval heel goed gelezen. De kabinetsbrief deugt gewoon niet en we moeten het kwaad in de kiem smoren. Omdat er geen economische noodzaak tot winning van het waddengas bestaat, prevaleren hier de natuurwaarden.


3. Het kabinet spreekt sedert vrijdag absoluut niet met één mond, in tegendeel. Hoorden we minister Pronk vrijdag uit en te na verklaren, dat na onderzoek zal komen vast te staan dat onherstelbare schade niet zal zijn uit te sluiten geen boringen zegt hij dan flink -, zijn collega Jorritsma roept ons vanaf de voorpagina van de krant toe dat datzelfde onderzoek zal uitwijzen dat geen blijvende schade zal intreden en dat er zeker geboord gaat worden. Dit nu is ten ene male met elkaar onverenigbaar en dus en eens te meer een bewijs hoe voos het compromis is dat het kabinet in zijn brief voorstelt. De CDA-fractie wenst vandaag te horen welke interpretatie - niet boren of wel boren nu die van het kabinet is! De kwestie spitst zich trouwens nog nader toe voor wie zich afvraagt waar de PvdA nu eigenlijk staat: houdt zij zich bij deze vrije kwestie nu wel of niet aan haar eigen verkiezingsprogramma en aan de duidelijke uitlating van haar partijleider, de heer Kok die in april 1998 nog publiekelijk heeft gedaan, nl. niet boren. De CDA-fractie wenst vandaag van zowel het kabinet als de grootste coalitiepartij haring of kuit. Een zich zelf respecterende Tweede Kamer mag zich niet met de kluit in het riet laten sturen. Handen af van het waddengas is dan ook het enige motto dat volgens de CDA-fractie gehanteerd mag worden.

Kamerlid: P.C.E. van Wijmen

Deel: ' CDA zegt handen af van waddengas '
Lees ook