NIBRACertificatieregeling brandmeldinstallaties verbeterd

Per 1 januari 2000 is de vernieuwde Regeling Brandmeldinstallaties van kracht. Dat betekent dat een aantal verbeteringen is doorgevoerd. Doel: verhogen van kwaliteit. De regeling is de opvolger van de versie van 1997 en richt zich op de kwaliteit in het totstandkomingsproces van gecertificeerde brandmeldinstallaties: van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) tot installatie, onderhoud en beheer.

Deze verbeteringen komen op het volgende neer. Eenduidige criteria aan alle voorbereidend activiteiten die invloed hebben op de kwaliteit van de brandmeldinstallatie. Hiermee wordt aan iedereen die voldoet aan de criteria de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het certificeringsproces; zo wil men de kwaliteit van de brandmeldinstallaties in Nederland op een hoger niveau brengen. De segmentindeling (hoog / middel / laag) is losgekoppeld van de risicoklasse, de inspectiefrequentie en de certificaatkosten. De inspectiefrequentie is eenduidig door een nieuw ontwikkeld model te bepalen. De eisen die worden gesteld aan de opsteller van het Programma van Eisen (PvE?opsteller) zijn enigszins verlaagd. De criteria zijn beter op de marktsituatie afgestemd.

De Regeling Brandmeldinstallaties is opgesteld door: het Landelijk Netwerk voor de Brandpreventie (LNB), namens de brandweer; het Verbond van Verzekeraars, namens de verzekeringsbranche; de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (VEBON), namens de branddetectiebedrijven, de fabrikanten en de leveranciers; de Vereniging voor Veiligheid en Beveiliging (VVB), namens de inspectie?instellingen; het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA), als opleidingsinstituut; de Unie van Elektrotechnische Ondernemers (UNETO), namens de installatie? en onderhoudsbedrijven; het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Directie Brandweer en Rampenbestrijding, namens de overheid als adviseur; het Nationaal Centrum voor Preventie; voor de coordinatie en de certificatie van bedrijven en brandmeldinstallaties.

Wie informatie wil of de nieuwe Regeling Brandmeldinstallaties wil bestellen, kan terecht op Internet: www.ncpreventie.nl of contact opnemen met het secretariaat Brandbeveiliging van het Nationaal Centrum voor Preventie: mevrouw Addie Albers, telefoon (030) 229 60 23.

Deel: ' Certificatieregeling brandmeldinstallaties verbeterd '
Lees ook