Provincie Zuid-Holland

Daling aantal milieuklachten, stijging aantal meldingen cijfers provinciale Milieutelefoon eerste halfjaar bekend

Burgers kunnen voor klachten over stank, stof, lawaai, bodem- en/of waterverontreiniging 24 uur per dag bellen met de provinciale Milieutelefoon. Bedrijven die een milieuvergunning hebben van de provincie zijn verplicht incidenten direct te melden bij de provincie. In de eerste helft van 2001 zijn bij de Milieutelefoon 1332 telefoontjes geregistreerd, waarvan 849 klachten en 455 meldingen. Ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar betekent dit een daling van 66 klachten en een stijging van het aantal meldingen (+129). Over stank wordt het meeste geklaagd. Van het totaal aantal klachten in het eerste halfjaar van 2001 waren er 625 stankklachten (74%) en 152 klachten over geluid (18%). In de eerste helft van 2000 waren deze percentages respectievelijk 85% en 10%. Klachten
Nog altijd komen veel klachten binnen over de stortplaats Derde Merwedehaven (IGAT) in Dordrecht; er is onder andere 363 maal over stankoverlast en 34 keer over geluidshinder geklaagd. De moeilijkheid bij het achterhalen van stank blijft dat vaak sprake is van (kortdurende) stankvlagen. De geluidsklachten over de IGAT zijn toe te schrijven aan de achteruitrijsignalering van het rijdend materieel op het terrein. Om de hindersituatie (geur, geluid en stof) in Sliedrecht objectief in beeld te brengen verricht een onafhankelijk adviesbureau gedurende een half jaar onderzoek. Hierbij zullen ook circa 240 inwoners uit Sliedrecht in de maanden september en oktober hinderdagboeken moeten bijhouden. Op 6 augustus treedt ook de 16-uurs post in werking om klachten snel na te gaan. Meldingen
De stijging van het aantal meldingen (40% ten opzichte van 2000 in dezelfde periode) hangt samen met het optreden van de provincie. Tegen bedrijven die in het verleden een incident niet hadden gemeld, is duidelijk gemaakt dat er een bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject volgt, indien er geen melding gedaan wordt. Meestal bestaat het bestuursrechtelijk handhavingstraject uit het opleggen van een dwangsom per keer dat een incident niet of te laat is gemeld bij de Milieutelefoon. Werkwijze Milieutelefoon
De Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer (070) 441 61 11. In de meeste gevallen wordt door een toezichthouder een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van een klacht. In overleg met het bedrijf worden waar mogelijk direct maatregelen afgesproken om de overlast te beëindigen. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject in; dit gebeurt vaak als klachten zich blijven herhalen en het bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen.

Deel: ' Cijfers Milieutelefoon Zuid-Holland eerste halfjaar bekend '
Lees ook