Gemeente Eindhoven


Actueel
Persbericht: 13 januari 1999, no. 2.

Begeleiding langdurig werkzoekenden kost meer tijd

Nauwelijks 3.500 mensen beschikbaar voor krappe arbeidsmarkt

Het aantal personen dat in Eindhoven een uitkering ontvangt op basis van de Algemene Bijstandswet (ABW) bedroeg op 1 december 1998 7.344. Hieronder vallen ook personen van 57,5 jaar en ouder, cliënten met kinderen jonger dan 5 jaar en mensen die om medische of psychische redenen niet geschikt zijn voor deelname aan het arbeidsproces. Het aantal mensen dat feitelijk beschikbaar is voor de arbeidsmarkt was op de genoemde datum 3.418; dit is minder dan 2% van de Eindhovense bevolking.

Actieve aanpak
Veel van deze cliënten zijn in 1998 benaderd: 1.000 activeringstrajecten voor niet-bemiddelbare cliënten, 900 trajecten voor moeilijk bemiddelbare cliënten, 244 jongeren aan het werk en tot slot 819 cliënten die een sanctie ontvingen. Het zal duidelijk zijn dat deze uiterst actieve aanpak in vergelijking met voorheen een intensieve begeleiding vraagt. De reorganisatie van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) maakt het mogelijk deze intensivering te realiseren. Hiermee moet voorkomen worden dat de werkgelegenheidsgroei voorbij gaat aan de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt: oudere en/of langdurig werkzoekenden, allochtonen en arbeidsgehandicapten.

Samenwerking met RBA
De dienst SoZaWe en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) spannen zich gezamenlijk in om met name de ruim 3.400 arbeidsplichtige cliënten aan werk te helpen. Hierbij richt het RBA zich op de mensen die bemiddelbaar zijn en SoZaWe op de vooralsnog niet-bemiddelbare langdurig werkloze cliënten. De groep bemiddelbare werkzoekenden telde op 1 december 1998 1.311 cliënten en er waren toen 2.107 niet-bemiddelbare clienten. Deze laatste groep bestaat uit mensen die vaak al meerdere jaren geen betaalde baan hebben gehad en die om aanvullende redenen niet in staat zijn te werken. Hierbij kan gedacht worden aan problemen op sociaal-maatschappelijk vlak.

Ierse metaalvlechters
Concreet betekent dit dat ruim 1.300 cliënten op kortere termijn en/of via een bemiddelingstraject inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het is echter een feit dat werkgevers in bepaalde sectoren niet meer aan voldoende personeel kunnen komen. Met name binnen de industrie is dit het geval. Dat dit een actueel knelpunt is, wordt onderstreept door de recente werving van Ierse uitzendkrachten voor werk in een metaalvlechtersbedrijf in deze regio. Enkele jaren terug was deze situatie geheel anders. De werkloosheid was aanzienlijk hoger en het aantal vacatures lager. De regio Eindhoven worstelt nu, net als vele andere regio's, met een 'goudomrand probleem'. Het RBA tracht met aparte scholingstrajecten de inzetbare ABW-cliënten aan passend werk te helpen maar voor de niet-bemiddelbare cliënten waarvoor SoZaWe verantwoordelijk is, ligt de zaak moeilijker.

Niet-bemiddelbaar
Eindhoven telde op 1 december 1998 2.107 niet-bemiddelbare ABW-cliënten. Voordat deze mensen weer werk kan worden aangeboden, is een intensieve begeleiding noodzakelijk. In 1998 zijn ruim 1.000 activeringstrajecten gestart. Doel hiervan is de cliënten weer voor te bereiden op het (her)intreden. De gemiddelde kosten voor een traject bedragen fl 5.000,-. De totale kosten over 1998 bedragen zodoende ruim fl. 5 miljoen. Dit subsidiegeld komt uit het WIW-werkfonds en van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF-gelden). Met deze intensieve begeleiding verwacht SoZaWe in 1999 te bereiken dat het aantal langdurig werkloze cliënten verder afneemt. Wel betekent deze intensieve aanpak een verzwaring van het takenpakket binnen de dienst. Het aantal ABW-cliënten neemt weliswaar af maar de problematiek per individueel geval wordt zwaarder. Dit hangt direct samen met de krapte op de arbeidsmarkt: de meeste snel inzetbare werkzoekenden zijn al naar werk toegeleid.

Moeilijk bemiddelbaar
De gemeente heeft samen met het RBA voor 900 ABW-cliënten uit de moeilijk bemiddelbare categorie een bemiddelingstraject gestart. Doel is om 630 personen aan een baan te helpen (70%). Kosten voor een traject en scholing bedragen ruim fl 7.000,- per cliënt. Totale kosten ruim fl 6 miljoen.

Jongeren
Jongeren onder de 23 jaar met een ABW-uitkering (244 cliënten) worden direct doorgeleid naar regulier werk, gesubsidieerd werk of naar een activeringstraject.

Sancties
Naast de vele stimuleringsactiviteiten hanteert SoZaWe ook een sanctiebeleid. Indien een cliënt zijn verplichtingen niet nakomt en dit verwijtbaar is, volgen sancties. In 1998 is 968 keer een sanctie opgelegd aan 819 verschillende cliënten. Bij 86% van de cliënten is het eenmalig sanctioneren afdoende. Bij 14% treedt herhaling van gedrag op.

Sancties worden met name opgelegd aan cliënten met een arbeidsplicht. Het gaat dus om de groep van ruim 3.400 cliënten. Dit betekent dat meer dan 20% van deze groep in 1998 een of meer sancties ontving.

Deel: ' Cijfers over werkzoekenden en arbeidsmarkt in Eindhoven '
Lees ook