Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu


Centrum voor gezondheidsonderzoek bij rampen van start 12 februari 2003

Op 13 februari heeft staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS bij het RIVM het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) geopend. Het centrum moet kennis over gezondheidsonderzoek bij rampen ontsluiten en beschikbaar maken. Verder zet het CGOR een adviesstructuur op die het bevoegd gezag (meestal burgemeester of minister) snel na een ramp kan adviseren of een gezondheids-onderzoek nodig is en in welke vorm. Daarnaast dient het CGOR voorbereidingen te treffen voor een snelle en adequate uitvoering van een dergelijk onderzoek en desgevraagd ondersteuning te bieden bij de uitvoering.

Lichamelijke klachten, emotionele en psychosociale problemen kunnen na een ramp jarenlang doorwerken. Een goede nazorg helpt de nadelige gevolgen van een ramp op de gezondheid te beperken en kan onzekerheid bij de slachtoffers verminderen. Het belangrijkste doel van gezondheidsonderzoek is in kaart brengen van de medische en psychosociale zorgbehoefte, zodat hulpverleners daar beter op kunnen inspelen.

Wat zal het CGOR doen?

Bij het uitbreken van een ramp moet heel snel worden besloten of gezondheidsonderzoek nodig is en in welke vorm. Dat blijkt uit de evaluaties van recente rampen. Het openbaar bestuur moet zo'n beslissing nemen en kan daarbij het CGOR om advies vragen.

Het feitelijk uitvoeren van onderzoek is een complexe en omvangrijke taak. Daartoe ontwikkelt het CGOR samen met alle betrokken organisaties de infrastructuur die nodig is voor een snelle start van gezondheidsonderzoek of -monitoring na een ramp. Deze methoden, richtlijnen en protocollen zijn vervolgens beschikbaar voor gebruik bij gezondheidsonderzoek en voor integratie in bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen.

Het CGOR kan worden gevraagd om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van een gezondheidsonderzoek en het opzetten van een (lokale) projectorganisatie daarvoor. Daarbij kan het centrum ook terugvallen op een netwerk van deskundigen.

Samenwerking

Het CGOR, dat ondergebracht is bij het RIVM in Bilthoven, is opgericht in opdracht van het Ministerie van VWS. VWS is ook mede-oprichter van de stichting Impact, het kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen en van het Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde (NIvU). Het CGOR zal intensief samenwerken met Impact en NIvU. Andere samenwerkingspartners zijn onder meer openbaar bestuur, ministeries, rampenbestrijdingsorganisaties, GGD's en GHOR-organisaties (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), kenniscentra (waaronder universiteiten) en zorgverlenende instellingen.

Opening

Staatssecretaris Ross-van Dorp installeerde mevrouw Lanphen als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het Centrum. Mevrouw Lanphen is huisarts en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie onderzoeken cafébrand Volendam. Verder is zij onder andere lid van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg en voormalig voorzitter van de KNMG. Tijdens de opening van het CGOR heeft het NIvU het rapport 'Logistiek basisplan gezondheidsonderzoek bij rampen' gepresenteerd. Tenslotte heeft de staatssecretaris de website van het CGOR in gebruik gesteld (www.rivm.nl/cgor).

naar de site

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, T:030-2749111, F:030-2742971

Deel: ' Centrum voor gezondheidsonderzoek bij rampen van start '
Lees ook