Centrum Informatie en Documentatie Israël


Persbericht Den Haag, 30 november 1999

CIDI verwijt politie Duiven laks optreden

Politie De Liemers/Unit West Rijksweg 56a 6921 AJ Duiven

t.a.v. de heren Rook en Semlaly

Den Haag, 30 november 1999

Mijne heren,

Met diepe teleurstelling heb ik kennisgenomen van uw mediabericht dat uw onderzoek naar de militaria beurs in Duiven van 30 oktober jl. geen strafbare feiten heeft opgeleverd.

Kennelijk is de aangifte die ik heb gedaan, vergezeld van oud en nieuw Nazi-materiaal, voor Justitie onvoldoende reden om tot vervolging over te gaan van de handelaren, die zich schuldig hebben gemaakt aan de verspreiding van racistisch materiaal. Dat bevestigt CIDI's overtuiging dat de politie zelf op de militaria beurs aanwezig had moeten zijn om op heterdaad proces verbaal op te maken. Voor uw weigering om te komen, nadat ik daar telefonisch om verzocht heb, bestaat geen enkel excuus. Ook niet dat u het deze ochtend zo druk had.

Immers, in tegenstelling tot hetgeen u in uw persbericht schrijft was u al vr 30 oktober over deze beurs in Duiven genformeerd door het Openbaar Ministerie Amsterdam en Arnhem. U had dus wel degelijk voldoende voorbereidingstijd om ter plekke een onderzoek in te stellen. Dat het onderzoek nu in een impasse is geraakt, is dan ook alleen te wijten aan het feit, dat u hebt nagelaten zelf naar de beurs toe te gaan.

Tot slot wil ik u erop wijzen, dat ik aangifte heb gedaan naar aanleiding van hetgeen ikzelf en anderen ter plekke gezien hebben. Bij de aangifte zijn kopien gevoegd van het uitgestalde Nazi-materiaal. Dat materiaal is zonder meer strafrechtelijk verboden en optreden hiertegen staat los van de eventuele getuigenis van derden.

Ik heb uw persbericht en mijn reactie daarop eveneens toegezonden aan Minister Korthals van Justitie.

Hoogachtend,

drs. H.M. Hirschfeld, adjunct-directeur CIDI

cc: Minister van Justitie, Mr. A.H. Korthals Mr. B.O. Dittrich

Mr. A.H. Korthals Minister van Justitie

Per Fax

Den Haag, 30 november 1999

Zeer geachte heer Korthals,

Bijgaand zend ik u mijn reactie op het persbericht van de politie in Duiven over de militaria beurs die op 30 oktober jl. in Duiven plaatsvond. De politie laat hierin weten, dat het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten op deze beurs in een impasse is geraakt en derhalve is afgesloten.

Ik verzoek u al het mogelijke in het werk te stellen het onderzoek te heropenen en na te gaan waarom de politie in Duiven op 30 oktober jl. niet zelf naar de beurs is gekomen, ondanks het feit dat zij op de hoogte waren dat deze zou plaatsvinden en na te gaan waarom de politie in materiaal dat evident aanzet tot haat geen reden tot vervolging ziet.

Hoogachtend,

drs. H.M. Hirschfeld, adjunct-directeur CIDI


(c)CIDI, 1999

Deel: ' CIDI verwijt politie laksheid bij militaria beurs Duiven '
Lees ook