COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

CGB: leeftijdsgrenzen nadelig voor vrouwen

CGB: leeftijdsgrenzen nadelig voor vrouwen

COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

Onderwerp; leeftijdsgrens bij opleiding nadelig voor vrouwen

Datum: 3 februari 1999
Contactpersoon: M.H. Cornelissen
Telefoon: 030 . 2335 105

Regeling houdt geen rekening met specifieke levensloop van vrouwen

ONTHEFFING LEEFTIJDSGRENS BIJ OPLEIDING TOT RECHTER TE STAR

Het ministerie van Justitie houdt bij het verlenen van een ontheffing van de leeftijdseis van maximaal 31 jaar om toegelaten te worden tot de opleiding voor de rechterlijke macht geen rekening met de specifieke levensloop van vrouwen. Zo gelden omstandigheden die samenhangen met zwangerschap en moederschap nooit als een mogelijke reden om een ontheffing te verlenen. Het Ministerie handelt daarmee in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Dit oordeelt de Commissie na twee klachten van vrouwen die niet toegelaten werden tot de opleiding omdat zij niet voldeden aan de leeftijdseis.

De vrouwen stelden dat zij door het krijgen van kinderen niet in staat waren om aan de gestelde leeftijdseis te voldoen. Een ontheffing werd hen geweigerd. Het Ministerie stelt dat een ontheffing alleen verleend wordt als er sprake is van niet aan de persoon toe te rekenen omstandigheden. In de praktijk wordt deze clausule alleen toegepast bij ziekte.

De Commissie is het niet eens met het Ministerie. Een beroep op een ontheffing wegens zwangerschap en moederschap wordt nooit als een mogelijke reden geaccepteerd. Zwangerschap wordt hiermee gelijk gesteld met alle andere factoren waardoor mensen niet in staat zijn de gestelde leeftijdsgrens te behalen. Terwijl zwangerschap en moederschap onlosmakelijk verbonden zijn met het vrouwzijn. Hierdoor worden ongelijke gevallen op gelijke wijze behandeld en dit is in strijd met de wet.
Dit betekent niet dat alle gevallen waarin een vrouw met deze redenen een beroep op een ontheffing doet, ook moeten worden gehonoreerd. Het moet echter wel mogelijk zijn om een afweging te maken of een ontheffing op deze gronden redelijk is.

De Commissie wijst er tenslotte op dat wetgeving in voorbereiding is die het stellen van leeftijdseisen bij werving en selectie verbiedt.

Deel: ' CGB leeftijdsgrenzen nadelig voor vrouwen '
Lees ook