Akzo Nobel

Cijfers 2000 over gezondheid, veiligheid en milieu

AkzoNobel wil 'beste van de klas zijn'

Arnhem, 17 augustus 2001 Akzo Nobel is overgegaan op een nieuwe methodiek van verslaglegging over de geleverde prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (GVM). Vandaag zijn door de onderneming de GVM-gegevens over het jaar 2000 gepubliceerd. Zij illustreren de prestaties voor vijf belangrijke GVM-aspecten, afgezet tegen de streefcijfers voor 2005: specifieke emissies naar water, lucht en bodem naast gegevens over veiligheid en ziekteverzuim.

Genoemde vijf parameters geven een algemeen beeld van het GVM-klimaat in geheel AkzoNobel. Vanaf volgend jaar zal op deze gegevens externe accountantscontrole worden toegepast. Achter deze cijfers schuilt een veelheid van details vanuit vele Akzo Nobel-vestigingen die wereldwijd hun eigen milieuverslag publiceren en aan de gemeenschap aanbieden.

Dag Strömqvist, lid van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel en verantwoordlijk voor GVM-zaken, licht de voordelen van de nieuwe verslagleggingmehodiek toe: "Bij de oude werkwijze gaven wij onze business units streefcijfers, verzamelden min of meer de gegevens van de verschillende locaties, en publiceerden een deel van de resultaten. Het was eigenlijk meer een kwestie van verzamelen en publiceren van cijfermatige gegevens dan van werkelijk management ervan. We hebben er nu voor gekozen de cijfers ten aanzien van vijf specifieke parameters op corporate niveau te consolideren. De business units concentreren zich daarbij op het samenstellen van hun eigen plan om de targets te halen, het verlagen van de niveaus voor hun locatie, en het werken aan verbeteringen. Zo krijgen wij een helder overzicht van wat de drie groepen - Pharma, Coatings en Chemicals - op dit gebied tot stand brengen."

"Publiceren we nu dus minder gegevens dan betekent dat geenszins dat we minder ondernemen. Integendeel, we doen juist meer. We kunnen ons nu richten op iedere locatie afzonderlijk en op verbetering van het lokale functioneren. Onze insteek is alle locaties op één niveau te brengen door overal de hoogste normen aan te leggen. Als men bijvoorbeeld een fabriek bouwt in Azië, stelt de overheid daar wellicht minder strenge eisen dan in Nederland. Wij zullen wel van de strenge regelgeving uitgaan en die voor de gehele onderneming toepassen. Dat betekent dat we niet op de uitgaven willen beknibbelen. Wij kiezen ervoor een norm te hanteren die ons tot de beste van de klas kan maken."

Een van de GVM-kwesties die momenteel bij Akzo Nobel in de schijnwerper staat, is Product Stewardship. Van alle business units wordt geëist dat zij een compleet Product Stewardship-systeem opzetten, dat in 2003 operationeel moet zijn. "Onze producten moeten goed beheerd en veilig gehanteerd worden in alle fases van hun bestaan: de ontwikkeling, de fabricage, de distributie, het gebruik, en uiteindelijk de afvalverwerking", aldus de heer Strömqvist. "Begeleiding van de wieg tot het graf, daar gaat het om. Daarnaast is Product Stewardship verbonden met aspecten als eco-efficiency, en ook duurzame ontwikkeling. Aandat laatste wordt nog gewerkt: we zijn op het moment bezig om voor Akzo Nobel een programma voor duurzame ontwikkeling op poten te zetten."


- - -

Deel: ' Cijfers 2000 over gezondheid, veiligheid en milieu Akzo '
Lees ook