Gemeente Eindhoven


Persbericht: 15 september 1999, no. 50.

Veiligheid primair

Centrale groene ruimte in hart van Meerhoven

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven kiest voor een centrale groene ruimte als nieuwe drager voor het uitbreidingsplan Meerhoven. Het dagelijks bestuur van de stad komt tot dit besluit, nadat in gezamenlijk overleg van rijk, provincie en gemeente - op basis van de uitkomsten van de second opinion "De plas Meerhoven bij Eindhoven" - is besloten af te zien van de aanleg van een plas. Met dit besluit kiest het college voor een hoogwaardige alternatief, die de essentie van het Masterplan Meerhoven volwaardig ondersteunt.

Nieuwe plandrager
De eerste schetsen van de nieuwe plandrager tonen een grote groene ruimte van ca. 60 ha, die reikt van de Heerbaan (zuiden) tot aan het nieuwe luchtmachtareaal (noorden). De contouren van de woon- en werkgebieden én ook het centrum zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het alternatief is ontworpen door het bureau Teun Koolhaas Associates, stedenbouwkundig adviseur voor het Masterplan Meerhoven. Aan het ontwerpbureau is als uitgangspunt meegegeven een nieuwe plandrager te ontwerpen die centraal in het plan ligt, een groen en onbebouwd karakter heeft en beeldbepalend en samenbindend is voor het hele plangebied. Met andere woorden een plandrager die de essentie van het Masterplan ondersteunt en een volwaardig alternatief is voor de waterplas.

De nieuwe plandrager omvat naast het gebied waar voorheen de waterplas was gesitueerd, tevens het zuidelijk gelegen gebied (Meerpark) waarin o.a. de sportvelden van Meerhoven zijn gepland als ook de noordelijk gelegen bosgebieden (tussen Flight Forum en Lake Forum). De omvang van deze centrale groene ruimte komt daarmee op ca. 60 ha; alle bewoners van Meerhoven kunnen het gebied binnen enkele minuten bereiken. De schetsen van de nieuwe plandrager vertonen stijlkenmerken van de Engelse landschapsparken waarin grote open ruimtes worden afgewisseld door bosgebieden en boomgroepen en waarin hoogteverschillen en kleinschalige waterpartijen een steeds wisselend beeld opleveren.

De centrale open ruimte is in de visie van de ontwerpers 'een stadsweide' waar op de grasvelden paarden kunnen worden geweid of andere grazers rond kunnen lopen, maar die ook kan worden gebruikt voor eventuele openluchtactiviteiten in Meerhoven. In de ontwerpvisie van bureau TKA kent het gebied een grote variatie en veel contrasten. Zo is er een harde stedelijke rand nabij het centrum (Meerrijk), Zandrijk en Grasrijk, tegenover een zachte meer natuurlijke rand nabij Waterrijk.
Er zijn grote open ruimten maar ook besloten bosgebieden. Ook in de hoogte is een grote variatie; gedacht wordt om uitzichtheuvels te maken tegenover lage gebieden met kleinschalige waterpartijen. Water speelt in het ontwerp overigens een belangrijke rol. Het overtollige water uit de woon- en werkgebieden komt terecht in een kleinschalige waterpartij. Via een natuurlijk vormgegeven watersysteem kan het vervolgens rondgestuwd worden door Meerland.

Aanvullend op de ontwerpschetsen is het college van mening dat bij de inrichting van het gebied hoge kwaliteitseisen moeten worden gesteld, bijvoorbeeld door het plaatsen van grote bomen, zodat het unieke karakter van het gebied ook op korte termijn (binnen een paar jaar) door de gebruikers kan worden ervaren.

Second opinion
Aanleiding voor de nieuwe plandrager vormt het resultaat van de second opinion, die het eerder uitgebrachte advies van de Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen (juli '99) bevestigt. Dat advies geeft aan dat de plas in de voorgestelde vorm een nieuw en niet te kwantificeren risico toevoegt aan de vliegveiligheid rond het vliegveld Eindhoven Airport. In opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie, het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is de second opinion opgesteld. De uitkomsten van de second opinion hebben tot het gezamenlijke besluit geleid om de plas niet aan te leggen. Bij het ontwerpen van de nieuwe plandrager zal met de aanbevelingen van de second opinion rekening worden gehouden.

Van schets naar inrichtingsplan
In de komende maanden worden de schetsen voor de nieuwe plandrager verder ingevuld en uitgewerkt. De gemeente is voornemens de direct betrokkenen bij de ontwikkeling van Meerhoven (huidige en toekomstige bewoners en anderen betrokkenen) nadrukkelijk bij dit proces te betrekken.
Het college van burgemeester en wethouders start in verband met de voorgenomen planwijziging een procedure tot partiële herziening van het bestemmingsplan Meerhoven. Het voornemen is dat te bespreken in de commissievergadering van 27 september a.s. Vervolgens zal aan de raad een voostel ter besluitvorming worden voorgelegd. Particulieren die zich benadeeld voelen door wijziging van de plandrager, kunnen te zijner tijd bezwaar maken tegen de bestemmingsplanprocedure. De gemeente zal daarover tijdig informatie verstrekken.

Deel: ' Centrale groene ruimte in hart van Meerhoven Eindhoven '
Lees ook