Gemeente Wervershoof


Binding 3 oktober

---

FRACTIEVERGADERINGEN
POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats bijeenkomst

8-10 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

8-10 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC

9-10 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD

15-10 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA
---

Algemene informatiebijeenkomsten betreffende het Centrum-Westrandproject op 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk en 8 oktober in partycentrum Van Rooyen

Rond de vorige jaarwisseling is in de Binding op uitvoerige wijze het Centrum-Westrandproject belicht. In grote lijn gaat het om het verhuizen van de sportclubs. Woningbouw wordt daardoor op de vrijgekomen plek mogelijk. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld. Het begint nu allemaal wat concreter te worden.

Op basis van de uitgangspunten en de wensen van de betrokken partijen, wil het gemeentebestuur gezamenlijk een ontwikkelingsplan opstellen.

Op grond van dit ontwikkelings- en stedenbouwkundig plan zal de gemeenteraad zich uitspreken over de definitieve voortzetting van de plannen.

Het gemeentebestuur wil u graag informeren over de plannen en de stand van zaken. Tevens wil het gemeentebestuur een indruk krijgen van uw ideeën ten aanzien van de plannen. Dit wordt gedaan via twee bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gehouden op:


- donderdagavond 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk, Sportlaan 10;


- maandagavond 8 oktober in partycentrum Van Rooyen, De Hoek 6.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Het programma voor beide avonden luidt als volgt:


1. opening door de burgemeester2. wat er is voorafgegaan aan de plannen3. Centrum-Westrandplan: wat, waarom en hoe

4. plan van aanpak


5. gelegenheid tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen

6. discussie per tafel over een aantal stellingen

7. gelegenheid tot commentaar en toelichting op de stellingname

8. algemeen vragenrondje


9. afsluiting

De afsluiting is gepland omstreeks 22.00 uur.

Een ieder is van harte welkom!

---

De Dierenbescherming heeft een collectevergunning voor de periode van 30 september tot 6 oktober. Van 7 oktober t/m 13 oktober heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een collectevergunning.
---

Herstraatwerkzaamheden Floralaan
.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de herbestrating van het parkeerhofje aan de Floralaan voor de huisnummers 9-15.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle- en reparatieronde is donderdag 25 oktober.
---

Aanvragen bouwvergunningen


1. fam. Laan, Zeeweg 15, 1693 AR Wervershoof voor het veranderen van de woning op het perceel Zeeweg 15;


2. R.A.M. Grooteman, Simon Koopmanstraat 133, 1693 BD Wervershoof voor het veranderen van de bijkeuken op het perceel Simon Koopmanstraat 133.

Meldingen bouwvoornemen

J.C.M. Wiebring, Belmolendijk 32, 1693 DJ Wervershoof voor het vergroten van de garage op het perceel Belmolendijk 32.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.
---

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan M. de Ligt, Zwaagdijk 175, Zwaagdijk voor het plaatsen van een berging op het perceel Zwaagdijk 175.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 4 oktober 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

---

Verleende bouwvergunningen

N. Schouten en Zonen b.v., Liederik 1, 1683 NA Zwaagdijk voor het verhogen van de goothoogte van een gedeelte van de bestaande kassen op het perceel Liederik 1 (21 september 2001);

---

Vrijstelling ex artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

door het toepassen van de mogelijkheid genoemd in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften in het bestemmingplan "Kagerdijk" en toe te staan dat een kapsalon wordt gevestigd in Sport en Partycentrum "De Dars", Europasingel 114-116, 1693 GV Wervershoof( 27 september 2001).
---

De gemeenteraad heeft op 20 september 2001 de 7e wijziging van de Legesverordening 1997 vastgesteld.

Deze wijziging ligt vanaf heden voor een ieder tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis kosteloos ter inzage op de sector Middelen.

Exemplaren van de wijziging zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de kosten.

De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

---

De burgemeester van de gemeente Wervershoof maakt ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 4 oktober 2001 voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte, ter inzage ligt het door de raad van de gemeente Wervershoof d.d. 20 september 2001 genomen voorbereidingsbesluit ten behoeve van het herbouwen van een woning op het perceel Zwaagdijk 105.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 4 oktober 2001.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een ieder die meent door dit voorbereidingsbesluit rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen, binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Wervershoof, postbus 41, 1993 ZG Wervershoof.

Een bezwaarschrift schorst het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Wervershoof, 3 oktober 2001

De burgemeester van Wervershoof

Mw. J.M. van Wel-Karbet

---

Verleende vergunningen


- vergunning aan Dorkas Hulp Nederland voor het houden van een statiegeldflessenactie op 9 en 10 november in het kader van de nationale voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa (25 september)


- vergunning aan de Nederlandse Hartstichting voor het houden van een collecte in 2002 (25 september)

---

Deel: ' Centrum-Westrandproject gemeente Wervershoof '
Lees ook