NIZW

Samenwerking met China op gebied van zorg

Chinese zorgstructuur verandert met hulp van Nederlandse partners

Nederland en China zijn een samenwerking begonnen op het gebied van de gezondheidszorg. De staatssecretaris van het Ministerie van VWS en de vice-voorzitter van de Chinese State Development Planning Commission hebben daarvoor de samenwerkingsovereenkomst getekend die vanaf augustus 1999 vaste vormen begint te krijgen. Het doel van de overeenkomst is om de structuur van de Chinese gezondheidszorg anders, beter, efficiënter te maken en zo aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Veranderende behoeften
Sinds de opening naar het westen is China in een razendsnel hervormingsproces verzeild geraakt. Een aantal oorzaken heeft geleid tot een behoefte aan een andere voorzieningenstructuur: de economie die meer marktgericht is, de een-kind-per-gezin-politiek, de vergrijzing van de bevolking, de stijging van de levensstandaard en het snellere ritme van het maatschappelijk leven. De huidige voorzieningenstructuur is grotendeels geïnspireerd door het communistische model met grote ziekenhuizen als uitgangspunt. Dit in tegenstelling tot Nederland waar de huisarts een poortwachtersfunctie heeft. Als gevolg van de veranderende behoeften zou het zwaartepunt in de voorzieningen moeten verschuiven van de grotere instituten naar de eerstelijnzorg en naar voorzieningen op wijkniveau. Daarnaast wordt de vraag naar specifieke voorzieningen voor ouderen en gehandicapten groter.

Uitwisseling van kennis
De samenwerking tussen Nederland en China concentreert zich op twee grote steden aan de oostkust: Suzhou en Qingdao. Hier worden huisartsenpraktijken en thuiszorg opgezet. Verder gaat er een uitwisseling plaatsvinden van allerlei soorten experts op het gebied van zorgmanagement, ouderenzorg en informatiedeskundigen. Er wordt een trainingscentrum opgezet voor beroepen in de zorg en Chinese beroepskrachten worden opgeleid en krijgen advies over zaken als financiële consequenties, het ombuigen van patiëntenstromen, verwijzingen, revalidatietechnieken en geriatrische kennis. In Nederland worden momenteel instellingen gezocht die een samenwerkingsverband willen aangaan met de betrokken Chinese instituten. Verder wordt onderzocht in hoeverre vanuit het Nederlandse bedrijfsleven interesse bestaat om in de samenwerking te participeren. Ook worden samenwerkingsverbanden aangegaan tussen Nederlandse en Chinese opleidingsinstituten.

Deel: ' Chinese zorgstructuur verandert met Nederlandse hulp '
Lees ook