Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire Fiscale Zaken
Een publicatie bij het onderwerp Financiële verhoudingen. 29 november 1999
Gemeenten en burgers stellen regelmatig vragen over de toepassing van de wet tot voortzetting van de lastenverlichting ( 100,- maatregel) vanaf 2000. In het licht daarvan en gelet op het feit dat de Eerste Kamer op 9 november 1999 heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot voortzetting van de lokale lastenverlichting vanaf 2000, acht ik het gewenst om door middel van deze circulaire nogmaals uw aandacht te vragen voor verschillende aspecten van de lokale lastenverlichting.
In deze circulaire wordt u tevens op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken op het gebied van het
initiatiefwetsvoorstel "substraatteelt" en van de wijziging in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 inzake het kwijtscheldingsbeleid. De circulaire wordt u mede namens de staatssecretaris van Financiën aangeboden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Circulaire BZK Fiscale Zaken '
Lees ook