Euronext Brussels

PERSBERICHT

Geconsolideerd resultaat eerste halfjaar 2001: EUR 60,4 miljoen (BEF 2.437,6 miljoen), sterk beïnvloed door de verkoop van de participatie in Canal + Polska.

Betaling van een buitengewoon dividend van EUR 24 (BEF 968,16) per aandeel.

Het sukses van het investeringsbeleid van de laatste jaren stelt Deficom in de mogelijkheid aan zijn aandeelhouders een bedrag uit te keren van

EUR 48,2 miljoen (BEF 1.943 miljoen).

In het totaal werd in de loop van het boekjaar meer dan EUR 66,1 miljoen (BEF 2.666,5 miljoen) als dividend en kapitaalvermindering uitgekeerd.

De vennootschap overweegt meerdere nieuwe investeringsprojecten.

Een uitzonderlijk eerste halfjaar

DEFICOM GROUP N.V. (« DEFICOM ») heeft het eerste halfjaar 2001 afgesloten met een geconsolideerd resultaat, deel van de groep, van EUR 60,428 miljoen (BEF 2.437,6 miljoen), tegenover EUR 24,481 miljoen (BEF 987,6 miljoen) voor het eerste halfjaar 2000.

Dit resultaat werd voornamelijk verkregen dankzij de meerwaarde geboekt bij de verkoop van de indirecte participatie in Canal+ Polska, afgesloten in april jongstleden. Deze verrichting volgde de verkoop op, tijdens het boekjaar 2000, van de belangen in Canal + België.

Het resultaat van DEFICOM houdt tevens rekening met de verliezen die werden geboekt op enkele vennootschappen in portefeuille die vooralsnog hun evenwichtspunt niet hebben bereikt.

De opeenvolgende desinvesteringen die tegen zeer gunstige voorwaarden werden uitgevoerd hebben de vennootschap in de mogelijkheid gesteld aanzienlijke geldelijke middelen binnen te halen. Per 30 juni 2001, beschikte DEFICOM buiten de als dividend 2000 (EUR 1 per aandeel) en in het raam van de kapitaalvermindering in juni 2001 uitgekeerde bedragen (EUR 8,45 per aandeel), om en bij over EUR 110 miljoen (BEF 4.400 miljoen) liquide of quasi- liquide middelen.

Het programma « herverdeling van de liquiditeiten » aan de aandeelhouders

Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Bestuur van DEFICOM besloten het programma « herverdeling van de liquiditeiten » aan de aandeelhouders te vervolledigen door de betaling van een buitengewone tussentijds dividend.

Onder voorbehoud van het nazicht der rekeningen door de commissaris-revisor per 31 juli 2001, zal een voorschot op dividend van EUR 24 bruto (BEF 968,16) in de loop van de maand oktober 2001 worden uitbetaald. Informatie hierover zal te gepasten tijde aan de aandeelhouders worden verstrekt.

Globaal voegt de betaling van dit uitzonderlijk dividend zich bij het bedrag van EUR 9,45 (BEF 381,21) dat reeds in het lopende boekjaar werd uitgekeerd, als gewoon dividend en kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders.

Met de uitkering van deze diverse bedragen beoogt de Raad de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden rechtstreeks aan interessante verrichtingen deel te hebben die door de vennootschap werden geboekt en waarbij toch voldoende liquide middelen beschikbaar blijven opdat de vennootschap het vooropgesteld investeringsprogramma zou kunnen voortzetten.

De vooruitzichten

Sedert juli 2001, heeft DEFICOM een nieuwe investering gefinaliseerd. Samen met verscheidene internationale investeerders heeft ze een participatie genomen in de vennootschap Kiala, een logistiek- en multimedia platform aan televerkoopbedrijven. Kiala heeft in juli jongstleden zijn activiteiten in België opgestart en is van plan deze tot verschillende Europese landen uit te breiden.

DEFICOM bestudeert verder verschillende andere investeringsdossiers. Overeenkomstig haar strategie, wil de vennootschap bij voorrang haar tussenkomsten beperken tot een welbepaald aantal dossiers in de communicatie- en mediasector waarin ze een actieve zoniet beslissende rol wil spelen, en waarin ze een reële meerwaarde kan opleveren.

DEFICOM blijft voorts open en attent voor opportuniteiten zowel in West-Europa (hoofdzakelijk Benelux) als in Centraal Europa (Polen, Tsjechische republiek en Hongarije).

De vennootschap stelt alles in het werk om een return op investering te verzekeren die gelijk loopt met de prestaties die kenmerkend waren voor de evolutie over de jongste jaren.

HALFJAARLIJKSE RESULTATEN OP 30.06.2001

De boekhoudkundige informatie in dit persbericht werden niet onderworpen aan de commissaris-revisor

2000 2001

(000) EUR (000) EUR

Recurrente financiële resultaat 1.227,53 2.109,17

Andere recurrente resultaat (1) 761,40 -4.986,58

Resultaat in kapitaal (2) 22.442,73 70.850,29

Deel van het resultaat in de (3) 154,97 -8.113,90 ondernemingen waarop vermogensmutatie
wordt toegepast

Uitzonderlijke resultaten -79,83 26,35

Resultaat voor belastingen 24.506,79 59.885,33

Resultaat van het boekjaar 24.481,63 59.885,33

Deel van derden in het resultaat 0,01 -543,00

Deel van de groep 24.481,62 60.428,33

(1) Integratie van Freestart KFT in de consolidatiekring door de globale methode en niet recurrente lasten verbonden aan de overdracht van Canal+ Polska
(2) Meerwaarde geboekt op de overdracht van Canal+ Polska (3) Negatieve invloed van de participaties die nog verliezen hebben (waaronder TDL Belgium) in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast

Verslag van de Commissaris-revisor per 30 juni 2001

Per 30.06.2001 zijn we overgegaan tot het beperkt nazicht van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde halfjaarlijkse situatie DEFICOM overeenkomstig de normen en aanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze controles omvatten hoofdzakelijk de analyse, de vergelijking en de bespreking van de halfjaarlijkse financiële inlichtingen die ons werden verstrekt en waren derhalve minder uitgebreid dan bij het algeheel toezicht op de jaarrekeningen.

Dit beknopt nazicht heeft geen elementen aan het licht gebracht waarbij betekenisvolle rechtzettingen van de halfjaarlijkse tussenstaat van DEFICOM moesten worden doorgevoerd.

Intrinsieke waarde

Per 30 juni 2001, werd de intrinsieke waarde van het DEFICOM aandeel geschat op EUR 63,60 (BEF 2.566).

Brussel, 25 september 2001

Deel: ' Cijfers eerste halfjaar Deficom Group NV '
Lees ook